Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Je manžel povinný dávať vám časť z výplaty?

Finance.sk

Podľa posledného sčítania obyvateľstva nás žije v manželskom zväzku temer polovica. Poďte sa s nami pozrieť na špecifiká majetkových pomerov manželov a na riziká, ktoré spoločný majetok prináša.

 
Reklama

Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudnete behom trvania manželstva.

Výnimkou sú len:

  • 1) veci získané darom alebo dedičstvom

Podľa zákona nie je možné do bezpodielového vlastníctva manželov darovať. Ak chcú rodičia mladému páru darovať napríklad pozemok na stavbu domu, môžu im ho previesť len do tzv. podielového spoluvlastníctva.

Ak vezmeme do úvahy, že podiely oboch manželov na darovanom pozemku budú rovnaké, nebude medzi bezpodielovým spoluvlastníctvom a podielovým spoluvlastníctvom z hľadiska užívania veci žiaden významný rozdiel.

Odlišný režim oboch foriem spoluvlastníctva sa však môže prejaviť po skončení manželstva. Zatiaľ čo pri zrušení podielového spoluvlastníctva by ste mali dostať majetkovú hodnotu zodpovedajúcu vášmu podielu na spoločnej veci, pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva tomu tak byť nemusí.

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sa síce v zásade vychádza z toho, že podiely oboch manželov na veci sú rovnaké, ale vyporiadavajú sa nielen spoločné nehnuteľnosti, ale celý súbor vecí v spoločnom majetku.

Prihliada sa tiež na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a ďalej na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Pri určení miery pričinenia sa neberie na zreteľ len výška príjmov, ktoré každý z manželov poskytol do pomyselnej „spoločnej kasy“, ale aj starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti.

  • 2) veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Súčasťou spoločného majetku nie je šatstvo či hygienické potreby slúžiace len jednému z manželov – tieto majetkové zložky sa nevyporiadavajú ani v prípade rozvodu manželstva.

Zároveň podľa zákona platí, že do spoločného majetku nepatria ani veci používané k výkonu povolania len jedného z manželov; ak napríklad manžel pracuje na živnosť ako fotograf, nebude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva profesionálna fototechnika.

  • 3) veci, ktoré boli vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov

(ak bola vydaná vec jeho vlastníctvom pred uzatvorením manželstva alebo ak mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka) Pre úplnosť zdôraznime, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov samozrejme nepatria ani veci, ktoré jeden z manželov získal ešte pred uzatvorením manželstva. Ak teda napríklad jeden z manželov ešte pred uzatvorením manželstva kúpil pozemok, na ktorom je postavený spoločný rodinný dom, zostáva pozemok aj po postavení spoločného domu jeho výlučným vlastníctvom.

Mzda a iné príjmy a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Spoločný majetok manželov tvorí vyplatená a prevzatá mzda vrátane rôznych bonusov, prémií či odstupného.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria tiež príjmy z podnikania; živnostníci do spoločného majetku prinášajú celý svoj príjem, spoločníci zo spoločnosti s ručením obmedzeným napríklad vyplatený podiel na zisku.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva sa stávajú aj odmeny za vynálezy či autorské diela a výhry zo stávok alebo lotérií.

Mzda alebo iné príjmy tvoria spoločný majetok oboch manželov bez ohľadu na to, na koho účet sú vyplatené.

V prípade, že máte oddelený účet, na ktorý vám zamestnávateľ vypláca mzdu, neznamená to, že peniaze na účte sú len vaše. Manželia sa musia podľa zákona navzájom živiť dokonca bez ohľadu na to, či bezpodielové spoluvlastníctvo medzi nimi trvá alebo bolo zrušené z dôvodu získania oprávnenia jedného z manželov na podnikateľskú činnosť.

Pokiaľ je manžel zárobkovo činný a manželka sa stará o deti, musí ju manžel živiť, a to tak, aby jej životná úroveň bola rovnaká, ako manželova.

Ak by manžel svoju vyživovaciu povinnosť neplnil (alebo by ju plnil nedostatočne), môže sa manželka obrátiť na súd.

V prípade, že vaša manželka (alebo manžel) nedokáže vyžiť zo svojich príjmov, musíte mu buď dať takú časť príjmov, ktorá mu umožní viesť život na rovnakej životnej úrovni, ako je tá vaša, alebo si splniť vyživovaciu inak (napríklad nákupom potravín, ošatenia apod.).

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dlhy

Asi neprekvapí, že spoločne prevzaté záväzky musia z pohľadu zákona plniť obaja manželia.

Na manžela dlžníka však majú dopad aj záväzky, ktoré na seba prevzal len jeden z manželov. Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla počas trvania manželstva, totiž môže byť v exekúcii uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Exekútor teda nebude pátrať po tom, či manžel dlžníka s prevzatím záväzku vyslovil súhlas. Pre úplnosť dodajme, že za majetok dlžníka sa považuje aj majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade exekúcie teda do bodky platí, že manželstvo je „v dobrom aj v zlom“.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama