Predmanželská zmluva na Slovensku

10.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Mnoho ľudí žije v mylnom domnení, že na Slovensku možno uzatvárať tzv. predmanželské zmluvy tak, ako to poznáme z amerických filmov. Ako sa teda dvaja ľudia môžu pred sobášom dohodnúť na rozdelení majetku po jeho prípadnom ukončení?


Uveďme teda veci na pravú mieru. Predmanželskú zmluvu totiž môžete uzavrieť iba v tom prípade, ak by ste si brali cudzinca a sobáš by bol v jeho krajine. Naši zákonodarcovia ani po opätovných požiadavkách neprijali zákon, ktorý by umožňoval riešiť túto problematiku. Zdá sa im totiž nepotrebný a jeho prípadné schválenie nechali až na budúcnosť.

 

Aj keď počet požiadaviek na takúto právnu úpravu rastie, niečo predsa len môžete pred svadbou uzavrieť. Riešením je notárska zápisnica, ktorú spíšete u akéhokoľvek notára. Základným rozdielom je, že zápisnica sa spisuje až po uzavretí manželstva. Určuje sa v nej rozsah individuálneho a spoločného majetku.

Tip: Prečítajte si, koľko stojí rozvodové konanie

Predmanželská zmluva na Slovensku

Zdroj: shutterstock

Bezpodielové spoluvlastníctvo ako strašiak

Vznikom manželstva totiž zároveň vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Tento dokument však zabezpečuje, že komu a v akom pomere prináležia všetky hnuteľnosti a nehnuteľnosti nadobudnuté počas zväzku. Výnimku tvorí majetok, ktorý manželia získajú dedičstvom, a ktorý automaticky pripadá tej osobe, na ktorú bol napísaný.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol počas trvania manželstva niektorý z manželov. Spísané veci do notárskej zápisnice nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva. Listina pri prípadnom rozvode a následnom vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uľahčí dokazovanie, ktoré veci patrili do výlučného vlastníctva jedného z manželov ešte pred uzavretím manželstva.

Prax ukazuje, že podobné majetkové vysporiadanie hneď po uzatvorení manželstva zväčša riešia majetnejšie páry. Aj keď to tesne po uzavretí manželstva môže znieť ako absurdná vec pre obe strany, no niektoré páry skutočne túto notársku zápisnicu majú. Trápi ich totiž majetkové vysporiadanie po rozvode, ktoré často spôsobuje veľké nepríjemnosti a prieťahy na súde.

V zmysle ust. § 143  Obč. zákonníka manželia môžu dohodou aj rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku, prípadne, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Čo musí obsahovať notárska zápisnica

Notárska zápisnica, musí podľa § 63, zákona č 358/1992 Zb., O notároch a ich činnosti, v platnom znení obsahovať nasledovné údaje:

  • miesto a dátum uzatvorenia úkonu (dátum musí obsahovať deň, mesiac a rok)
  • celé meno a sídlo notára
  • osobné údaje účastníkov zápisu (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)
  • osobné údaje zástupcov, dôverníkov, splnomocnencov alebo tlmočníkov (meno a priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo)
  • vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
  • spôsob overenia totožnosti účastníkov, svedkov, dôverníkov, splnomocnencov a tlmočníkov (občiansky preukaz alebo platný pas)
  • obsah úkonu
  • údaje o schválení zápisnice po prečítaní jednotlivými účastníkmi
  • podpisy účastníkov (ich zástupcov, dôverníkov), svedkov a tlmočníkov
  • odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis

Niekedy vám notárska zápisnica nestačí

Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, je potrebné nadobudnúť účinnosť zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností. Ak tak nie je urobené, notárska zápisnica v tomto ohľade nemá žiadnu váhu a nehnuteľnosť sa automaticky delí medzi manželov.

Tagy:


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 9 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.