Daň za psa: Koľko a kedy sa platí

19.07.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Daň za svojho štvornohého miláčika už nemusíte platiť do konca januára ako kedysi. Kedy a koľko treba platiť? Spravili sme prehľadný súhrn.


Zákon o miestnych daniach udeľuje povinnosť majiteľom psov zaplatiť za chov svojho štvornohého miláčika. Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta.

 

Do januára nemusíte platiť, no prihlásiť áno

Už nie je potrebné platiť daň do konca januára, ale zaplatíte ju až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou. Zo zákona ale majiteľom neodpadla povinnosť prihlásiť psa do konca januára na príslušnom oddelení miestneho úradu. Táto povinnosť sa týka však len tých, ktorí doposiaľ za svojho miláčika daň ešte neplatili. Vznik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť mestu do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za psa.

Na ktorých psov sa vzťahuje daň

Daň za psa sa vzťahuje na zvieratá staršie ako 6 mesiacov, bez ohľadu na to, či je pes vo výchove fyzickej alebo právnickej osoby. Predmetom dane za psa ale nie je:

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako platiť daň za psa

Príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.

Správca dane môže taktiež vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň do výšky 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sankcie

V prípade, že si povinnosť podať riadne a včas daňové priznanie nesplníte, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac 3 000 eur.

Daň za psa

Zdroj: shutterstock

Daň za psa v krajských mestách Slovenska

Mesto

Rodinný dom Bytový dom Podnikateľský objekt

Bratislava

2,50 - 50 €

3,50 - 67 €

0 - 400 €

Trnava

7 - 10 €

7 - 35 €

50 €

Nitra

12 €

35 €

12 €

Trenčín

15 - 30 €

6 - 12 €

-

Žilina

5 €

40 €

100 €

Banská Bystrica

18 €

36 €

36 €

Prešov

40 €

40 €

40 €

Košice

10 €

40 €

-

Sadzby dane v Bratislave podľa mestských častí

Mesto

Rodinný dom

Bytový dom

Podnikateľský objekt

Čunovo 5 - 10 € 5 - 10 €  35 € 
Devín 10 - 40 € 10 - 40 € 80 € 
Devínska Nová Ves 3,50 - 7 € 17,50 - 35 €  35 € 
Dúbravka 10 € 7 - 35 €  35 €
Jarovce 10 € 10 € 10 €
Karlova Ves 15 € 30 - 50 €  30 € 
Lamač  5 € 10 - 33 €  33 € 
Nové Mesto 10 - 50 € 10 - 50 €  70 € 
Petržalka 17 €  34 - 67 € 34 - 67 € 
Podunajské Biskupice 10 € 10 - 40 €  50 € 
Rača 5 - 10 € 20 - 40 € 40 € 
Rusovce 3,50 - 15 €  3,50 - 15 € 15 € 
Ružinov 20 € 40 € 70 € 
Staré Mesto 20 - 40 € 20 - 40 € 400 € 
Vajnory 2,50 - 10 € 10 - 25 € 65 € 
Vrakuňa  13,50 - 20 € 8,50 - 40 € 40 € 
Záhorská Bystrica 5 - 15 € 5 - 30 € 35 € 


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 46 krát 5 0.5