Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Investičné začiatky

Každá domácnosť  a v podstate každý človek rieši otázky, ktoré sú rozhodovaní o investovaní. Sú to záležitosti týkajúce sa nakladania s majetkom, jeho získavaním a tiež predaja alebo iného spôsobu, ako sa ho zbaviť.

V prípade, že máte voľné peňažné prostriedky, môžete sa rozhodnúť, či ich použijete na nákup spotrebiteľských tovarov a služieb, alebo ich môžete nechať v banke na účte, či „zašiť“ do matracu. V prípade, že ani jedna z možností pre vás neznie lákavo, môžete voľné peňažné prostriedky investovať.

Starosti a starostlivosť o to, ako naložiť s voľnými peňažnými prostriedkami, môžete buď to prenechať iným špecializovaným osobám – hovoríme o kolektívnom investovaní – alebo rozhodujete o spôsobe investovania svojich prostriedkov, o štruktúre investičného portfólia , o zahájení, zmene či ukončení jednotlivých investícií – hovoríme o individuálnom investovaní.

Či sa už rozhodnete vložiť svoje finančné prostriedky do čohokoľvek, vždy je dobre dodržiavať základné investičné zásady a pravidlá:

 • Pri investovaní sa nikdy neponáhľajte
 • Neinvestujte do toho, čomu  sa nerozumiete
 • Vždy si jasne povedzte, koľko ste ochotní prerobiť
 • Nemeňte zbytočne často investičnú stratégiu
 • Neustále si porovnávajte náklady na investovanie a dosiahnuté výnosy
 • Neočakávajte rýchle závratné zisky – trpezlivosť je pre investora tou najdôležitejšou vlastnosťou

Aké sú možnosti investovania?

Pod termínom „investícia“ sa môže skrývať čokoľvek. V ekonomickej reči môžeme  investovanie  popísať ako proces, kedy dochádza k obmedzeniu súčasnej spotreby na úkor budúcich výnosov. Tento výnos je akousi odmenou za čakanie. Úlohu takejto ivestície potom spĺňa aj obstaranie si niekoľkých fľašiek archívneho vína, pozemku v centre mesta, vklad v banke a pod.

Investovanie tak môžeme rozdeliť do troch základných skupín:

 • Investície do reálnych aktív
  • rozumejú sa hmatateľné veci, napr.: budovy, umelecké diela, komodity (suroviny), kovy
 • Investície do „nehmotných“ aktív
  • ukladanie peňažných prostriedkov na bankový účet, či do stavebného sporenia, poistenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
  • pre tieto investície sa obvykle používa výraz „sporenie
 • Investície na kapitálovom trhu
  • jedná sa o obchody s cennými papiermi, či už na burze alebo na mimoburzovom trhu

Riziko vs. výnos vs. likvidita

Ak stojí investor pred otázkou, do ktorého aktíva investovať svoje voľné finančné zdroje, mal by vždy vziať do úvahy základné navzájom poprepletané faktory, ktorými sú výnos, riziko a likvidita daného aktíva. Hovoríme o tzv. magickom trojuholníku. Magickosť trojuholníku spočíva v tom, že za snahou o dosiahnutí najlepšieho výsledku na jednom jeho vrchole zaplatíme stratou na inom. Nie je možné dosiahnuť najlepších výsledkov na všetkých troch vrcholoch súčasne.
investicny_trojuholnik.jpg

Očakávaná miera výnosu

Jedným z najdôležitejších kritérií ovplyvňujúcich rozhodovanie investora, či príslušné aktívum kúpiť alebo nie, je budúci výnos, resp. očakávaná výnosnosť.

Výnosom sa rozumie súhrn všetkých budúcich príjmov a dôchodkov, ktoré sa dajú z danej investície získať. Môžeme do nej zahrnúť nielen rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou aktíva, ale tiež aj úroky, dividendy, nájomné atď. Jeho výšku ovplyvňuje mnoho faktorov.

 • Výnos vs. riziko a likvidita
  • Výnosnosť tiež úzko súvisí s rizikovosťou a likviditou daného aktíva a platia nasledujúce väzby:
   • s rastúcou výnosnosťou aktíva rastie aj jeho rizikovosť a klesá likvidita
   • čím je likvidita aktíva vyššia, tým je menej rizikové a tým klesá aj jeho výnosnosť.

Investičné riziko

Riziko = stupeň neistoty spojený s očakávaným (budúcim) výnosom.

Existencia rizika teda predstavuje pre investora určitú neistotu, že skutočný výnos bude v budúcnosti odlišný od očakávaného, tj. dôjde k odchýlke od očakávania. Takouto odchýlkou môže byť pokles celkovej hodnoty investície, respektíve nižší ako očakávaný výnos. Avšak odchýlka môže pôsobiť aj v opačnom smere a realizovaný výnos môže byť lepší ako pôvodné očakávanie.

Každý investor vníma riziko inak a zaujme k nemu iný postoj:

 • averzia k riziku,
 • neutrálny postoj,
 • sklon k riziku.

Každý by si mal stanoviť maximálnu mieru rizika, ktorá je pre neho únosná, a ktorú je ochotný podstúpiť.

Za najmenej rizikovú (bezrizikovú) investíciu sú považované štátne dlhopisy (napr. pokladničné poukážky vydávané centrálnou bankou. Tu si môže byť istí, že o svoju investíciu nepríde, okrem hypotetickej možnosti štátneho bankrotu.

Likvidita investičných nástrojov

Likvidita = schopnosť, resp. rýchlosť s akou sa dá príslušné aktívum v   prípade potreby premeniť bez veľkých strát na hotové peniaze.

Niektoré aktíva majú likviditu stanovenú zmluvnými podmienkami (dobou uloženia v termínovaných vkladoch, výpovednou lehotou pri vkladných knižkách, atď.), ale vo väčšine prípadoch je stupeň likvidity daného aktíva spravidla determinovaný dopytom a ponukou po ňom. Medzi najlikvidnejšie aktíva môžeme zaradiť napr. akcie, ktoré nie je problém premeniť bez väčších strát na akciovom trhu na hotovosť. Naopak na druhej strane rebríčka likvidnosti nájdeme napr. nehnuteľnosti.  V niektorých prípadoch sa môžu určité nehnuteľnosti stať nespeňažiteľné, t.j. majú minimálnu (takmer nulovú) likviditu. S rastúcou lukratívnosťou objektu či atraktivitou lokality rastie aj dopyt po nich, a tým aj ich likvidita.

Každý investor by mal vo svojom investičnom portfóliu držať aktíva s rozdielnou likviditou. Určitou časťou prostriedkov by si mal ponechať ako finančnú rezervu, a to buď v podobe hotových peňazí alebo vysoko likvidných aktív.

Kedy individuálne investovať?

Odpoveď je pomerne jednoduchá. Keď má investor dostatok informácií a znalostí a dokáže naformulovať svoju investičnú stratégiu.

Okrem  základných faktorov, ako sú likvidita, výnos a rizikovosť, musí brať investor v úvahu aj ďalšie záležitosti:

 • investičný horizont,
 • rozsiahlosť portfólia, ktoré chce vytvoriť
 • náklady investovania
 • investovať sám, či s poradcom
 • vybrať „sprostredkovateľské firmy“
 • investovať v tuzemsku či v zahraničí
 • makroekonomické faktory

Investičný horizont predstavuje časové obdobie, počas ktorého sa investor rozhodol investovať svoje prostriedky.  Pri určovaní časového horizontu vstupujú do hry dva faktory:

 • doba, počas ktorej investor predpokladá, že nebude potrebovať investované prostriedky
 • pre každý druh investičného nástroja  platí iná minimálna dĺžka doby investície
  • po uplynutí tejto doby je pravdepodobné, že bude investícia zisková, napr. doporučená doba investície u dlhopisov je 3 roku, u akcií viac než 5 rokov.

Investičné portfólio predstavuje súhrn jednotlivých investícií. Portfólio tvorí napr. 10 akcií, 15 dlhopisov a 25 podielových listov. Čím viac jednotlivých investícií portfólio obsahuje, tým väčšie úsilie a čas je nutné venovať pre sledovanie jeho vývoja. Pre začínajúcich investorov je vhodné začať s niekoľkými málo položkami a postupne pridávať. Pri tvorbe portfólia je nutné zohľadňovať riziko jednotlivých zložiek portfólia a diverzifikáciu rizika.

Náklady investovania. Popri časových nákladov a úsilia, ktoré investor musí venovať zisťovaniu informácií sledovaním a vyhodnocovaním vývoja investícií,  je nutné počítať aj s rôznymi poplatkami (napr. za vedenie investičného účtu, za jednotlivé transakcie, za správu portfólia a spod.)

Investovať sám, či s poradcom? Kontaktovať finančného poradcu sa oplatí aj v prípade, že si chce investor vytvoriť program dlhodobého investovania. Dobrý finančný poradca má obvykle väčší prehľad o možnostiach investovania, o aktuálnej situácii na kapitálovom trhu a nákladoch na investovanie.

Vybrať sprostredkovateľské spoločnosti. Vo väčšine prípadov investovania na kapitálovom trhu musí investor využiť „sprostredkovateľské firmy, tzn. nemôže nakúpiť investičné nástroje na burzu sám. Sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu môžu vykonávať obchodníci s cennými papiermi a investičný sprostredkovatelia.

Makroekonomické faktory zásadne ovplyvňujú fungovanie kapitálového trhu. Pre drobného investora postačí znalosť všeobecných ekonomických pravidiel. Pre svoju orientáciu môže používať verejne dostupné predpovede či investičné odporučenia.

Kde a získavať informácie a kam investovať?

Existujú tri základné zdroje, kde by investor mohol čerpať informácie potrebné pri rozhodovaní kam investovať. Sú to predovšetkým:

 • internet,
 • tlač,
 • publikácie  poradenských firiem.

Internet je najdostupnejší a najširší zdroj informácií pre investorov. Informácie môžete nájsť na stránkach sprostredkovateľských spoločností (napr. obchodník s cennými papiermi), v diskusných fórach, ale taktiež existujú špecializované stránky zaoberajúce sa rôznymi investičnými témami.

Tlač. Všetky hlavné denníky publikujú pravidelné ekonomické rubriky, ktoré sa venujú kapitálovému trhu.. Prinášajú správy o situácii na tuzemských burzách. Informácie taktiež poskytujú aj špecializované odborné časopisy.

Publikácie poradenských firiem. Za ne sa považujú predovšetkým informačné bulletiny. Nájdete v nich informácie o finančných trhoch, o aktuálnych možnostiach investovania, rôzne hodnotenia výkonnosti investičných nástrojov a iné.

Neštandardné situácie

Na kapitálových trhoch dochádza aj k neštandardným situáciám. Tieto situácie sú spôsobené kriminálnym jednaním.

Pri sprostredkovateľoch sa jedná o situácie, kedy zamestnanec sprostredkovateľskej spoločnosti (napr. obchodníka s cennými papiermi) zneužíva informácie získané od zákazníka pre svoj prospech, či prospech sprostredkovateľskej firmy. Môže sa jednať o tieto situácie:

 • churning (čerenie)

Obchodník nabáda zákazníka k intenzívnemu obchodovanie a uskutočňuje pre neho enormne časté obchodovanie nad mieru primeranú zámerom investora či situácii na trhu. Obchodníkovi plynú poplatky za obchodovanie a nie je pre neho podstatné, či investor na obchodovaní zarobí alebo nie.

