Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Čo by ste mali vedieť o dani za komunálny odpad

Čo je poplatok za "odpady"?

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tento poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Hľadáte vhodné tlačivo daňového priznania? Môžete si ho priamo stiahnuť do svojho počítača:  Formuláre, tlačivá

Poplatníkom je obvykle:

 • fyzická osoba, ktorá:
  • má v obci trvalý pobyt
  • máv obci prechodný pobyt
  • je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V prípade, že máte v obci trvalý aj prechodný pobyt, poplatok sa platí iba z dôvodu trvalého pobytu. V prípade, že ste súčasne oprávnený užívať alebo užívate nehnuteľnosť a nepodnikáte s ňou a máte v obci trvalý alebo prechodný pobyt, zaplatíte poplatok iba z dôvodu pobytu (trvalého alebo prechodného).

To neplatí, ak sa na vás ako poplatníka, vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

Zákon o miestnych poplatkoch uvádza výnimky, kedy sa na osoby nevzťahuje povinnosť platiť tieto poplatky.

Určenie poplatku a ohlasovacia povinnosť dane za odpad

Sadzba poplatku dane za komunálny odpad

 • je určovaná obcou, pričom je:
  • najmenej 0,0033 € a najviac 0,0531 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
  • najmenej 0,0066 € a najviac 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
  • najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.

Sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na:

 • jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) 
 • priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

Online daňová poradňa! Pýtajte sa, naši odborníci vám radi poradia.

Ohlásenie pre platiteľov dane z odpadu

Ohlásiť  má poplatník povinnosť do jedného mesiaca:

 • odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
 • odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom ale spôsobom určeným vo všeobecne záväznom nariadení obce.
 
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.

Určenie poplatku za komunálne odpady

 • Ak je v obci zavedený množstvový zber

FO x S x O

súčin frekvencie odvozov (FO), sadzby (S) a objemu zbernej nádoby(O), ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 •  Ak v obci nie je zavedený množstvový zber
  • obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok ako 
   • súčin sadzby poplatku  a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať
   • súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:

PPO x PO

 • priemerného počtu osôb (PPO) pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom: 
  • v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere,
  • alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov")
 • priemerného počtu (PO)
  • hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  • miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu

Aktuálne články Finance.sk

Mamičky na materskej si od mája polepšia o desiatky eur!

24.04.2017

Materské sa už onedlho zvýši na 75 % denného vymeriavacieho základu. Zisťovali sme, o koľko eur mesačne si mamičky na materskej dovolenke polepšia!

Poštová banka má nový typ hypotéky. Láka najmä nízkym úrokom

24.04.2017

Poštová banka sa rozhodla zmeniť imidž a zároveň prinesie nové produkty ako napríklad úvery na bývanie. Banka začne poskytovať tzv. ofsetové hypotéky.

Ako vybrať základnú školu pre dieťa

21.04.2017

Na základných školách sa v apríli uskutočnia zápisy detí do prvého ročníka. Podľa akých kritérií si vyberať?

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Riešením je osobný bankrot

20.04.2017

Osobným bankrotom alebo oddĺžením sa môžete zbaviť väčšiny dlhov. Výživné na deti sa však "neodpúšťa", to sa platiť musí! Čítajte o tom, kedy môžete zbankrotovať a ktoré záväzky vám zostanú aj po bankrote.
Reklama
Reklama
Reklama