Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Dočasná PN, nemocenská a náhrada príjmu

Na to, aby vznikol nárok na nemocenské, je jednou z podmienok práve dočasná pracovná neschopnosť (PN). V praxi to znamená, že zamestnanec musí navštíviť lekára, ktorý mu vydá potvrdenie o dočasnej PN, ktoré potom predloží zamestnávateľovi.

V prípade, že zamestnanec spĺňa nárok na náhradu príjmu, poskytne mu ju zamestnávateľ za kalendárne dni, ktoré bol zamestnanec práce neschopný, maximálne však za 10. kalendárnych dní.

Výška náhrady príjmu a nemocenského

Náhrada príjmu sa poskytuje podľa nasledujúcej tabuľky:

Náhrada príjmu
za prvé 3 kalendárne dni 25 % denného vymeriavacieho základu
od 4. do 10. kalendárneho dňa 55 % denného vymeriavacieho základu
Nemocenské
od 11. kalendárneho dňa 55 % denného vymeriavacieho základu


Ak je zamestnanec dlhšie dočasne pracovne neschopný ako 10 dní, od 11. dňa poskytuje nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.

Ak sa zamestnanec stane dočasne PN kvôli užitiu alkoholu alebo omamných látok. Bude mu náhrada príjmu skrátená o polovicu.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi mzdu za všetky kalendárne dni, aj keď na niektorý z nich pripadne víkend, či sviatok.

pozor.jpgVýnimka
V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť aj vyššiu percentuálnu sadzbu denného vymeriavacieho základu. Táto sadzba však nesmie byť vyššia ako 80 %.

Rozhodujúce obdobie

Správne určenie rozhodujúceho dňa je dôležité hlavne kvôli výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa vám potom priamo vypočítava výška náhrady mzdy.

Pre určenie denného vymeriavacieho základu je podstatné, z akých príjmov vám bolo odvádzané nemocenské poistenie v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom ste sa stali dočasne pracovne neschopní.

Príklad: Pán Fazuľka je nemocensky poistený od 1.2.2007 až do súčasnosti. Pán Fazuľka bol dočasne práce neschopný 8 dní, a to od 10.12.2009 do 18.12.2009. Za rozhodujúce obdobie, v ktorom by sa sledovali jeho príjmy a vymeriavacie základy  sa považovalo obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008. Ak by bol pán Fazuľka dočasne PN od 28.12.2009 do 4.1.2010, jeho rozhodujúce obdobie je aj tak rok 2008, pretože začiatok PN bol v roku 2009 a rok predchádzajúci roku 2009 je práve rok 2008.

V prípade však, že sa nemocensky poistení stanete  v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy ste sa stali dočasne pracovne neschopní, za rozhodujúce obdobie sa považuje obdobie od vzniku nemocenského poistenia až do konca roka.

Príklad: Pán Fazuľka je nemocensky poistený od 1.2.2008 až do súčasnosti. Keď by sa teraz stal dočasne pracovne neschopný, za rozhodujúce obdobie, v ktorom by sa sledovali jeho príjmy a vymeriavacie základy by sa považovalo obdobie od 1.2.2008 do 31.12.2008.

Ak však vaša dočasná pracovná neschopnosť vznikne v tom istom roku ako vzniklo vaše nemocenské poistenie, za rozhodujúce obdobie sa vníma obdobie od vzniku poistenia až do konca mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom ste sa stali dočasne pracovne neschopní.

Príklad: Pán Fazuľka je nemocensky poistený od 1.2.2009 až do súčasnosti. Keď by sa  stal dočasne pracovne neschopný k 5.10.2009, za rozhodujúce obdobie, v ktorom by sa sledovali jeho príjmy a vymeriavacie základy by sa považovalo obdobie od 1.2.2009 do 30.09.2009.

Zákon však pamätá aj na prípady, že sa stanete dočasne práce neschopní v ten istý mesiac, ako ste sa stali nemocensky poistení. Vtedy sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie od vzniku nemocenského poistenia po deň, ktorý predchádza dňu, kedy ste sa stali dočasne PN.

Príklad: Pán Fazuľka je nemocensky poistený od 1.2.2009. Keď by sa  stal dočasne pracovne neschopný k 25.2.2009, za rozhodujúce obdobie, v ktorom by sa sledovali jeho príjmy a vymeriavacie základy by sa považovalo obdobie od 1.2.2009 do 24.02.2009.

Z rozhodujúceho obdobia sa pri výpočte denného vymeriavacieho základu nezapočítavajú obdobia, za ktoré zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie alebo  a taktiež obdobia, kedy bolo prerušené povinné nemocenské poistenie.

Stanovenie denného vymeriavacieho základu

Denný vymeriavací základ sa vypočítava ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, alebo podľa vzorca:

DVZ  =              VZ1 + VZ2 + ....+ VZn
                       ----------------------------------------
                   počet dní rozhodujúceho obdobia

DVZ............denný vymeriavací základ
VZ...............vymeriavací základ

Čo to vlastne znamená?

Vyššie uvedená definícia výpočtu vymeriavacieho základu znie pomerne neprehľadne. Pre lepšie pochopenie určite poslúži nasledujúci príklad:

Príklad: Pán Fazuľka je zamestnaný a tým pádom aj nemocensky poistený od 1.7.2007. V októbri 2009 ochorel a bol dočasne práce neschopný od 10.10. do 16.10.  Rozhodujúce obdobie pre pána Fazuľku je v tomto prípade rok 2008. Za vymeriavacie základy bude braný jeho hrubý príjem z jednotlivých mesiacov.  Počet dní rozhodujúceho obdobia je potom rovný 366 dňom.

DVZFazuľka =   HMjanuár08 + HMfebruár08 + .....+ HMdecember08
                      -------------------------------------------------------------------
                                                         366
 

Reklama
Reklama
Reklama