Osobný bankrot už do 15 dní – ako na to

27.04.2017 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Čo treba urobiť, aby vás súd čo najrýchlejšie zbavil dlhov? Na koho sa obrátiť a aké dokumenty zabezpečiť? Čítajte prehľadný návod, ako dosiahnuť oddlženie.


Vyhľadajte Centrum právnej pomoci

Aby bola vaša žiadosť o oddlženie úspešná, musíte dať súdu všetky zákonom požadované podklady. Pre bežného človeka však ich príprava nie je vôbec jednoduchá.

Prvé kroky každého záujemcu o osobný bankrot by preto mali smerovať do kancelárie Centra právnej pomoci, ktorá sa nachádza v každom väčšom slovenskom meste. Príslušnú kanceláriu treba kontaktovať osobne alebo telefonicky podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Na objednanej konzultácii vám následne pracovníci centra poradia, aký spôsob oddlženia je pre vás vhodný; spôsoby oddlženia sme pre vás popísali v článku: Potrebujete sa zbaviť dlhov? Riešením je osobný bankrot

Podľa zvolenej formy oddlženia vám centrum pomôže zabezpečiť potrebné podklady.

Čo si treba na návštevu centra pripraviť

Centrum vám s návrhom na určenie splátkového kalendára či návrhom na vyhlásenie konkurzu môže pomôcť len vtedy, ak mu dodáte všetky potrebné informácie a dokumenty. Pracovníci centra v prvom rade skúmajú vašu finančnú situáciu. Už pred návštevou kancelárie centra si preto pripravte:

  • Prehľad vašich doterajších príjmov a výdavkov za posledných 5 rokov
  • Zoznam vašich veriteľov a záväzkov
  • Zoznam vášho majetku vrátane zoznamu majetku väčšej hodnoty (stavby, pozemky), ktorý ste vlastnili v posledných troch rokoch
  • Informáciu o súdnom exekútorovi, oprávnenom, spisovej značke a výške vymáhanej istiny v exekučnom alebo vykonávacom konaní, ktoré je proti vám vedené
  • Zoznam osôb, ktoré sú s vami spriaznené 

Spriaznenou osobou je každý, kto s vami žije v spoločnej domácnosti. Ďalej sú s vami spriaznené všetky ostatné fyzické osoby, ktoré sú voči vám v postavení tzv. blízkych osôb.

Za blízke osoby zákon pokladá príbuzných v priamom rade (t.j. predkov a potomkov), súrodencov a manželov; iné osoby sú posudzované ako blízke osoby vtedy, keď sú v rodinnom alebo obdobnom pomere a ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, bude druhá dôvodne pociťovať ako vlastnú ujmu. Poslednou skupinou spriaznených osôb sú právnické osoby, v ktorých máte vy alebo vaše blízke osoby tzv. kvalifikovanú účasť (zjednodušene sa dá povedať, že ide o právnické osoby, v ktorých máte aspoň 5 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach).

Ak chcete osobný bankrot riešiť skôr pomocou splátkového kalendára, doneste na návštevu centra aj:

  • Prehľad očakávaných výdavkov a príjmov v nasledujúcich 5 rokoch
  • Posledných 5 daňových priznaní (ak ste ich podávali)

Všetky vyššie uvedené zoznamy či prehľady postačí mať prichystané neformálne. Podstatné je, aby ste mohli pripravené údaje bez nutnosti dlhého premýšľania či dodatočného zisťovania vyplniť do formulárov poskytnutých centrom. Nachystané majte aj fotokópie dokladov, ktoré preukazujú vaše tvrdenia. Dôležitá je najmä fotokópia dokladu preukazujúceho, že je voči vám vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; tento doklad nesmie byť starší, než 30 dní. 

Nemáte nijaké peniaze? Centrum vám na oddĺženie požičia

O osobný bankrot sa nemusíte báť požiadať ani vtedy, keď nemáte žiadny príjem. V takomto prípade bude vaše oddlženie riešené formou konkurzu, na ktorý vám centrum požičia.

Poskytnutie pôžičky je podmienené uzatvorením písomnej dohody o mesačných splátkach pôžičky, ktorú musíte v nasledujúcich 3 rokoch centru vrátiť. Výšku splátok určuje centrum a celková suma poskytnutej pôžičky je 500 EUR.

Peniaze z pôžičky môžu byť samozrejme použité len na striktne určený účel, ktorým je úhrada preddavku na paušálnu odmenu správcu v konaní o oddlžení. Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva za dlžníka centrum.

Ak máte pravidelný príjem a zvládate zaplatiť preddavok na odmenu správcu sami, odporučí vám centrum oddlženie formou splátkového kalendára a určí advokáta, ktorý vám poskytne právnu pomoc pri spísaní návrhu na určenie splátkového kalendára.

Osobný bankrot formou splátkového kalendára je pre vás vhodný vtedy, keď máte dostatočne vysoký pravidelný príjem a nechcete pri oddlžení prísť o všetok majetok.

Ochrana pred veriteľmi môže prísť už do 15 dní

Keď sú všetky podklady kompletné, podá sa návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára na súd. O návrhu súd rozhodne do 15 dní; ak je návrh úspešný, ustanoví správcu.

Pri oboch formách oddlženia sa zastavujú exekučné konania, v ktorých sú voči vám vymáhané pohľadávky. Veritelia sa musia so svojimi pohľadávkami obrátiť na súd, ktorý osobný bankrot rieši. Prebiehajú len konania o tzv. nedotknutých pohľadávkach, medzi ktoré patrí napríklad pohľadávka na výživné na maloleté dieťa.

Konkurz sa končí po tom, čo je veriteľom vyplatený výťažok z predaja majetku. Ak oddlženie prebieha formou splátkového kalendára, platia sa splátky najdlhšie 5 rokov. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo