Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Finance.sk » Dane a mzda » Miestne dane » Daň za komunálny odpad » Určenie poplatku za komunálne odpady Pondelok 8. február 2016. | Nastaviť ako domovskú stránku

Určenie poplatku za komunálne odpady

Určenie poplatku

 • Ak je v obci zavedený množstvový zber

FO x S x O

súčin frekvencie odvozov (FO), sadzby (S) a objemu zbernej nádoby(O), ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 •  Ak v obci nie je zavedený množstvový zber
  • obec určí poplatok na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok ako 
   • súčin sadzby poplatku  a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať
   • súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:

PPO x PO

 • priemerného počtu osôb (PPO) pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom: 
  • v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere,
  • alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov")
 • priemerného počtu (PO)
  • hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  • miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu
PredchádzajúcaNasledujúca
1 2 3

Daň za komunálny odpad

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK