Uplatnením "manželky" v daňovom priznaní môžete získať stovky eur navyše

07.06.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Viete, že si svoju daň z príjmov môžete znížiť, ak vaša manželka nemá žiadne alebo minimálne príjmy? Na vašej dani z príjmov môžete ušetriť stovky eur.


Medzi daňové zvýhodnenie, ktoré vám môže znížiť základ dane z príjmu a tým aj celú daňovú povinnosť, patrí tzv. nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela.

Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke.

Maximálna výška tejto daňovej úľavy môže byť až 4 414,20 eur z vašich príjmov, ktoré ste získali v roku 2020. Pre rok 2021 pôjde o sumu 4 511,43 eur.

Túto sumu si môžete uplatniť, ak je váš základ dane pre rok 2020 rovný alebo nižší ako 19 506,56 eur. V roku 2021 to je 19 936,22 eur. Presnú výšku si môžete vypočítať v našej kalkulačke.

Ak je základ dane pre rok 2020 vyšší ako suma 19 506,56 eur, vypočíta sa nezdaniteľná časť základu dane ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 eura a jednej štvrtiny základu dane. V roku 2021 ide o rozdiel medzi sumou 9 495,49 eur a jednou štvrtinou základu dane. 

Ak vaša manželka dosiahla nejaké príjmy, odpočítavajú sa tieto príjmy od nezdaniteľnej časti. V prípade, že by jej príjem za rok 2020 bol vyšší ako 4 414,20 eura, je daňové zvýhodnenie nulové. Čiže žiadne.

 

Čo patrí a nepatrí medzi príjmy manželky

Ako zistiť príjem manželky pre potreby nčzd na manželku?

Medzi príjmy manželky sa tak započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený. Do úvahy sa berie príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie.

Do úhrnu príjmov manželky sa započítavajú všetky druhy dôchodkov, výhry, nemocenské dávky, materské a podobne. Tieto príjmy teda ovplyvnia nčzd na manželku a musia sa od sumy 4 414,20 eur odpočítať.

Medzi príjmy manželky nepatrí zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu manželky:

 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na súčasne viac narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok  športovému reprezentantovi.

Tip: Vypočítajte si výšku nezdaniteľnej časti ZD na manželku na našej kalkulačke a zistíte, koľko ušetríte tento rok na dani z príjmu.

Zníženie dane o "zľavu" na manželku v daňovom priznaní 2019 a 2020

Zdroj foto: Shutterstock

Podmienky na uplatnenie nčzd na manželku

Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musí manželka splniť aspoň jednu z podmienok. V roku 2019:

 • sa starala o vyživované maloleté dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti,
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • sa považuje za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môžete uplatniť len na tzv. aktívnych príjmoch, teda príjmoch získaných zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov) alebo zo živnosti (§ 6).

Ak by ste dosiahli príjmy napríklad iba z kapitálového majetku alebo z prenájmu, nemôžete si uplatniť nčzd na manželku. Tieto príjmy radíme medzi tzv. pasívne príjmy

Príklad: Mamička na materskej dovolenke a nčzd na manželku

Mamička, ktorá nastúpi zo zamestnania na materskú dovolenku, poberá prvých 34 týždňov materské. Materské nie je štátna sociálna dávka, ale je to náhrada príjmu, ktorý poberala v zamestnaní. Materské je pritom príjem, ktorý je od dane oslobodený a nemusí ho uvádzať vo svojom vlastnom daňovom priznaní.

Avšak sa započítava medzi príjmy, ktoré sa posudzujú kvôli nčzd na manželku. Až keď prestane poberať materské a prejde na rodičovský príspevok, bude pre potreby nčzd na manželku bez príjmu. V čase, kedy bude poberať len rodičovský príspevok a prípadne prídavok na dieťa, bude si uvádzať nulové príjmy.

O koľko sa zvýši nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2021

Väčšina daňovníkov spĺňa podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Jej výpočet na rok 2020 prešiel zákonnou úpravou. I keď je na veľmi podobnom princípe ako nezdaniteľná časť základu dane na manželku, spôsob výpočtu tejto nezdaniteľnej časti zostáva rovnaký aj na rok 2021. 

Kedže sa NČZD na manželku uplatňuje až v ročnom zúčtovaní dane, sú nasledujúce údaje rozhodujúce až pre daňové priznanie podávané v roku 2021.

Základ dane daňovníka NČZD na manželku
nižší alebo rovný 37 163,36 € 4 414,20 €
vyšší 37 163,36 € 9 495,49 € (základ dane daňovníka : 4)

Príjmy manželky sa od výslednej sumy NČZD na manželku odpočítajú. Ak sú príjmy manželky vyššie než nezdaniteľná časť, potom je výsledok nula.

 

Článok bol aktualizovaný v máji 2021.


KVÍZ: Čo všetko viete o daňových zvýhodneniach a nezdaniteľnej časti základu dane?

Aké nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) z príjmu si môže daňovník uplatniť?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 24 krát 5 0.5