Zmena sídla firmy

30.05.2017 | Komerčný článok, OFFICE HOUSE
komerčný článok


Bez sídla sa nezaobíde žiadna právnická osoba – živnostenský zákon ustanovuje túto povinnosť jednoznačne. Akákoľvek zmena sídla právnickej osoby počas jej existencie podlieha zápisu do obchodného a živnostenského registra.

Právnická osoba, ktorá nevlastní nehnuteľnosť, si môže svoje sídlo prenajať od spoločností, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Spoločnosť Office House, na profesionálnej úrovni, poskytuje sídla ako už existujúcim, tak aj zakladaným spoločnostiam a samozrejme aj SZČO. Ponúka prenájom atraktívnych priestorov s kompletným servisom. V prípade záujmu ponúka aj administratívne služby spojené s chodom firmy.

Ako postupovať pri zmene sídla firmy

1. Valné zhromaždenie

Zmena sídla s.r.o. vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, t. j. rozhodnutie valného zhromaždenia, s aktuálnym znením zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy.

Vlastnícke právo k budove, do ktorej chcete sídlo vašej firmy presťahovať, bude nutné doložiť výpisom z katastra nehnuteľností. V prípade, že si nové sídlo firmy prenajímate, bude nutné zaistiť nájomnú zmluvu alebo originál súhlasu majiteľa danej nehnuteľnosti. Úradné osvedčenie podpisov na týchto dokumentoch nie je nutné.

2. Zmena v obchodnom registri

Vaše ďalšie kroky povedú na obchodný register, kde podáte návrh na zmenu (formulár č. 8). K formuláru je potrebné priložiť 2x rozhodnutie spoločníka alebo zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti a listinu, ktorá preukazuje vzťah k nehnuteľnosti a súhlas majiteľa. Je potrebné priložiť aj 2x úplné znenie zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy. Ak sa podáva návrh v listinnej podobe, musí byť podpis konateľa na návrhu úradne osvedčený. Pri podaní v listinnej podobe zaplatíte súdny poplatok 66 EUR, pri elektronickom podaní len polovicu, t. j. 33 EUR. Súd má na rozhodnutie lehotu 2 pracovné dni, ale v praxi sa môže stať, že sa o 2 až 3 dni oneskorí.

3. Ohlásenie zmien na ostaných úradoch

Finančný úrad – finančný úrad vyžaduje oznámenie o zmene adresy sídla spoločnosti do 30 dní. K zmene je treba doložiť aktuálny výpis z obchodného registra, ktorý obsahuje údaj o nadobudnutí právnej veci. Okrem toho bude správcovi dane potrebné predložiť aj osvedčenie o registrácii k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty – kartičku s DIČ alebo IČ DPH.

Sociálna a zdravotná poisťovňa – v prípade, že spoločnosť zamestnáva zamestnancov, je potrebné nahlásiť novú adresu sídla do 8 dní od jeho zmeny na príslušných úradoch správy sociálneho zabezpečenia. Zmenu je potrebné nahlásiť v systéme elektronických služieb na Registračnom liste zamestnávateľa. Zdravotným poisťovniam sa zmena nahlasuje na tlačive Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Dopravný inšpektorát – spoločnosť, ktorá vlastní vozidlo alebo je jeho držiteľom, má povinnosť oznámiť zmenu sídla do 15 dní od zápisu do ORSR. Zmena sa oznamuje príslušnému policajnému orgánu podľa miesta nového sídla.

Obchodní partneri – zmenu adresy sídla sa oplatí oznámiť aj obchodným partnerom. Stará adresa sídla sa môže vyskytovať v stále platných zmluvách. Oznámenie o novej adrese sídla spoločnosti obchodným partnerom tak môže zamedziť nedorozumeniam a prípadným škodám.

Pri zmene sídla firmy využite profesionálne služby

Ak vám okolnosti nedovoľujú zaoberať sa zmenou sídla firmy, ale napriek tomu je nutné sídlo zmeniť, môžeme vám pomôcť. Naša profesionálna spoločnosť vám pomôže všetko zaobstarať. Postaráme sa o zvolanie valného zhromaždenia, na základe podkladov vyhotovíme aktuálne znenie zakladateľskej listiny a zaistíme zápis všetkých zmien na príslušných úradoch. Služby tohto typu poskytujeme už dlho a sme v tom dobrí. Zameriavame sa predovšetkým na kvalitu, hladký priebeh celého procesu a úsporu času.

Kontaktujte nás na webových stránkach: Office House.


Články zo sekcie: komerčný článokPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.