Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Koľko stojí pohreb a pohrebné miesto

Finance.sk

Smrť blízkeho zasiahne každú rodinu psychicky, ale aj finančne. Ceny pohrebných služieb sa síce menia v závislosti od miest a obcí, no náklady na pohreb takmer všade presahujú výšku tisíc eur. Okrem toho sa nevyhnete množstvu "vybavovačiek"". Čo všetko vás čaká si povieme v riadkoch nižšie.

 
Reklama

Slovenské zákony o pohrebníctve rozlišujú hovoria o tom, že pozostatky po zosnulom musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. Taktiež ľudské pozostatky môžu byť prepravené len na vozidle vyrobenom na tento účel, ktoré musí byť vybavené chladiacim zariadením a dezinfikovateľným ložným priestorom.

Smrť mimo zdravotníckeho zariadenia

Ak smrť nastane mimo zdravotníckeho zariadenie, najčastejšie doma, zo zákona máte povinnosť zavolať praktického lekára alebo lekára služby prvej pomoci, ktorý o prehliadke mŕtveho vystaví správu. Ide o tzv. úmrtný list. Po prehliadke lekárom je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, alebo ju osobne navštíviť. Pre zosnulého je totiž treba vybrať rakvu a takisto aj nutnosť pripraviť oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak si to bude vyžadovať situácia, bude potrebné pred pohrebom vykonať aj pitvu. Ak to okolnosti a lekár dovolia, zosnulého je možné prechovávať primeranú dobu aj v domácnosti alebo v mieste jeho bydliska.

Smrť v zdravotníckom zariadení alebo ústave sociálnej starostlivosti

Správo o úmrtí resp. prehliadke mŕtveho vystaví službukonajúci lekár. Ten zároveň rozhoduje, či je potrebné na tele pozostalého vykonať pitvu. Pitva slúži predovšetkým na stanovenie príčiny úmrtia a v určitých prípadoch ustanovených zákonom od nej nemožno upustiť. V prípadoch, ak lekár nemá o príčine smrti pochybnosti, môže sa od pitvy upustiť.

Smrť v zahraničí

Pri úmrtí v zahraničí majú pozostalí dve možnosti. Buď telo nechajú spopolniť alebo zosnulého prevezú do rodnej krajiny. Prevoz tela zosnulého zabezpečuje na základe medzinárodných zmlúv pohrebná služba. Urnu s ľudskými pozostatkami je naopak možné zaslať poštou alebo kuriérom.

Zápis do knihy úmrtí

Zápis do knihy úmrtí musí vykonať konkrétny matričný úrad, podľa toho, v ktorom obvode osoba zomrela. Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.

Niektoré matriky vyžadujú predložiť aj rodný list zosnulého a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá. Prvý úradný výpis z knihy úmrtí sa vydáva bezplatne. Každá kópia úmrtného listu je spoplatnená sumou vo výške 5 eur. Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby, vybavia za vás na požiadanie množstvo úkonov, ktoré vás odbremenia. Napríklad zápis do knihy úmrtí, vydanie úmrtného listu, žiadosť o príspevok na pohreb, obliekanie a prevoz zosnulého, dovoz rakvy, kvetinovú výzdobu, smútočné oznámenia, prepravu pozostalých na poslednú rozlúčku, výkop, úpravu hrobu či vkladanie do hrobu.

Zápis do knihy úmrtí obsahuje:

  • deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto
  • narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo mŕtveho, deň, mesiac a rok zápisu

Pri zápise do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

  • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
  • občiansky preukaz zosnulého,
  • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

Cena pohrebu

Každá pohrebná služba musí mať v cenníku uvedenú sumu za prenájom smútočnej obradnej miestnosti, vrátane vymedzenia presnej výbavy, ktorú daná miestnosť obsahuje. Najmä lavice, klimatizácia, kúrenie, výzdoba, atď. Cenník vám musia dať k dispozícii skôr, než začnete vybavovať daný pohreb. Odmena za obstaranie pohrebu nie je totožná s cenou predmetu obstarania (rakva, prenájom, hostina, kvetinová výzdoba, parte atď).

Niektorí prevádzkovatelia pohrebísk umožňujú zvoliť si lehotu predplatenia miesta - na 1 rok, 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov alebo ju pevne stanovujú - napríklad 25 rokov.

Najdrahšie vás pohreb vyjde v Bratislave a v Košiciach. Napríklad nájomné na 10 rokov vás v Bratislave a Košiciach vyjde od 135 do 180 eur, bez ohľadu na to, či ide o jednohrob alebo schránku na urnu. V Banskej Bystrici stojí jednohrob zhruba 100 eur, v Žiline 50 eur, Trenčíne 33 eur a najlacnejšie z väčších miesta vyšla Nitra, ktorá ponúka jednohrob za 10 eur na 10 rokov. V cene nájomného sú napríklad poplatky správcovi pohrebiska, spotreba vody, čistenie chodníkov, kosenie trávy či zber odpadu.

Najdrahšou položkou pohrebu je nepochybne kremačný resp. cintorínsky poplatok, ktorý sa radovo pohybuje v stovkách eur (300-500 eur). Nasleduje rakva, ktorá vyjde zhruba na 200 až 300 eur, preprava zosnulého 140-150 eur a nasledujú rôzne ďalšie poplatky za administráciu, nakladanie s mŕtvym, jeho úpravu, oblečenie, atď. Výsledná suma je tak vo väčšine prípadov vyššia ako 1000 eur, čo je na Slovensku zhruba štandardná cena za pohreb.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama