4 veci, ktoré by ste mali vedieť o úrokoch z omeškania

11.01.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Úroky z omeškania sú sankciou za oneskorené zaplatenie peňažnej pohľadávky. Vedeli ste, že ich môžete žiadať aj bez toho, aby ste sa s dlžníkom dohodli na ich výške? Čítajte a dozviete sa oveľa viac.


1. Úroky z omeškania netreba dojednávať samostatne

Pojem úrokov väčšine ľudí automaticky evokuje predstavu úrokovej sadzby, ktorá určuje výšku ceny za požičanie peňazí. Uvedené platí pre klasický úrok spojený so zmluvou o pôžičke uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka či so zmluvou o úvere dojednanou podľa Obchodného zákonníka, prípadne so zmluvou o spotrebiteľskom úvere uzatvorenou podľa osobitného predpisu. Úrok chápaný ako odplata za pôžičku či úver musí byť v zmluve vždy výslovne dojednaný, inak sa ho veriteľ nedočká.

Úrok z omeškania naopak netreba dojednávať samostatne. Právne predpisy ho totiž garantujú automaticky. Podstatnou pre jeho vznik je len skutočnosť, že dlžník peňažnú pohľadávku nezaplatí včas. Peňažnou pohľadávkou sa pritom nerozumie len pohľadávka na vrátenie peňazí z pôžičky či úveru, ale akákoľvek peňažná pohľadávka.

V praxi sa napríklad úrok z omeškania najčastejšie vymáha pri omeškaní so zaplatením kúpnej ceny či ceny za zhotovenie diela. Výnimkou samozrejme nie je ani vymáhanie úroku za oneskorenie s vrátením požičaných peňazí - klasický úrok a úrok z omeškania môžu byť v tomto prípade veriteľom vymáhané súbežne.

2. Spravujú sa dvojakým právnym režimom

Právna úprava úrokov z omeškania je na Slovensku zakotvená samostatne pre tzv. občianskoprávne vzťahy a samostatne pre tzv. obchodnoprávne vzťahy. Znamená to, že úroky z omeškania medzi podnikateľmi sa budú spravovať odlišnými pravidlami, ako úroky z omeškania so zaplatením nepodnikateľského dlhu.

Napriek tomu, že základné východiská oboch právnych úprav sú rovnaké, nájde sa aj pár významných rozdielov. Jednou z podstatných odlišností je, že podnikatelia si môžu výšku úroku z omeškania zmluvne dojednať nezávisle na výške stanovenej príslušným nariadením. Pre nepodnikateľské vzťahy však Najvyšší súd SR (napr. v rozhodnutí zo dňa 18. 8. 2010, vydaným pod sp.zn. 4MCdo 8/2010) uzavrel, že dohoda nad rámec nariadením stanovenej čiastky nie je možná.

Ak teda predávate nehnuteľnosť a chcete si úrokom z omeškania poistiť včasné zaplatenie kúpnej ceny, neoplatí sa vám ako veriteľovi úrok z omeškania dojednávať. Ak ste naopak kupujúcim, môžete skúsiť do zmluvy zahrnúť klauzulu, ktorá úroky z omeškania oproti predpisom stanovenej výške zníži. 

Úroky z omeškania

3. Podnikatelia si môžu zvoliť výšku tzv. zákonných úrokov z omeškania

Dvojkoľajnosť právnej úpravy úrokov z omeškania sa naplno prejavuje aj v rozdielnom stanovení ich zákonnej výšky.

Výška úrokov z omeškania pre nepodnikateľské dlhy je stanovená v ustanovení § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Momentálne platí, že ich výška je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením dlhu.

Výšku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky môžete nájsť na webových stránkach Národnej banky Slovenska; momentálne dosahuje  0 %. Po navýšení o nariadením stanovený počet percentuálnych bodov teda vychádza, že omeškanie dlžníka v občianskoprávnom vzťahu bude sankcionované úrokom z omeškania vo výške 5 % p.a. (t.j. ročne).

Sadzbu úrokov, ktoré sa platia za omeškanie v podnikateľských vzťahoch, upravuje ustanovenie § 1 Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Nariadenie stanovuje sadzby dokonca dve – veriteľ si vyberá, ktorá je pre neho výhodnejšia.

Prvou možnosťou je sadzba, ktorá je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v tejto sadzbe, použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania (t.j. sadzba sa bude prepočítavať každý kalendárny polrok trvania omeškania).

Druhá alternatíva spočíva v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

Prvá možnosť je teda výhodnejšia v prípade, keď sa očakáva (prípadne v rámci omeškania už nastalo) časté a markantnejšie zvyšovanie základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. Druhý prípad je pre veriteľa lepší, ak sa počas omeškania nebude sadzba výrazne zvyšovať. V oboch prípadoch však samozrejme záleží aj na konkrétnej výške sadzby a dobe trvania omeškania. Pre omeškanie, ku ktorému došlo v posledných rokoch, bolo vždy výhodnejšie použiť navýšenie o deväť percentuálnych bodov.

4. Úrok z omeškania možno žiadať vedľa zmluvnej pokuty

Ak uzatvárate zmluvu ako dlžník a pre prípad omeškania s platením je v nej dojednaná zmluvná pokuta, zbystrite pozornosť. Ustálená judikatúra súdov sa totiž zhoduje na tom, že úrok z omeškania náleží spolu so zmluvnou pokutou, a to aj napriek tomu, že ide o dvojitý trest za to isté porušenie zmluvy spočívajúce v oneskorenom platení. Tento názor pre podnikateľské vzťahy opakovane potvrdil aj Najvyšší súd SR;  prihlásil sa k nemu napríklad v rozhodnutí zo dňa 30. 10. 2012 vydanom pod sp.zn. 6Obo/221/2003.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.