6 rozdielov medzi materským a rodičovským príspevkom

02.05.2017 | Lenka Vyplašilová, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Mnohí z nás si často zamieňajú pojem materské a rodičovský príspevok. Nejedná sa však o jeden a ten istý príspevok. Prinášame vám 6 rozdielov, v čom sa líšia.


Nemýľte si materské s rodičovským príspevkom!

Rozdielov medzi materským a rodičovským príspevkom nie je málo. Okrem toho, že je vyplácaný dvomi rôznymi inštitúciami, odlišný majú aj účel, dĺžku vyplácania či samotnú výšku. Zamerali sme sa na najzásadnejšie rozdiely medzi týmito dvomi príspavkami. 

Typ a účel príspevku

Materské: Počas materskej dovolenky spravidla poberá žena materské. Ide o dávku nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Základnou podmienkou, aby mohla byť poskytovaná materská dávka, je nemocenské poistenie.  Je nutné, aby mamička v období dvoch rokov pred pôrodom bola minimálne 270 dní nemocensky poistená. To znamená, že žena sama alebo jej zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistné. Nie je nutnou podmienkou platiť poistenie 270 dní nepretržite. Stačí 270 dní v priebehu 2 rokov pred pôrodom. 

Rodičovský príspevok: Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa môže rodič požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. A tak mnohé mamičky plynulo z materskej dovolenky prechádzajú na rodičovskú dovolenku, počas ktorej poberajú rodičovský príspevok. Na rodičovský príspevok získava rodič nárok po skončení čerpania materského príspevku.  Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. Nesúvisí tak s platením nemocenského poistenia. 

Tabuľka: Materské a rodičovský príspevok – rozdiely


Materské Rodičovský príspevok
Typ príspevku Dávka nemocenského poistenia Štátna sociálna dávka
Účel príspevku Tehotenstvo/starostlivosť o narodené dieťa Zabezpečenia riadnej starostlivosti o dieťa
Kde o príspevok žiadať Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Výška príspevku 75 % DVZ* alebo PDVZ* 213,20 eur
Dĺžka vyplácania 34, 37 alebo 43 týždňov 3, resp. 6 rokov
Práca popri poberaní príspevku Možná,  ale na inú pracovnú zmluvu Možná bez nutnosti novej pracovnej zmluvy

*denný vymeriavaci základ, pravdepodobný denný vymeriavaci základ

  • Kde žiadať o  materské a rodičovský príspevok

Materské: V prípade materského je to Sociálna poisťovňa. Žiadosť o materské je tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré tehotnej žene vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (napríklad otcovi dieťaťa v prípade, že matka zomrela).

Rodičovský príspevok: O rodičovský príspevok je možné žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu. Nárok sa uplatní odovzdanou žiadosťou spolu s rodným listom dieťaťa, rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nárokom na materské a ďalšími dokladmi, ktorých zoznam je uvedený na konci žiadosti o rodičovský príspevok. Tlačivo žiadosti si môžete priamo stiahnuť z našich stránok--> Žiadosť o rodičovský príspevok alebo je k dispozícii na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Aká je výška rodičovského príspevku a materského

Materské: Výška materského závisí na výške predchádzajúceho príjmu mamičky. Od mája predstavuje príspevok 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepoodbného denného vymeriavacieho základu. Mamičky sa tak po novom môžu dostať až na úroveň približne 100 % svojho čistého príjmu pred nástupom na materskú.

Rodičovský príspevok: Rozdiel oproti materskému príspevku je v tom, že jeho výška je jednotná a nijako sa neodvíja od predošlého platu matky. Rodičovský príspevok sa v tomto roku tiež dočkal zvýšenia. Od mája bude vyplácaný vo výške 213,20 eur mesačne, pri viacerých súčasne narodených deťoch narastá o 25 % na každé ďalšie dieťa. Pri dvojčatách bude po novom vyplácaná suma 266,50 eur a pri troch súčasne narodených deťoch bude výška rodičovského príspevku 319,8 eur.

  • Ako dlho sa materská a rodičovský príspevok vypláca

Materské: Dĺžka vyplácania materského záleží na tom, či má mamička nárok na 34, 37 alebo 43 týždňov materskej dovolenky. V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa je štandardne mamičke vyplácané materské po dobu 34 týždňov. Osamelej matke prináleží vyplácanie príspevku v trvaní 37 týždňov a mamičke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, je príspevok vyplácaný po dobu 43 týždňov.

Rodičovský príspevok: Štandardne sa môže príspevok čerpať do 3 rokov veku dieťaťa. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti, poskytuje sa táto dávka do 6 rokov veku dieťaťa. Matka dieťaťa, ktorá nemá nárok na materské, dostáva rodičovský príspevok už od narodenia dieťaťa.

  • Je možné pracovať popri materskej a rodičovskom príspevku

Materské: Ak má mamička poberajúca materské môžnosť zosúladiť si svoje pracovné povinnosti so starostlivosťou o dieťa, môže si privyrábať aj počas materskej dovolenky. Na jednu pracovnú zmluvu ale nemôže pracovať a dostávať príjem a zároveň poberať materské. To, aby mohla pracovať a súčasne poberať materské, je možné ošetriť niekoľkými spôsobmi. Po nástupe na materskú dovolenku uzatvorí so svojím zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, avšak na inú pracovnú pozíciu, než vykonávala pred odchodom na materskú dovolenku. V krajnom prípade môže zmeniť zamestnávateľa, pričom v pôvodnej práci nemusí dávať výpoveď.  

Rodičovský príspevok: S prechodom na rodičovskú dovolenku už nesúvisia žiadne obmedzenia - mamička si môže privyrábať a zároveň poberať rodičovský príspevok. To platí v prípade, že sa vráti do zamestnania, na rodičovskej dovolenke pracuje alebo podniká.

Čítajte viac o aktuálnej výške materského a rodičovského príspevku v článkoch:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo