Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kto platí zdravotné poistenie v roku 2016?

Poistné na zdravotné poistenie platí:

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nezamestnaná osoba
 • štát

Za zamestnanca (ako aj zamestnávateľa) vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.

SZČO a osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná si vypočítavajú a odvádzajú preddavky na poistné samy.

Štát je platiteľom preddavkov (a tiež poistného) jednak za tzv. poistencov štátu (osoby taxatívne vymenované v § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení), a za určitých podmienok aj za zamestnancov a SZČO.

Medzi základné povinnosti platiteľov zdravotného poistenia patrí:

 • Vypočítať si poistné, riadne a včas uhradiť preddavok na poistné a vykazovať ho zdravotnej poisťovni
 • Plniť povinnosti v súvislosti s vykonaním ročného  zúčtovania preddavkov na poistné.
 • Do 8 pracovných dní oznámiť poisťovni:
  • zmenu platiteľa poistného to znamená,
   • prihlásiť poistenca pri vzniku pracovného pomeru
   • a odhlásiť pri skončení pracovného pomeru.
  • zmenu platiteľa poistného t. z., prihlásiť poistenca pri vzniku pracovného pomeru a odhlásiť pri skončení pracovného pomeru (napr. PN, OČR, odchod do dôchodku...)
 • Po dobu desiatich rokov  uchovávať účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho plnenia.
 • Preukazovať  zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné pre zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné a taktiež doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania  poistného.
 • Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou je povinný poisťovni oznámiť  zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmych dní odo dňa zmeny.

Zdravotné poistenie 2016

Reklama
Reklama

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK
Reklama