Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Máte dlžníka? Ako vymôcť svoje pohľadávky?

Finance.sk

Na Slovensku ohrozujú nezaplatené faktúry biznis tisícok podnikateľov.

 
Reklama

Situácia veriteľov sa zhoršuje

Novela exekučného poriadku, ktorá nahráva viac dlžníkom ako veriteľom, sa odohrala práve v období, keď by vyššiu podporu potrebovali práve tí, ktorí sa boria s pohľadávkami. Domôcť sa vlastných peňazí je totiž na Slovensku stále zložité.

Štatistika European Payment Practices zrealizovaná v minulom roku ukázala, že v dobe splatnosti sa na Slovensku zaplatí len 73% faktúr.

Akoby bolo národným športom plniť svoje záväzky „po funuse“. Úplne nevymožiteľné pohľadávky sa pohybujú na úrovni 5%, čo je stále veľmi vysoké číslo. Zároveň s časom, ktorý uplynie od platnosti faktúry ich vymožiteľnosť prudko klesá. Po roku sa podarí dostať už len k 30% pohľadávok.

Nové zákonné pravidlá navyše upravili, že exekúcia bude pri fyzických osobách zastavená po piatich rokoch a pri právnických osobách po dva a pol roku, ak je subjekt nemajetný. Preto treba svoje financie začať vymáhať okamžite po skončení termínu na riadnu splatnosť.

Aké sú vymožiteľné a nevymožiteľné pohľadávky

Už pri zmluvách, či faktúrach je dobré strážiť si vymožiteľnosť pohľadávky. Vymáhať sa totiž dajú len dlhy, ktoré sú riadne zaevidované, preukázateľné a doložené. To znamená, že ide o objednávky, zmluvné realizácie, faktúry na základe objednávok, majú riadne identifikovaného dlžníka a samozrejme aj príslušné dátumy splatnosti.

Ak ide o vyššiu čiastku, je vhodné si overiť obchodného partnera a jeho zadlženosť dopredu. Ak sa totiž preukáže, že majetkové pomery dlžníka naznačujú, že nemá majetok, takúto pohľadávku je obvykle už dopredu možné považovať za stratenú.

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky?

Deň po splatnosti je už čas, kedy je vhodené adresovať dlžníkovi písomnú výzvu na zaplatenie dlhu. Tá musí byť riadne zdokumentovaná a musí obsahovať vaše identifikačné údaje, údaje adresáta, termín riadnej splatnosti, popis dlhu, novú lehotu splatnosti a súčasťou môže byť aj uvedenie úrokov z omeškania a ďalší postup pri nezaplatení.

Ak nedôjde k vyplateniu, ďalšou možnosťou je už len vymáhanie dlhu prostredníctvom súdu, ktorý bude riešiť dlh návrhom na vydanie platobného rozkazu. Ide o skrátené súdne konanie, v ktorom sa rozhodne o návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa Zákona 99/1963. Sú si vyžiada všetky doklady monitorujúce vznik dlhu a priebeh jeho nesplatenia, ako aj výpisy z obchodného a živnostenského registra obidvoch účastníkov.

Treba počítať s tým, že pri podaní návrhu na vymáhanie si súd od veriteľa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb., o súdnych poplatkoch vypýta súdny poplatok. Ten predstavuje 6 % z vymáhanej sumy. Ak dlžník súdny platobný rozkaz ignoruje, po dobe splatnosti stáva dôvodom na  začiatok exekučného konania.

Peniaze za vás môžu vymôcť aj iní

Vymáhať vlastné pohľadávky nie je jednoduchá záležitosť. Hlavne nie vtedy, ak podnikateľ potrebuje venovať ešte viac úsilia na rozvoj podnikania, keďže potrebuje vykryť dlžné peniaze. Zároveň správny právny postup zvyšuje efektivitu a často aj angažovanie tretej osoby pre dlžníka pôsobí výstražnejším dojmom.

Aj z týchto dôvodov podľa štúdie European Payment Practices stúpol počet tých, ktorí majú aj vlastné kapacity na vymáhanie, no spolupracujú s profesionálmi pri správe a inkase pohľadávok. V roku 2015 bolo takýchto prípadov len 20 percent, minulý rok už takto postupovalo 25 percent. Zároveň v roku 2016 postúpilo na vymáhanie tretej osobe 24 percent spoločností v segmente B2C, rok predtým to bolo 22 percent.

Na trhu je mnoho spoločností, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok. Pri tomto postupe vás budú sprevádzať celým procesom vymáhania od upomienky až po exekúciu. Vhodné je voliť spoločnosť, ktorej odmena je len percentuálnou častou z peňazí, až keď sa dlh podarí vymôcť.

Pohľadávku môžete aj predať

Ak nechcete čakať na dlhé doťahovanie sa s dlžníkom, súdne a exekučné vymáhania, existuje možnosť ako sa dostať k peniazom formou predaja celej pohľadávky. To znamená, že ju postúpite faktorigovej spoločnosti, ktorá sa na odkupy pohľadávok špecializuje.  Úkon nie je vôbec zložitý. Prebieha prostredníctvom zmluvy o postúpení pohľadávky .

Presná právna úprava tohto procesu je definovaná v § 524 a § 530 Občianskeho zákonníka. V zásade však všetky práva a povinnosti s dlhom jeho predajom prechádzajú na kupujúceho. Ako pôvodný dlžník predáte pohľadávku aj s právami, ktoré sa s ňou spájajú.

To v praxi znamená, že už nebudete mať nárok na úroky z omeškania, no na druhej strane získate za predaj dohodnutú čiastku a zbavíte sa aj všetkých ďalších nákladov spojených s vymáhaním dlhu. Jeho osud už pre vás nebude je nijako relevantný. 

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama