Zdedili ste dlhy? Môžete sa ich zbaviť!

31.05.2017 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Nešťastie spôsobené stratou blízkej osoby ešte znásobí, ak po sebe zanechala dlhy. Hoci sa ich dá zbaviť, nie vždy je to bezbolestné!


Majetok aj dlhy sa dedia rovným dielom

V dobe, keď je väčšina bytov, domov aj bežných spotrebných vecí kupovaná na dlh, je čoraz častejšie súčasťou dedenia nielen majetok, ale aj podlžnosti. Po smrti člena rodiny tak na dedičov automaticky prechádzajú jeho majetky, ale rovnako aj dlhy.

Podľa zákona je možné dediť len dlhy maximálne do výšky majetku zosnulého dlžníka.

V praxi to teda znamená, že za dedičstvo nikto nebude pykať a nemôže nastať situácia, že zdedíte len dlhy, ktoré budete musieť zaplatiť zo svojich úspor, prípadne sa taktiež zadlžiť.

Nadobúdanie dedičstva sa riadi Občianskym zákonníkom a teda dediť je možné iba na základe závetu alebo zákona. Ak preto dedič zanechal za sebou závet, je dedenie jednoduchšie. Na druhej strane, aj tu je nutné dlhy a majetok rozdeliť adekvátne. To znamená, že nemôže byť na niekoho rozdelený dlh a na niekoho majetok. 

Odmietnutie dedičstva sa rovná odmietnutiu dlhu

Dedič má vždy slobodné právo  v prípade závetu, alebo dedenia zo zákona odmietnuť dedičský podiel. Je potrebné pamätať na to, že aj tu je možné odmietnuť pridelenú časť pozostalosti len ako celok. Teda s dlhmi sa zbavíte aj majetku.

Takéto odmietnutie dedičstva sa musí vykonať písomným vyhlásením zaslaným príslušnému súdu alebo ústnym vyhlásením vykonaným na súde v zákonnej lehote jedného mesiaca.

Podiel po dedičovi, ktorý dedičstvo odmietne automaticky prináleží ostatným dedičom. Ak dedičstvo odmietnu všetci dediči, platí postup, ako keby poručiteľ nezanechal žiadnych dedičov. To znamená, že dedičstvo, ktoré nemá dediča, preberá štát.

Rozhodnutie si dobre premyslite

Je nutné, aby si  dedič poriadne premyslel, či celé dedičstvo odmietne. Takéto vyhlásenie je totiž neodvolateľné. Je preto vhodné pozrieť sa na pohľadávky, ktoré sú už premlčané, alebo neplatné. Preveriť skutočný stav dlžoby a aktív.

Dediči totiž zodpovedajú za dlhy po zosnulom len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. To platí aj pri dedení viacerými osobami. Každý dedič dedí dlhy len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Neexistuje zákonná povinnosť dedičov uhradiť dlhy presahujúce hodnotu zdedeného majetku z vlastných zdrojov.

Vždy je preto vhodné zistiť, aký je skutočný pomer hodnoty majetku a dlhov.

Vyrovnanie dlhov z dedičstva

Ak nastane situácia, keď je dlh vyšší ako celková hodnota dedičstva, je možné, aby sa dedičia s veriteľmi poručiteľa dohodli, že im dedičia prenechajú celé dedičstvo poručiteľa na úhradu dlhov, ktoré po poručiteľovi zostali.

Veritelia tak dostanú majetok zosnulého bez ohľadu na to, či bude, alebo nebude v plnej miere uspokojená ich pohľadávka. Ak je majetok vyšší ako dlh, prichádza k speňaženiu adekvátnej časti majetku a vyrovnaniu podlžností.  Takáto dohoda dedičov a veriteľov musí byť schválená súdom, pričom súd takúto dohodu môže schváliť, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

Pri dedení hypotéky sa dohodnite s bankou

Čo robiť v prípade, ak je predmetom dlhu aj časť aktívneho, spoločne splácaného úveru, napríklad pri hypotéke?  V takomto prípade preberá dedič úver s podmienkami, ako boli pridelené zosnulému. Ak je napríklad partner schopný splácať hypotéku sám, žiadny problém nenastane.

V prípade, že dediť to nedokáže, je možné požiadať inštitúciu o predĺženie splatnosti úveru a tým zníženie mesačnej splátky. Ak k takejto dohode nedôjde, postupuje sa rovnako, pri delení akejkoľvek inej dlžoby. Dlh môže byť odmietnutý spolu s aktívami, alebo vysporiadaný z ostatného dedičstva. V prípade hypoték je preto vhodné poistenie úveru, kedy dlh preberie poisťovňa a nepadá na ramená dediča. 

Problémom je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Najnepríjemnejšia situácia pri dedení dlhu je v situácii, kedy majetok dlžníka spadá do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov(BSM) a do dedičstva prechádza časť spoločného bývania. Po smrti dlžníka sa totiž vysporiada najprv BSM. V takomto prípade putuje do pozostalosti iba časť zosnulého, nie tá, ktorú získal partner z vyrovnania BSM. 

V praxi to znamená, že po smrti manžela dostane manželka polovicu bytu zo zákona, tá druhá ide do dedičského konania. Vtedy je vhodné dedičstvo prijať a zaplatiť veriteľom dlhy do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. To znamená, že ak si pozostalý bude chcieť nehnuteľnosť ponechať, bude musieť veriteľom vyplatiť dlh do výšky zdedeného majetku a vysporiadať aj ostatných dedičov. Pri polovičke domu, alebo bytu to môže byť značne vysoká suma. To môže skončiť predajom nehnuteľnosti, upokojením veriteľov a zo zvyšných financií získaných z rozpredania majetku zaobstarať nové bývanie. 

Pokiaľ sa dediči s veriteľmi nedohodnú, môže súd nariadiť speňaženie všetkého majetku patriaceho do dedičstva, z čoho sa uspokoja veritelia. Zdedenú polovicu bytu si v takýchto prípadoch budete musieť „odkúpiť“ od veriteľov z vlastných úspor, alebo si hľadať nové bývanie. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h