 • switching (prepínanie)

Obchodník často nabáda investora k zmene jedného druhu investície na iný, než by to nutne vyžadovali investičné zámery investora či situácie na trhu. Tu obchodník taktiež zarába na poplatkoch. K vzniku switchingu sú náchylnejšie investície, pri ktorých je príliš voľná investičná stratégia.

 • front running (predbiehanie)

Obchodník dostane od zákazníka napr. pokyn k nákupu akcie A, ktorá je málo likvidná. Vzhľadom k pokynov zákazníka sa dá predpokladať, že dôjde k nárastu kurzu. Obchodník tak pre seba nakúpi akcie A ešte pred tým, než zrealizuje zákazníkov pokyn. Potom akcie, ktoré nakúpil predá za vyššiu cenu na trhu alebo priamo zákazníkovi. Obchodník takto zrealizuje zisk, ktorý by nemohol získať, pokiaľ by nemal informáciu o pokyne od zákazníka.

K neštandardným situáciám dochádza na trhu aj bez priameho pričinenia obchodníka. Jedná sa najmä o:

 • pump and dump (nafúkni a vypusť)

Ide o situáciu, kedy je umelo vyvolaný dojem, že určitý investičný inštrument predstavuje veľmi dobrú investíciu a v súčasnosti je podhodnotený a investori sú lákaní na perspektívu veľkých výnosov. Táto kampaň vyvolá zvýšenie ceny kurzu investičného nástroja, ktorý je potom dobre predateľný. Po prasknutí bubliny, zostanú investorom investičné nástroje, ktoré majú len zlomkovú hodnotu zo zaplatenej ceny.

 • insider trading (zneužitie vnútorných informácií)

Ide o situáciu, kedy určitá osoba má zo svojho postavenia, či činnosti prístup k informáciám, ktoré nie sú verejne známe, ale sú podstatné pre stanovenie ceny investičného nástroja. Osoba túto informáciu využije. Napr. ak akciová spoločnosť vyhrala výberové riadenie na veľkú štátnu zákazku a akcie spoločnosti nakúpi ešte pred uverejnením informácie. Po uverejnení tejto informácie cena akcií spoločnosti vzrastie. Osoba, tak môže realizovať zisk.

Kam investovať?

Práve povaha investora a jeho vzťah k riziku môže výrazne ovplyvniť konečný výnos. Investor sa musí rozhodnúť, či si zvolí rizikovejšiu investíciu na úkor bezpečnosti alebo či si zvoli konzervatívnejšiu, t. j. menší výnos, ale bezpečnejšia stratégia. Rovnako dôležitý je objem investovaných prostriedkov a časový horizont, po ktorom necháme investíciu pracovať. Pozrime sa bližšie na to, aké má investor možnosti.

AKCIE
Akcie sú triedou aktív, ktoré disponujú významným výnosným  potenciálom a prinášajú zaujímavé zhodnotenia. Pri ich správe je však treba počítať s možnosťami kolísania hodnoty investície v čase. Pre zníženie rizika straty slúžia rôzne akciové stratégie.

PODIELOVÉ FONDY
Ak sa rozhodnete investovať a netrúfate si na vlastnú päsť, môžete tak urobiť kolektívne prostredníctvom otvorených podielových fondov. V súčasnosti existuje niekoľko základných kategórií fondov, ktoré sa vzájomne líšia investičnými cieľmi, rozložením rizika a časovým horizontom, po ktorom by mali priniesť výnos. Bližšie informácie o fondoch, ich výhodách a nevýhodách nájdete v našej fondovej abecede.

DLHOPISY
Dlhopisy (obligácie, bondy) sú obľúbenými investičným nástrojom predovšetkým pre svoje výnosy v podobe pravidelných úrokov. Koľko stojí, kto ich vydáva alebo koľko vynášajú, ale taktiež aké sú stratégie obchodovania s dlhopismi alebo aké pravidlá a zásady je dobré dodržiavať sa dozviete v našej abecede dlhopisov.

