Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Streda 10. február 2016. | Nastaviť ako domovskú stránku

Zákonník práce: Koľko, kedy a ako môžem čerpať dovolenku

Finance.sk

Od prvého septembra vstupuje v platnosť nový upravený Zákonník práce. Aj keď sa zmeny dovoleniek nedotkli, viete aký je váš nárok na oddych, zotavenie a regeneráciu?

 
Reklama

Zákonník prace uvádza tri druhy dovoleniek, ktoré môžete čerpať: dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť alebo dovolenku za odpracované dni a dodatkovú dovolenku

Dovolenka za kalendárny rok

Nárok na dovolenku za kalendárny rok si u zamestnávateľa môžete uplatniť keď odpracujete aspoň 60 dní  v danom kalendárnom roku. V prípade, že u zamestnávateľa nepracujete celý rok (ale aspoň 60 dní) máte nárok na pomernú časť dovolenky.

Pomerná časť za každý celý kalendárny mesiac sa vypočítava ako jedna dvanástina celoročnej dovolenky, to znamená, že ak máte ročne 20 dní dovolenky, na každý mesiac pripadá  20/12 = 1,667 dňa. Čerpať dovolenku však môžete len v celý dňoch alebo pól dňoch, výpočet pomernej časti dovolenky sa tak zaokrúhľuje podľa zákonom stanovených tabuliek.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. V prípade, že odpracuje 15 rokov v pracovnom pomere, máte nárok na piaty týždeň dovolenky. Odpracované roky sa začínajú počítať až od dovŕšeného 18. roku veku. Čiže najskôr si nárok na ďalší týždeň môžete uplatniť vo veku 33 rokov. Na dovolenku dlhšiu, než je základná výmera má nárok väčšina pedagógov, konkrétne sa jedná o 8 týždňov.

Zamestnávateľ vám môže poskytnúť aj ďalší týždeň resp. týždne dovolenky, než je základná výmera.  Záleží to na dohode zamestnávateľa so zamestnancom, prípadne odborovým orgánom a býva to zakotvené v kolektívnej zmluve, vo vnútornom predpise alebo v pracovnej zmluve.

Do „odpracovaných rokov“ pre výpočet nároku na piaty týždeň dovolenky sa započítava čas:

 • trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov,
 • výkonu služby v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a v Zbore väzenskej a justičnej stráže, výkonu civilnej služby alebo štátnej služby,
 • úspešne skončeného štúdia,
 • vedeckej (umeleckej) ašpirantúry,
 • doktorandského štúdia,
 • členstva v družstve, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah,
 • osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo obdobnom zdravotníckom zariadení, osobnej starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré si vyžadovalo mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
 • prípravy na povolanie vykonávanej podľa osobitných predpisov,
 • po ktorý bol zamestnanec vedený v evidencii nezamestnaných ako evidovaný nezamestnaný alebo poberal invalidný dôchodok,
 • väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak bolo trestné stíhanie proti zamestnancovi zastavené alebo ak bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní, a trestu odňatia slobody vykonaného na podklade zrušeného rozsudku, ktorý presahuje výmeru miernejšieho trestu uloženého v neskoršom konaní,
 • činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Aj čas pracovného pomeru strávený v cudzine sa započítava do času rozhodujúceho pre dĺžku dovolenky.

Dovolenka za odpracované dni

V prípade, že neodpracujete u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, patrí vám dovolenka za odpracované dni v dĺžke 1/12 celoročnej dovolenky za každých 21 odpracovaných dní.

Dovolenka pri niekoľkých pracovných pomeroch

Ak máte viac pracovných pomerov, nárok na dovolenku sa v každom posudzuje samostatne. To platí v prípade pracovného pomeru na plný pracovný úväzok ako aj pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas. Na veci nič nemení, či sú tieto pracovné pomery uzatvorené s tým istým zamestnávateľom alebo s rôznymi zamestnávateľmi.

Dodatková dovolenka

Nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa, máte v prípade, ak ste zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.

Ak za týchto podmienok pracujete len časť kalendárneho roka, patrí vám za každých 21 takto odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky (t.j. 1/12 z týždňa)

Zákonník práce presne vymenováva, ktorí zamestnanci majú nárok  na dodatkovú dovolenku. Ďalšie spresnenie zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých  prác ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydávaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Dodatková dovolenka sa musí prednostne vyčerpať, nemôže byť za ňu poskytnutá náhrada mzdy.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama

Daňové priznanie, ktoré počíta samé!

SZČO  Daňové priznanie - typ B
Zamestnanec  Daňové priznanie - typ A
AUD AUD 1,608 0,036 rst
BRL BRL 4,374 0,050 rst
GBP GBP 0,780 0,007 rst
BGN BGN 1,956 0,000 -
CZK CZK 27,058 -0,004 pokles
CNY CNY 7,392 0,093 rst
DKK DKK 7,464 0,000 rst
PHP PHP 53,641 0,557 rst
HKD HKD 8,759 0,110 rst
HRK HRK 7,642 -0,003 pokles
INR INR 76,455 0,930 rst
IDR IDR 15 307,420 128,600 rst
ILS ILS 4,366 0,044 rst
JPY JPY 129,070 -0,040 pokles
ZAR ZAR 18,196 0,208 rst
CAD CAD 1,562 0,014 rst
KRW KRW 1 356,240 12,830 rst
HUF HUF 311,550 0,860 rst
MYR MYR 4,688 0,042 rst
MXN MXN 21,192 0,478 rst
NOK NOK 9,671 0,082 rst
NZD NZD 1,709 0,028 rst
PLN PLN 4,453 0,018 rst
RON RON 4,494 0,015 rst
RUB RUB 88,395 2,553 rst
SGD SGD 1,577 0,013 rst
CHF CHF 1,100 -0,005 pokles
SEK SEK 9,514 0,084 rst
THB THB 39,829 0,370 rst
TRY TRY 3,315 0,043 rst
USD USD 1,124 0,013 rst