6 výhod, ktoré majú v zamestnaní rodičia malých detí

12.09.2019 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Zákonník práce garantuje rodičom malých detí osobitné privilégiá, ktoré ostatní zamestnanci nemajú. Poďte sa s nami pozrieť, aké má voči vám zamestnávateľ povinnosti v dobe, keď sú vaši potomkovia ešte v útlom veku.


Zvýšená ochrana matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a ochrana dojčiacich žien patrí k základným zásadám slovenského pracovného práva. Pracovné podmienky takýchto žien musia podľa zákona chrániť ich biologický stav a ich osobitný vzťah s dieťaťom.

Zákonník práce však v súvislosti s rodičovstvom nezabúda ani na otcov. Výslovne totiž stanoví, že sa všetkým bez rozdielu pohlavia musia zabezpečiť také pracovné podmienky, ktoré im umožnia vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne. Uvedené princípy nie sú len prázdnymi vyhláseniami – vzišlo z nich totiž týchto 6 reálnych výhod, ktoré rodičia môžu využiť.

 

1. Nemusíte vykonávať zdraviu škodlivé alebo namáhavé práce

Zákaz výkonu prác, ktoré sú fyzicky neprimerané alebo škodia organizmu, neplatí len pre tehotné ženy. Ak ste matka do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo stále dojčíte, nesmiete vykonávať práce, ktoré sú pre vás fyzicky neprimerané alebo vášmu organizmu škodia. Zoznam týchto prác nájdete v nariadení vlády č. 272/2004 Z.z. Ak dojčíte, nesmiete pracovať so škodlivými chemikáliami, medzi ktoré nariadenie zaradzuje hlavne olovo.

Samozrejmosťou je aj zákaz práce s rakovinotvornými látkami. Dojčiace ženy a ženy do konca deviateho mesiaca po pôrode však nemôžu pracovať napríklad ani vo výškach nad 1,5 metra. Okrem prác zakázaných plošne predmetným nariadením od vás zamestnávateľ nemôže vyžadovať ani práce, ktoré vás podľa posudku lekára ohrozujú z príčin spočívajúcich vo vašej osobe.

Nad rámec uvedeného treba dodať, že na nemožnosti výkonu určitých druhov prác nemôžete tratiť. Ak zamestnávateľ nedokáže zariadiť situáciu tak, aby ste mohli pre neho pracovať v uspokojivých podmienkach, musí vám poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy.

Pokiaľ situáciu vyrieši tak, že vás bez vášho zavinenia preradí na prácu s nižším zárobkom, máte nárok na vyrovnávací príspevok v materstve.

Tip: Vypočítajte si vašu čistú mzdu

6 výhod zamestnaných rodičov

Zdroj: Shutterstock

2. Sťažené podmienky pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zákonník práce chráni rodičov malých detí aj pred náhlou stratou obživy. Na rozdiel od iných  zamestnancov s nimi zamestnávateľ môže rozviazať pracovný pomer len vo veľmi výnimočných situáciách.

V zásade platí, že ak ste na rodičovskej dovolenke alebo ak ste tzv. osamelým zamestnancom (žijete sám/a a ste slobodný/á, ovdovený/á alebo rozvedený/á) a staráte sa o dieťa, ktoré má menej ako tri roky, nemusíte sa výpovede obávať. Zamestnávateľ s vami teda nemôže ukončiť pracovný pomer ani vtedy, ak neuspokojivo plníte zadané pracovné úlohy či dokonca ani vtedy, keď sa pre neho stanete nadbytočným.

Zákaz výpovede však nie je absolútny; Zákonník práce totiž stanovuje niekoľko prípadov, v ktorých s vami môže zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer aj napriek tomu, že máte doma malé dieťa. V tomto smere sú vo výhode rodičia, ktorí čerpajú rodičovskú dovolenku. Títo môžu dostať výpoveď len z dôvodu zrušenia zamestnávateľa alebo ak z vlastnej viny stratili predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Ak ste pracujúci osamelí rodičia malých detí do troch rokov veku, môžete navyše dostať výpoveď aj vtedy, keď sa zamestnávateľ premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce. Výpoveď môže prísť aj z dôvodu, pre ktorý by s vami bol zamestnávateľ oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer a ďalej aj pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (ak ste boli v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede).

3. Žiadna práca nadčas či pracovná pohotovosť bez vášho súhlasu

Ak sa trvale staráte o dieťa mladšie ako tri roky alebo ak ste osamelým rodičom, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže vás zamestnávateľ zamestnávať prácou nadčas len s vaším súhlasom. To isté platí pre pracovnú pohotovosť, ktorá je možná len na základe vami akceptovanej dohody.

4. Máte nárok na osobitnú úpravu pracovného času

V prípade, že sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžete zamestnávateľa požiadať o kratší pracovný čas či inú vhodnú úpravu týždenného pracovného času. Zamestnávateľ vám musí vyhovieť vždy, keď tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. V praxi býva táto výhoda veľmi často využívaná najmä tak, že sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na pružnom pracovnom čase.

5. Prestávky na dojčenie

Ak svoje dieťa dojčíte, musí vám zamestnávateľ poskytnúť osobitné prestávky na dojčenie. Pokiaľ pracujete po určený týždenný pracovný čas, náležia vám do konca šiesteho mesiaca dieťaťa dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu.

V prípade kratšieho pracovného času (ktorý ale dosahuje aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času) máte len jednu polhodinovú prestávku na dojčenie. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku. Pre úplnosť dodajme, že podľa zákona vás zamestnávateľ musí brať ako dojčiacu zamestnankyňu vtedy, keď ste ho písomne informovali o tejto skutočnosti.

6. Pracovné voľno pri starostlivosti o zdravotný stav dieťaťa

Podľa Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ musí ospravedlniť vašu neprítomnosť v dobe  ošetrovania chorého člena rodiny či počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie).

Posledná menovaná možnosť je využívaná klasicky vtedy, keď ochorie mamička na materskej či rodičovskej dovolenke a starostlivosť o dieťa musí prevziať otec.

Pracovné voľno musíte dostať aj v prípade sprevádzania dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Toto pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodičov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 4 krát 5 0.5