Zmeny v exekúciách – život skomplikujú najmä veriteľom

24.10.2016 | Barbora Magočová, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Začiatkom budúceho roka by mala nadobudnúť účinnosť zmena Exekučného poriadku. Novela prináša zásadné novinky, ktoré budú mať dopad na celú slovenskú podnikateľskú sféru. Na čo sa pripraviť, ak ste veriteľ alebo dlžník?

Exekučný súd iba v Banskej Bystrici

Všetky exekučné konania na Slovensku bude riešiť Okresný súd Banská Bystrica. Predkladatelia novely chcú týmto krokom ostatné okresné súdy odbremeniť od agendy, ktorá ich zdržuje od rýchleho rozhodovania v klasických súdnych sporoch. 

Návrh na vykonanie exekúcie už len elektronicky

Účinnosťou novely skončí aj doba, keď bolo možné začať exekúciu na základe jednoduchého listinného návrhu, ktorý si mohol napísať prakticky každý veriteľ (resp. slovami Exekučného poriadku „oprávnený“) sám. Po novom sa bude musieť každý návrh na vykonanie exekúcie podať na stanovenom elektronickom formulári podpísanom kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň nebude prihliadať. Návrh sa bude podávať do elektronickej schránky súdu. 

Ak veriteľ (príp. jeho advokát, prostredníctvom ktorého bude pohľadávka vymáhaná) nebude mať aktivovanú elektronickú schránku, umožňuje novela podanie návrhu na vykonanie exekúcie aj prostredníctvom exekútora. Exekútor bude v takom prípade zástupcom veriteľa pre doručenie písomností.

Veriteľ si už exekútora nebude môcť vybrať

Výrazným zásahom do podnikateľského prostredia bude najmä zrušenie možnosti slobodného výberu exekútora, ktorý bude pohľadávku vymáhať. Ministerstvo spravodlivosti túto zmenu zdôvodňuje snahou o objektívnejšie vedenie exekúcií; možnosť výberu exekútora podľa neho údajne viedla k neprimeranému vplyvu veriteľov na činnosť exekútorov. 

Práve táto novinka zaznamenala v radoch rôznych profesných organizácií najväčší odpor. V podnikateľských kruhoch panujú obavy, že nemožnosť výberu exekútora povedie k zníženiu kvality služieb exekútorov, pretože bez voľnej súťaže nebude existovať tlak na čo najefektívnejšie vymáhanie pohľadávok. Každý exekútor bude mať totiž vďaka novému systému prideľovania pohľadávok garanciu, že si na živobytie zarobí, aj keď v porovnaní s kolegami vymôže menej pohľadávok. 

Exekútora bude po novom roku vyberať exekučný súd, ktorý bude veci prideľovať všetkým exekútorom rovnomerne a náhodným výberom. Určenie exekútora sa bude riadiť miestom trvalého pobytu (resp. sídlom) dlžníka, voči ktorému bude pohľadávka vymáhaná. Výnimkou bude situácia, keď už bude voči dlžníkovi prebiehať vymáhanie vedené určitým exekútorom; v takom prípade sa pridelí pohľadávka automaticky jemu. Tento postup má okrem zníženia nákladov na vymáhanie pohľadávok viesť aj k tomu, aby bolo v prípade dlžníkov s viacerými veriteľmi vymáhanie pohľadávok prednostne riešené v konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom si každý veriteľ príde aspoň na pomernú časť svojej pohľadávky. 

S nemožnosťou výberu exekútora súvisí aj povinnosť veriteľa uhradiť preddavok na výdavky spojené s vedením exekučného konania. Niektorí exekútori síce požadujú uhradenie preddavku aj v súčasnosti – kým však ich výber podliehal tržným pravidlám, často zaplatenie preddavku od veriteľov kvôli získaniu konkurenčnej výhody nepožadovali. Po novom však už k odpúšťaniu preddavku nebudú motivovaní – prísun práce budú mať totiž istý.

Dlžník bude môcť raz za exekúciu požiadať o odklad na 3 mesiace

Značným benefitom pre dlžníkov – fyzické osoby bude možnosť trojmesačného odkladu exekúcie. Túto možnosť získa dlžník, ktorý vyhlási, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre jeho rodinných príslušníkov zvlášť nepriaznivé následky. 

Exekútor bude musieť akceptovať žiadosť dlžníka o splátky

Odklad exekúcie prinesie aj kvalifikovaná žiadosť dlžníka o povolenie splátok. Dlžník má právo splniť dlh formou splátok, ak:

  • bude fyzickou osobou, 
  • vymáhaný nárok nespochybní, 
  • jeho žiadosť o splátky nebude v rámci exekučného konania podaná opakovane, 
  • vymáhaný nárok presiahne sumu minimálnej mzdy a nepresiahne 2 000 eur,
  • vyhlási, že vymáhaný nárok zaplatí najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré budú (s výnimkou prvej a poslednej) rovnomerne rozvrhnuté,
  • uhradí 1. splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselnej zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Veriteľ sa k vymoženým peniazom dostane rýchlejšie

Aktuálne platí, že exekútor musí veriteľovi poukázať peňažné prostriedky vymožené od dlžníka najneskôr do 14 dní od ich prijatia. Novela exekučného poriadku túto lehotu skracuje na 7 dní. Ak exekútor peniaze veriteľovi v stanovenej lehote nepošle, čaká ho zároveň aj prísny postih - za opakované omeškanie so zaslaním peňažných prostriedkov veriteľovi bude zbavený výkonu funkcie exekútora. 

Kontroverzná novinka - časové obmedzenie exekúcií

Poslednou novotou, ktorý mnoho veriteľov pravdepodobne vôbec nepoteší, je časová limitácia exekúcií. Podľa nového znenia Exekučného poriadku bude platiť, že exekútor zastaví exekúciu, ak sa od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku do 1 a pol roka u právnickej osoby a do 3 rokov u fyzickej osoby nepodarí zistiť majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou a ktorý by zároveň stačil aspoň na úhradu trov exekútora.

V súčasnosti mohli exekúcie bežať (s určitou výhradou) v podstate donekonečna – nad dlžníkom teda visel pomyselný Damoklov meč, ktorý ho (ak toho bol schopný) nútil dlh splniť, aby mohol mať na seba napísaný aspoň nejaký majetok.

Zostáva otázkou, čo urobí s plnením dlhov uvedená zmena právnej úpravy – isté je len to, že k pozitívnej motivácii dlžníkov plniť pohľadávky príliš neprispeje.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.