Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Riešením je osobný bankrot

Finance.sk

Osobným bankrotom alebo oddĺžením sa môžete zbaviť väčšiny dlhov. Výživné na deti sa však "neodpúšťa", to sa platiť musí! Čítajte o tom, kedy môžete zbankrotovať a ktoré záväzky vám zostanú aj po bankrote.

 
Reklama

Od 1. marca tohto roku je účinná právna úprava, ktorá zmenila pravidlá pre tzv. osobné bankroty. Oddlženie po novom významným spôsobom zamieša karty medzi dlžníkmi a veriteľmi. 

Kedy môžete skúsiť osobný bankrot

Oddĺženie (ľudovo povedané osobný bankrot) je upravené zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o proces, v ktorom sa dlžník môže zbaviť svojich peňažných dlhov. Oddlženie je určené len pre fyzické osoby; aby ste naň mohli pomýšľať, musíte splňovať nasledujúce podmienky:

1. Musíte sa nachádzať v stave platobnej neschopnosti

V stave platobne neschopnosti sa nachádzate vtedy, ak nie ste schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden z vašich peňažných záväzkov. Platobná neschopnosť sa u vás predpokladá aj vtedy, ak voči vám nie je možné vymôcť dlhy exekúciou.

2. Musí byť voči vám vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie

3. K oddlženiu by vás mal viesť tzv. poctivý zámer

Rozlíšenie poctivého a nepoctivého zámeru je v zákone upravené veľmi podrobne. Zjednodušene sa dá povedať, že poctivý zámer máte vtedy, ak z vášho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že ste vynaložili úprimnú snahu riešiť svoje dlhy v medziach vašich možností a schopností.

Nepoctivý zámer možno vyvodiť napríklad vtedy, ak sa snažíte poškodiť alebo naopak zvýhodniť niektorého zo svojich veriteľov. Poctivý zámer súd skúma len v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia – ak je však zistený, môžete o výhodu odpustenia dlhov prísť.

Pre úplnosť dodajme, že oddĺženiu nijako nebráni, ak vaše záväzky vyplývajú z podnikania.

Na aké dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje

Oddlženie zahŕňa prevažnú väčšinu bežných záväzkov. Niektorých dlhov sa však nezbavíte ani v rámci osobného bankrotu.

Ide o tzv. nedotknuté pohľadávky, ktorými sú:

  • Pohľadávka, ktorú ste sa priamo zaviazali splniť fyzickej osobe (t.j. pohľadávka nebola získaná postúpením či prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia), ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
  • Pohľadávka, ktorú má voči vám Centrum právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení (pohľadávka spočíva v nároku na vrátení pôžičky, ktorú vám Centrum právnej pomoci poskytne na to, aby ste boli schopní uhradiť preddavok na paušálnu odmenu a náhradu nákladov správcu v konaní o oddlžení. Výška preddavku je momentálne 500,- EUR);
  • Zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva (Ide napríklad o pohľadávku z hypotečného úveru zabezpečenú záložným právom na nehnuteľnosti);
  • Pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním;
  • Pohľadávka dieťaťa na výživné;
  • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi;
  • Peňažný trest podľa Trestného zákona;
  • Nepeňažné pohľadávky.

Platiť splátky alebo predať majetok?

Osobný bankrot môže byť riešený dvoma formami:

  • Prvou formou je konkurz. 
Pohľadávky veriteľov sú v prípade konkurzu uspokojené z výťažku z predaja vášho majetku.

 

 

  • Druhou alternatívou je splátkový kalendár. 

Táto forma oddlženia však prichádza do úvahy len v prípade, že máte pravidelný príjem, ktorý je zároveň dostatočne vysoký.

 

V priebehu piatich rokov musíte splatiť aspoň časť svojich dlhov tak, aby ste uspokojili minimálne 30 % z nezabezpečených pohľadávok (t.j. pohľadávok, ktoré nie sú zabezpečené napr. záložným právom).

Splátkový kalendár musí zároveň nezabezpečeným veriteľom garantovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie, než by dosiahli v konkurze.

Zákon však stanoví fikciu, že ak ani jeden z nezabezpečených veriteľov nepodá na súde námietku, návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.

Ďalším limitom je skutočnosť, že horná hranica splátok nesmie presiahnuť váš predpokladaný príjem znížený o nevyhnutné výdavky potrebné na bývanie a uspokojenie vašich základných potrieb a základných potrieb vami vyživovaných osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti (ak napr. došlo k jej stanoveniu voči maloletému dieťaťu súdom) a na plnenie oddlžením nedotknutých pohľadávok.

Po bankrote s čistým štítom

O oddĺžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára. Uvedeným rozhodnutím vám budú odpustené tie časti dlhov, ktoré nebudú uspokojené v rámci oddlženia.

Oslobodenie sa samozrejme nebude týkať už spomínaných nedotknutých pohľadávok.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama