Koľko stojí pohreb a čo všetko je potrebné vybaviť

23.10.2018 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Smrť blízkeho zasiahne každú rodinu psychicky, ale aj finančne. Ceny pohrebných služieb sa síce menia v závislosti od miest a obcí, no náklady na pohreb takmer všade presahujú výšku tisíc eur. Okrem toho sa nevyhnete množstvu "vybavovačiek"". Čo všetko vás čaká si povieme v riadkoch nižšie.


Slovenské zákony o pohrebníctve hovoria o tom, že pozostatky po zosnulom musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. Taktiež ľudské pozostatky môžu byť prepravené len na vozidle vyrobenom na tento účel, ktoré musí byť vybavené chladiacim zariadením a dezinfikovateľným ložným priestorom.

 

Smrť mimo SR

Pri úmrtí v zahraničí majú pozostalí dve možnosti. Buď telo nechajú spopolniť alebo zosnulého prevezú do rodnej krajiny. Prevoz tela zosnulého zabezpečuje na základe medzinárodných zmlúv pohrebná služba. Urnu s ľudskými pozostatkami je naopak možné zaslať poštou alebo kuriérom.

Smrť mimo nemocnice

Ak smrť nastane mimo zdravotníckeho zariadenie, najčastejšie doma, zo zákona máte povinnosť zavolať praktického lekára alebo službu prvej pomoci, ktorí o prehliadke mŕtveho vystavia správu. Ide o takzvaný úmrtný list. Po prehliadke lekárom je potrebné kontaktovať pohrebnú službu alebo ju osobne navštíviť.

Pre zosnulého je totiž treba vybrať rakvu a takisto aj nutnosť pripraviť oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak si to bude vyžadovať situácia, bude potrebné pred pohrebom vykonať aj pitvu. Ak to okolnosti a lekár dovolia, zosnulého je možné prechovávať primeranú dobu aj v domácnosti alebo v mieste jeho bydliska.

Tip: Ako vyzerá bezplatné zdravotníctvo v praxi - za toto všetko si priplácame

Koľko stojí pohreb a pohrebné miesto

Zdroj: shutterstock

Smrť mimo nemocnice

Ak smrť nastane mimo zdravotníckeho zariadenie, najčastejšie doma, zo zákona máte povinnosť zavolať praktického lekára alebo službu prvej pomoci, ktorí o prehliadke mŕtveho vystavia správu. Ide o takzvaný úmrtný list. Po prehliadke lekárom je potrebné kontaktovať pohrebnú službu alebo ju osobne navštíviť.

Pre zosnulého je totiž treba vybrať rakvu a takisto aj nutnosť pripraviť oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak si to bude vyžadovať situácia, bude potrebné pred pohrebom vykonať aj pitvu. Ak to okolnosti a lekár dovolia, zosnulého je možné prechovávať primeranú dobu aj v domácnosti alebo v mieste jeho bydliska.

Smrť v ústave sociálnej starostlivosti alebo v nemocnici

Správu o úmrtí, respektíve prehliadke mŕtveho vystaví službukonajúci lekár. Ten zároveň rozhoduje, či je potrebné na tele zosnulého vykonať pitvu. Pitva slúži predovšetkým na stanovenie príčiny úmrtia a v určitých prípadoch ustanovených zákonom od nej nemožno upustiť. V prípadoch, kedy lekár nemá o príčine smrti pochybnosti, pitva nemusí byť vykonaná.

Zápis do knihy úmrtí

Zápis do knihy úmrtí musí vykonať konkrétny matričný úrad podľa toho, v ktorom obvode osoba zomrela. Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho.

Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.

Niektoré matriky vyžadujú predložiť aj rodný list zosnulého a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá. Prvý úradný výpis z knihy úmrtí sa vydáva bezplatne. Každá kópia úmrtného listu je spoplatnená sumou vo výške 5 eur. Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby vybavia za vás na požiadanie množstvo úkonov, ktoré vás odbremenia.

Napríklad zápis do knihy úmrtí, vydanie úmrtného listu, žiadosť o príspevok na pohreb, obliekanie a prevoz zosnulého, dovoz rakvy, kvetinovú výzdobu, smútočné oznámenia, prepravu pozostalých na poslednú rozlúčku, výkop, úpravu hrobu či vkladanie do hrobu.

Zápis do knihy úmrtí obsahuje:

  • deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto,
  • narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo mŕtveho, deň, mesiac a rok zápisu.

Pri zápise do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

  • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydáva lekár,
  • občiansky preukaz zosnulého,
  • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Aká je cena pohrebu

Každá pohrebná služba musí mať v cenníku uvedenú sumu za prenájom smútočnej obradnej miestnosti, vrátane vymedzenia presnej výbavy, ktorú daná miestnosť obsahuje. Najmä lavice, klimatizácia, kúrenie, výzdoba, atď.. Cenník vám musia dať k dispozícii skôr, než začnete vybavovať daný pohreb. Odmena za obstaranie pohrebu nie je totožná s cenou predmetu obstarania (rakva, prenájom, hostina, kvetinová výzdoba, parte atď).

Niektorí prevádzkovatelia pohrebísk umožňujú zvoliť si lehotu predplatenia miesta - na 1 rok, 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov alebo ju pevne stanovujú - napríklad 25 rokov.

Najdrahšie vás pohreb vyjde v Bratislave a v Košiciach. Napríklad nájomné na 10 rokov vás v Bratislave a Košiciach vyjde od 135 do 180 eur, bez ohľadu na to, či ide o jednohrob alebo schránku na urnu. V Banskej Bystrici stojí jednohrob zhruba 100 eur, v Žiline 50 eur, Trenčíne 33 eur a najlacnejšie z väčších miesta vyšla Nitra, ktorá ponúka jednohrob za 10 eur na 10 rokov. V cene nájomného sú napríklad poplatky správcovi pohrebiska, spotreba vody, čistenie chodníkov, kosenie trávy či zber odpadu.

Najdrahšou položkou pohrebu je nepochybne kremačný, respektíve cintorínsky poplatok, ktorý sa radovo pohybuje v stovkách eur (300-500 eur). Nasleduje rakva, ktorá vyjde zhruba na 200 až 300 eur, preprava zosnulého 140-150 eur a nasledujú rôzne ďalšie poplatky za administráciu, nakladanie s mŕtvym, jeho úpravu, oblečenie, atď.. Výsledná suma je tak vo väčšine prípadov vyššia ako 1000 eur, čo je na Slovensku zhruba štandardná cena za pohreb.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 57 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo