Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Výška zamestnaneckej prémie

Výška zamestnaneckej prémie nepriamoúmerne závisí od dosiahnutých príjmov zamestnanca. Pre rok 2015 sa bude jednať o dve príjmové skupiny:

 • zamestnanci s ročným príjmom od 2 280 do 4 560 eur 

U zamestnancov, ktorí dosiahnu príjem v rámci tohto pásma (napr. 2 200, 2400,...4 560 eur) sa zamestnanecká prémia vypočíta  podľa vzorca:

(nezdaniteľná časť ZD* na daňovníka – ZD* z minimálnej mzdy) x 0,19

Výška zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
*ZD.....základ dane

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka za rok 2015 je 3 803,33 eur.

Základ dane z minimálnej mzdy je v roku 2015 vyšší ako 3 803,33 eur.  (Kvôli odpočítateľnej položke k zdravotnému poisteniu)

Nárok na zamestnaneckú prémiu v roku 2015 tak nemá nik.

Čo je zamestnanecká prémia

S inštitútom zamestnaneckej prémie sa po prvýkrát stretávame v roku 2009. Jej hlavná funkcia spočíva v podpore nízkopríjmovej skupiny obyvateľstva. Zamestnanecká prémia tak predstavuje konkrétnu formu dodatočnej sociálnej pomoci pre zamestnancov, ktorí pracujú za mzdu blízku minimálnej mzde.

Jedná sa predovšetkým o ľudí, ktorí po odpočítaní všetkých nezdaniteľných častí základu dane („na manžela/lku“, „na daňovníka“) a po dopočítaní daňového bonusu neplatili v predchádzajúcom období žiadnu daň.

Zamestnanecká prémia tak predstavuje príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa poskytuje za presne stanovených podmienok. Túto prémiu si môže nárokovať zamestnanec, ktorý splnil podmienky, až na konci roku priamo v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní.

Za zavedením zamestnaneckej prémie bola snaha dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti obzvlášť dlhodobo nezamestnaných, ktorí  majú šancu nájsť si zamestnanie len s nízkym príjmom. Od zamestnaneckej prémie sa taktiež očakáva, že zvýši motiváciu pracovať aj za nižšie mzdy a celkovo zlepší sociálnu situáciu zamestnancov s nízkymi príjmami.

Ako sa uplatňuje zamestnanecká prémia

Prémia sa uplatní až na konci roku a to buď:

 • v ročnom zúčtovaní
  • zamestnanec doloží zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku (napr. za rok 2015, do 15.02.2016) čestné vyhlásenie o tom, že nemal iné zdaniteľné príjmy.
 • alebo v daňovom priznaní.

Kto si môže uplatniť zamestnaneckú prémiu

Na to, aby si zamestnanec mohol uplatniť nárok na prémiu, musí splniť presne stanovené podmienky:

 • Môže dosiahnuť príjmy len zo závislej činnosti.
  • Túto prémiu si nemôže žiadať živnostník, ani zamestnanec, ktorý má príjmy napríklad ešte z prenájmu, predaja majetku, či iné príjmy.
  • Tieto príjmy dosiahol len na území Slovenskej republiky. Ak dosiahol príjmy aj v zahraničí, nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec nemá.
 • Výška príjmov musí predstavovať minimálne 6- násobok minimálnej mzdy. V roku 2015 tak musí zarobiť minimálne 2 280,00 eur.  
 • Zamestnanec musí pracovať a poberať príjem minimálne 6 kalendárnych mesiacov.
 • U niektorých príjmov, ktoré určuje zákon,  sa daň vyberá zrážkou. Po splnení zákonných podmienok je možné uplatniť si túto daň  ako preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak tak urobí, stráca nárok na zamestnaneckú prémiu.

Nárok na tento štátny príspevok si môže uplatniť aj poberateľ:

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku, alebo
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo
 • výsluhového dôchodku

avšak len v prípade, ak mu tento dôchodok bol priznaný len v priebehu roka, nie však k 1.1.. V prípade, že bol poberateľom niektorého z vyššie uvedených dôchodkov k 1.1.2015 (alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2015) nemôže si už uplatniť zamestnaneckú prémiu v tomto roku.

Kedy zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Zamestnanec nemôže mať príjmy ani vo forme:

 • možnosti používať motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné ciele
 • zamestnaneckých opcií
 • cien a výhier zo súťaží, ktoré vyhlásil jeho zamestnávateľ

Zamestnávateľ, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom a chce svojim zamestnancom vyplatiť podiel na zisku spoločnosti, zabráni týmto úkonom poskytnutie zamestnaneckej prémie. V prípade teda, že zamestnanec, ktorý nemá účasť na základnom imaní (resp. nevlastní obchodné podiely v spoločnosti) a zamestnávateľ mu vyplatí podiel na zisku, automaticky stratí nárok na zamestnaneckú prémiu.

Nárok na zamestnaneckú prémiu nemá takisto zamestnanec, v ktorých prípade bol poskytnutý príspevok na podporu udržania ho v zamestnaní.

Taktiež je dôležité uvedomiť si, že v obdobie, kedy daňovník pracuje na základe dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, sa nezapočítava do obdobia odpracovaných 6 mesiacov, ktoré sú nutné na to, aby mu zamestnanecká prémia bola vyplatená.

Aktuálne články Finance.sk

Indexové fondy. Ako na nich zarobiť?

22.02.2017

Na Slovensku indexové fondy nepatria k príliš preferovaným investičným nástrojom a aj preto sa náš majetok zhodnocuje pomalšie.

Chcete dotáciu na zateplenie rodinného domu? Štát prispeje viac

22.02.2017

Vláda SR stredu 1. februára 2017 schválila novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Vďaka nej budú môcť majitelia starších rodinných domov žiadať o vyššiu dotáciu na zateplenie.

Čo je to bitcoin a ako funguje

21.02.2017

Bitcoin je digitálna mena, ktorá existuje, na rozdiel od fyzických mien ako dolár alebo euro, takmer úplne iba vo virtuálnom priestore. Poďme si ju bližšie predstaviť.

5 vecí, ktoré ovplyvnia hodnotu vašich investícií v roku 2017

20.02.2017

Čo ovplyvní investície a ich rast v roku 2017? Odborníci a investiční poradcovia sa zhodujú, že okrem politickej situácie, Brexitu a trumpoekonómie, to budú najskôr aj menové kurzy, posilňovanie doláru, rast úrokových sadzieb a tiež rast v emerging economies.  Či už investujete priamo do akcií alebo napríklad do fondov, ktoré ponúka vaša banka, tak najdôležitejšie súčasné trendy je dobré poznať.
Reklama
Reklama
Reklama