Čo vám exekútor nemôže vziať?

26.09.2016 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Exekúcia je nočnou morou mnohých dlžníkov. Možno ste však nevedeli, že vymáhanie pohľadávok nesmie presiahnuť zákonom stanovené hranice. Poďte sa s nami pozrieť, čo vám exekútor musí v každom prípade ponechať.


Exekúcia musí byť hlavne primeraná

Exekútor je povinný dbať na to, aby bol spôsob vykonania exekúcie primeraný vymáhanej povinnosti. Hodnota majetku zabezpečeného v exekúcii teda musí v prvom rade zodpovedať hodnote vymáhanej pohľadávky. Z uvedeného je zjavné, že výška vymáhanej pohľadávky bude mať na priebeh exekúcie značný vplyv. 

Exekútor má zviazané ruky najmä u tzv. drobných exekúcií, v ktorých ide o vymoženie pohľadávok neprevyšujúcich 2000 EUR (suma sa určuje bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie). V týchto prípadoch totiž nemôže byť za účelom uspokojenia vymáhanej pohľadávky predaná nehnuteľnosť, v ktorej máte trvalý pobyt. Obmedzenie však neplatí, ak exekútor vymáha dlh na výživnom. Ďalšou výnimkou je situácia, keď sú voči vám vedené viaceré drobné exekúcie a súčet v nich vymáhaných pohľadávok už sumu 2 000 EUR prevyšuje. Ak pri splnení uvedených podmienok exekútor preukáže, že nedokáže pohľadávku vymôcť iným spôsobom, môže aj v drobnej exekúcii dôjsť k predaju nehnuteľnosti na základe povolenia súdu.

Základné veci vám exekútor musí nechať

Všeobecne platí, že exekútor vám musí nechať všetky veci, ktoré nevyhnutne potrebujete na uspokojovanie svojich hmotných potrieb a hmotných potrieb vašej rodiny. Siahnuť nesmie ani na veci potrebné pre plnenie vašich pracovných úloh alebo na vaše podnikanie. V neposlednom rade zákon zakazuje zabavenie vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. 

Okrem vecí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá, sú zákonom z exekúcie výslovne vylúčene:

  • bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv (exekútor teda môže siahnuť na luxusnejšie módne kúsky, ktoré nevyhnutne nepotrebujete, určite vás však nepripraví o všetky zimné kabáty a nehrozí vám ani, že budete chodiť bosí),
  • nevyhnutné vybavenie domácnosti, za ktoré sa považuje vaša posteľ a postele členov vašej rodiny, stôl a stoličky podľa počtu členov rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad a rádioprijímač,
  • domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
  • veci, ktoré slúžia na plnenie vašich pracovných úloh alebo na podnikanie do hodnoty 331,94 EUR,
  • zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré potrebujete vzhľadom na vašu chorobu alebo telesnú chybu,
  • veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
  • snubný prsteň a obrúčka,
  • hotové peniaze do sumy 99,58 EUR,
  • študijná literatúra a hračky. 

Exekútor ďalej nemôže zabaviť ani na motorové vozidlo, ktoré potrebujete na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo na uspokojovanie potrieb rodiny osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo členov jej domácnosti.

 

Pokiaľ sa v rámci vašej podnikateľskej činnosti zaoberáte poľnohospodárstvom alebo chovom zvierat, vedzte, že exekútor nesmie siahnuť ani na veci, ktorých zexekvovaním by bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a chovné zvieratá (dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany).

V neposlednom rade je z exekúcie vylúčený aj podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za účastníka  a výnosov z ich investovania.

Koľko vám exekútor musí nechať peňazí?

Predaj zabavených hnuteľných vecí si exekútor väčšinou necháva ako poslednú možnosť. Pre exekútora (a koniec koncov aj pre dlžníka) je totiž najefektívnejšie pristúpiť najskôr k obstaveniu bankového účtu, prípadne k zrážkam zo mzdy.

Obstavenie účtu sa používa ako ľudový názov pre exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Fakticky exekúcia prebieha tak, že sa z vášho účtu odpíšu finančné prostriedky do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Exekútor vám však na účte musí vždy nechať aspoň sumu vo výške 99,58 EUR a ďalej prostriedky, ktoré výslovne určíte ako prostriedky na výplatu miezd vašich zamestnancov pre výplatné obdobie najbližšie dňu, v ktorom bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu. Ak však máte viac účtov, exekútor je povinný vám ponechať 99,58 EUR len na jednom z nich.

Pokiaľ vám je na účet zasielaná mzda, nesmie vám exekútor z účtu stiahnuť ani prostriedky zodpovedajúce sume, ktorá vám podľa zákona nesmie byť zrazená z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. Túto skutočnosť však musíte banke oznámiť. Všeobecne platí, že exekútor nesmie z mesačnej mzdy zraziť tzv. základnú sumu; táto aktuálne činí 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Výšku životného minima určuje ustanovenie § 2 zákona č. 601/2003 Z.z., o životnom minime. Momentálne sa za životné minimum považuje suma 198,09 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. Nezabaviteľná suma sa však navyšuje, ak ste povinný niekomu poskytovať výživné. Naopak však platí, že exekútor vám môže zo mzdy zraziť viac, ak od vás vymáha výživné pre maloleté dieťa.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.