Čo robiť v prípade, že partner neplatí výživné na dieťa

30.10.2017 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Od čoho závisí výška výživného a hlavne, čo robiť, ak ich povinný rodič odmieta platiť?


Pod pojmom výživné či alimenty sa skrývajú náklady na život dieťaťa. Nie sú to financie iba na stravu, ale aj na oblečenie, bývanie, voľnočasové aktivity či návštevy u lekárov. Čiže všetky náklady, ktoré dieťaťu v rámci jeho života vznikajú. Dokonca aj také, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnuté, čiže pokojne aj dovolenky, darčeky a výlety.

Ako postupovať pri neplatení výživného

Ak si rodič neplní svoju povinnosť v rámci platenia výživného, zástupca dieťaťa podá návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Zástupca dieťaťa má právo na to, aby si vybral súdneho exekútora. Návrh na vykonanie exekúcie môže zástupca dieťaťa nadiktovať súdnemu exekútorovi aj do zápisnice priamo na exekútorskom úrade.

Súdny exekútor alebo jeho zamestnanci mu s uvádzanými skutočnosťami pomôžu. Návrh na vykonanie exekúcie pri vymáhaní výživného je oslobodený od súdneho poplatku. Je potrebné, aby zástupca dieťaťa presne určil výšku zameškaného výživného a uviedol sumu bežného mesačného výživného. Zameškané výživné je výživné, ktoré dieťaťu povinný nevyplatil do času podania návrhu na vykonanie exekúcie.

Čo všetko má vplyv na výšku výživného?

Výšku určuje súd, ak sa manželia nedohodnú sami. Berie pritom do úvahy možnosti rodičov, majetkové pomery a životnú úroveň. ,Aj keby nemal rodič príjem, ale mal by schopnosti a možnosti sa zamestnať,bude mať súd za to, že je schopný prispievať aj vyššou sumou. Príjem nie je vždy rozhodujúci. Súd prihliada aj na výdavky. Ak je napr. dieťa choré, má nárok na vyššie výživné.

Minimálna suma výživného? Menej ako 30 eur

Pri alimentoch je stanovená aj minimálna suma, ktorou musí rodič prispievať. Je to 30 % životného minima. Výška minimálneho výživného na dieťa je vo výške 27,13 eur mesačne. Maximálnu sumu zákon neurčuje, čiže to môže byť aj niekoľko tisíc eur mesačne.

Čo robiť v prípade, že rodič tají svoje príjmy

Ak niekto zarába len minimálnu mzdu, hoci má oveľa vyššie výdavky, niečo nie je v poriadku. ,Súdy však takéto situácie poznajú a len tak neuveria povinnému rodičovi, pokiaľ tam niečo nesedí. Ako dôkaz môžete použiť na súde listinné dôkazy, výsluchy svedkov o životnej úrovni rodiča a iné.

Dokedy sa platí výživné

Lehota na výživné nie je určená vekom, ale schopnosťami dieťaťa samo sa živiť. ,Kedy nastane takýto právny stav, závisí od okolností konkrétnych prípadov. Napr. ak dieťa skončí vysokú školu, ale nechce sa mu pracovať, hoci by mohol, vyživovacia povinnosť zaniká. ,Ak má rodič povinnosť platiť výživné súdom, musí po jej zániku žiadať zrušenie rozsudku, inak by sa mohol dostať do problémov.

Ako postupujú súdy pri neplatení výživného

Ak muž neplatí a má už súdne rozhodnutie, má žena dve možnosti, ktoré môže využiť naraz. Môže podať trestné oznámenie ak v priebehu 2 rokov nezaplatil minimálne 3 mesiace výživné. Určite však odporúčampodať aj návrh na exekúciu. Exekútor má okrem možnosti siahnuť na príjem a majetok rodiča aj právo podať podnet na zadržanie vodičského preukazu, ktorý takmer každý potrebuje. Je to dobrý nástroj, ako donútiť otca platiť, inak nebude môcť cestovať autom. ,Ak však ešte nemá súdne rozhodnutie, musí sa žena najskôr obrátiť na súd a žiadať, aby súd určil výživné.

Môže skončiť neplatič vo väzení?

Áno, môže sa to stať. Stane sa to však obyčajne až vtedy, ak už bol 1x odsúdený a pokračuje v neplatení výživného. Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné. To je možné len v rámci exekúcie. Podanie trestného oznámenia môže len dopomôcť k dobrovoľnému dodatočnému zaplateniu dlžného výživného.

Môže žiadať jeden z manželov aj výživné na seba?

Právny poriadok SR priznáva nárok na príspevok na výživu rozvedenému manželovi. Môže oň požiadať ten z manželov, ktorý nie je schopný sám sa uživiť. Výživné na manželku sa rieši v osobitnom konaní, rovnako aj príspevok na rozvedeného manžela. Pokiaľ ide o príspevok na rozvedeného manžela, musia naň byť splnené podmienky. Súd nemusí vyhovieť návrhu, najmä vtedy, ak druhý manžel je schopný sa sám o seba postarať a živiť sa. Už z názvu vyplýva, že ide len o príspevok, nie o výživné.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 3 krát 5 0.5h