Komu môžete predať pôdu a komu nie

04.08.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Chystáte sa predávať poľnohospodársku pôdu? Pamätajte na to, že ju nemôžete predať komukoľvek.


Už sú to tri roky čo parlament schválil zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Zákon zaviedol obmedzenia, ktoré sa týkali najmä prevodu, teda predaja, kúpy, darovania alebo zámeny takýchto pozemkov.

Od vstupu Slovenska do Európskej únie prišlo Slovensko o 3,42 % poľnohospodárskej pôdy, čo je v prepočte 66 897 hektárov. Legislatívny zámer bol teda zrejmý. Uprednostniť pri kúpe pozemkov miestnych poľnohospodárov, u ktorých je predpoklad, že nebudú meniť poľnohospodársky charakter pôdy (vynímať pôdu z fondu).

Ďalším dôvodom prijatia zákona bola aj snaha obmedziť špekulatívny nákup pôdy, ku ktorému dochádzalo najmä zo strany zahraničných investorov cez nastrčené slovenské obchodné spoločnosti.

Čo všetko je poľnohospodársky pozemok a čo nie

Kataster pojem poľnohospodársky pozemok nepozná, preto na liste vlastníctva budete pozemok s týmto prívlastkom hľadať márne. Ide o širší pojem pre viaceré druhy produkčne potenciálnych pozemkov, ktoré sú v katastri evidované ako:

  • orná pôda,
  • chmeľnice,
  • vinice,
  • ovocné sady,
  • trvalé trávne porasty.

Naopak, za poľnohospodársky pozemok sa nepovažuje záhrada, pozemok v zastavanom území obce (intraviláne) alebo pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:

  • je pozemok určený na iné ako poľnohospodárske využitie (napr. stavebný pozemok),
  • je jeho možnosť poľnohospodárskeho využitia obmedzená,
  • je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
  • je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Kto môže nadobudnúť vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku?

Pôdu už neprevediete na kohokoľvek. Nadobúdateľ musí mať na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a musí vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len "nadobúdateľ").

Nadobúdateľom môže byť aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

Súvisiace články:

Ako prepísať pôdu

Zákon presne určuje aj postup, ktorý treba pri predaji dodržať. Vlastník je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezplatné.

Kto môže kúpiť pôdu

Prednostné právo na nákup má ako prvý poľnohospodár, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť v rámci obce, v druhom kroku v rámci susednej obce, v treťom v rámci Slovenska a vo štvrtom kroku sa táto pôda stáva voľným artiklom. Rešpektujú sa aj práva dedičov a reštitučné nároky.

Ešte predtým, než podpíšete zmluvu

To, či sú splnené všetky podmienky na nákup overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozenmok v evidencii. Žiadosť je potrebné podať ešte pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Okresný po splení podmienok vydá nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, v obzvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.