Hrozí vám výpoveď? Zamestnávateľ vám musí nájsť inú prácu

14.12.2017 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vedeli ste, že podľa Zákonníka práce vám zamestnávateľ musí v niektorých prípadoch ponúknuť inú prácu, než pristúpi k výpovedi? Čítajte, kedy a ako musí byť ponuka realizovaná, aby bola výpoveď platná.


Na ponukovú povinnosť treba myslieť u väčšiny výpovedí

Ak ste dostali výpoveď a máte vedomosť o tom, že váš zamestnávateľ má voľné pracovné miesta, zbystrite pozornosť. Je pokojne možné, že sa voči vám dopustil porušenia tzv. ponukovej povinnosti. Táto povinnosť zamestnávateľa spočíva v tom, že vám musí ešte pred doručením výpovede ponúknuť inú vhodnú prácu.

 

Ponuková povinnosť sa neuplatní iba vtedy, ak ste dostali výpoveď z dôvodu:

 

  • vašej nadbytočnosti vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
  • neuspokojivého plnenia pracovných úloh,
  • menej závažného porušenia pracovnej disciplíny,
  • pre ktorý s vami možno okamžite skončiť pracovný pomer,
  • že sa zamestnávateľ zrušil.

Vo všetkých ostatných prípadoch musí zamestnávateľ pred podaním výpovede zvážiť, či pre vás nemá inú prácu. Zamestnávateľ vám však samozrejme nemusí ponúknuť inú vhodnú prácu vtedy, keď objektívne nemá možnosť ďalej vás zamestnávať (a to ani na kratší pracovný čas) v mieste, ktoré s vami bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.

Ponuková povinnosť nie je porušená ani v prípade, že nie ste ochotný prejsť na inú pre vás vhodnú prácu, ktorú vám zamestnávateľ ponúkol v dohodnutom mieste výkonu vašej práce alebo ak sa odmietnete podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Výpoveď

Ak vám zamestnávateľ neponúkol inú prácu písomne, môže byť v dôkaznej núdzi

Zákonník práce zamestnávateľovi neukladá, aby pri ponuke práce dodržal určitú formu. Napriek tomu však platí, že pokiaľ ponuka nebola realizovaná písomne, môže to znamenať váš úspech v prípadnom konaní o neplatnosť výpovede. Zamestnávateľ má totiž povinnosť dokázať, že svoju ponukovú povinnosť riadne splnil.

Ak vám bola vhodná práca ponúknutá len tzv. medzi štyrmi očami, bude zamestnávateľ proti vášmu slovu len ťažko preukazovať, že svoju povinnosť dodržal. Pokiaľ zamestnávateľovi nepodpíšete potvrdenie doručenia písomnej ponuky práce, mal by vám ju doručiť do vlastných rúk poštou. V prípade ústne realizovanej ponuky môže zamestnávateľ preukázať splnenie ponukovej povinnosti aj formou svedeckých výpovedí osôb, ktoré boli pri ponúkaní práce prítomné.

Ponúkaná práca musí spĺňať kritérium vhodnosti

Pokiaľ ide o druh ponúkanej práce, Zákonník práce výslovne hovorí len o tom, aby išlo o tzv. vhodnú prácu. Súdna prax pojem vhodnosti vykladá tak, že uvedená práca musí rešpektovať určité priestorové a vecné kritériá.

 

Priestorové kritérium zamestnávateľ dodrží, ak vám ponúkne prácu v mieste, ktoré s vami bolo v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce môže byť dojednané ako obec, časť obce alebo inak určené miesto. Z šírky dojednania miesta výkonu práce vyplýva okruh lokalít, z ktorého môže zamestnávateľ vyberať pri ponuke vhodnej práce.

Ak je napríklad ako miesto výkonu práce dojednaná konkrétna adresa, musí byť ponúkaná práca na danej adrese – samozrejme však len za predpokladu, že pre vás zamestnávateľ na danej adrese má vhodnú prácu.

Pri plnení vecného kritéria vhodnosti ponúkanej práce, zamestnávateľ nie je viazaný druhom práce, ktorý je dojednaný vo vašej pracovnej zmluve. Podstatné je, aby bola práca adekvátna vášmu zdravotnému stavu, schopnostiam a pokiaľ možno aj kvalifikácii.

Nedostatok kvalifikácie však možno v niektorých prípadoch zhojiť predchádzajúcou prípravou na výkon nového druhu práce, ktorej sa ale nesmiete odmietnuť podrobiť. Ak s absolvovaním prípravy nebudete súhlasiť, považuje sa ponuková povinnosť zamestnávateľa (pri dodržaní všetkých ostatných kritérií) za splnenú a zamestnávateľ vám môže dať platnú výpoveď.

Čo ak zamestnávateľ ponukovú povinnosť nesplnil?

Ak zamestnávateľ pre vás vhodnú prácu mal a pred výpoveďou z vyššie uvedených dôvodov vám ju neponúkol, trvajte na ďalšom zamestnávaní a podajte žalobu na určenie neplatnosti výpovede. V súdnom konaní platí, že zamestnávateľ musí preukázať, že svoju ponukovú povinnosť splnil.

Vy pre zmenu musíte označiť voľné pracovné miesta, ktoré vám mohli byť v súvislosti s výpoveďou ponúknuté. Túto skutočnosť môžete preukázať napríklad výpisom z webových portálov, na ktorých zamestnávateľ hľadal v dobe podania výpovede nových zamestnancov, príp. svedeckými výpoveďami kolegov. 

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo