Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Finance.sk » Dane a mzda » Miestne dane » Daň z motorových vozidiel » Daňové priznanie, oznamovacia povinnosť, preddavky na daň Utorok 9. február 2016. | Nastaviť ako domovskú stránku

Daňové priznanie, oznamovacia povinnosť, preddavky na daň

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Preddavky na daň a platenie dane

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane

 • presiahne 660 € a nepresiahne 8 292,00 €
  • je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane.
  • Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
 • presiahne 8 292,00 €
  • je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane.
  • Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
 • nepresiahne 660 €
  • preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
 
 Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, použijú sa podľa osobitného zákona. 


Daň z motorových vozidiel

 
Reklama

POPISEK Najlepší podnikateľský účet na Slovensku

Zadarmo: všetky platby v EUR v rámci SEPA vrátane trvalých príkazov, Internetbanking, Smartbanking, platobná karta, API bankovníctvo, hotovostné operácie.

 

Eurokalkulačka

 EUR
 SKK
C
CE
EUR->SKK
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
=
1 EUR = 30,1260 SKK