KOMODITY
Pretože investície na komoditných trhoch sú stále považované za nie príliš obvyklé, existuje mnoho komoditných a derivátových investičných nástrojov. Práve komoditám a derivátom je venovaný náš komoditný sprievodca, v ktorom sa dozviete, kde obchodovať alebo ako špekulovať na vzostupe či poklese.

CERTIFIKÁTY
Certifikáty patria medzi moderné investičné nástroje, ktoré investorom ponúkajú široké spektrum možností. Viac sa o nich dozviete v našom sprievodcovi svetom certifikátov.

MENY,  BANKOVÉ  PRODUKTY,  ALTERNATIVNÉ  INVESTICE
Okrem vyššie uvedených klasických nástrojov si môže investor zvoliť i z ďalších možností ako sú zahraničné meny alebo alternatívne investície. Pre super konzervatívnych investorov sú tu bankové produkty, ktoré ponúkajú minimálne zhodnotenie, avšak stále na nich leží najväčšia časť úspor slovenských domácnosti.

Kde investovať

Podstatou investovania je stret dopytu a ponuky určitého aktíva. Všetko sa deje na mieste zvanom trh, ktorý môžeme súhrne označiť za finančný trh. Ten sa dá rozdeliť z rôznych hľadísk, napr. podľa povahy aktíva či z hľadiska dĺžky jeho splatnosti (peňažný trh, kapitálový trh, trh drahých kovov...)

Obchodovanie na burze

Pozrime sa na kapitálové trhy bližšie. Medzi jeho hlavné inštrumenty patria predovšetkým cenné papiere (spravidla akcie a dlhopisy).  Slovenský kapitálový trh je v porovnaní s inými kapitálovými trhmi pomerne malý. Z našich susedov sa už zaujímavejším trhom stáva práve Česká republika, kde sa na obchodovanie môžu využiť dva subjekty:

Burza cenných papierov Praha (BCPP) – je založená na členskom princípe, t. j. obchodovať tu môžu iba obchodníci, ktorí sú členmi burzy. Viac informácií o pražskej burze nájdete v našom sprievodcovi pražskou burzou.

RM-Systém, česká burza cenných papierov (RM-S) – RM-SYSTÉM, česká burza cenných papierov je plne elektronický trh s cennými papiermi, ktorý vyrovnáva mnohé obchody behom pár minút. Od 1.12.2008 má RM-Systém oficiálny status burzy cennych papierov. Viac o RM-S a slžbách, ktoré klientom ponúka nájdete v Sprievodca RM-Systémom.

Obchodovanie prostredníctvom OTC (over-the-counter) trhov alebo obchodovanie cez priečinok. Licencovaní obchodníci s cennými papiermi realizujú obchody podľa individuálnych požiadaviek ich klientov.

Čo sú to OTC trhy?

OTC trh (over the counter market) je miesto, na ktorom dochádza k obojstranným dohodám medzi predávajúcim a kupujúcim, takže podmienky obchodu nie sú štandardizované tak, ako je to na organizovaných trhoch (napr. burze). Tieto trhy tak ponúkajú možnosť individuálnych podmienok obchodu.
Dôvodom je neexistencia regulácie, ktorá pre obchodovanie znižuje možnosti zmluvnej voľnosti pri vyjednávaní medzi účastníkmi trhu. Prianie klientov sú rôzne, niektorí chcú obchodovať aj s inými obchodovateľnými parametrami, ako sú na regulovaných trhoch k dispozícií. Preto obchodníci svoju pozornosť sústreďujú práve na OTC trhoch, kde môžu realizovať rôzne, ich klientmi požadované, obchody (napr. akcie menej likvidných emisií, futures, opcie a iné finančné deriváty).

V súčasnosti v Slovenskej republike pôsobí mnoho licencovaných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí dokážu realizovať obchody podľa požiadaviek klienta. Medzi významných mimoburzových hráčov v Českej republike patrí napr. Patria Finance.

Reklama
Reklama
Reklama