Daň z motorových vozidiel: čo všetko treba stihnúť do konca januára

22.01.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak si chcete uplatniť v účtovníctve náklady spojené s používaním automobilu, čas na podanie daňového priznania za motorové vozidlo sa kráti.


Ak ste tak ešte neurobili, tak je najvyšší čas. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa totiž kráti a je potrebné tak urobiť do 31. januára 2018.

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Povinnosť podať daňové priznanie za kalendárny rok 2017 vzniká za každé vozidlo spadajúce do kategórie M,N, O alebo L, ktoré fyzická alebo právnicka osoba využíva na podnikateľské účely, a to i keď len časť roka. Údaj o kategórii vozidla nájdete v Osvedčení o evidencii  – časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória.

Daňovníkom je teda:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze,
 • zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie,
 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo, v doklade ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Čo v prípade operatívneho lízingu?

Na základe zmien z roku 2015 v prípade operatívneho lízingu nezdaňuje vozidlo vlastník, ale držiteľ zapísaný v technickom preukaze. V prípade organizačnej zložky zapísanej ako držiteľ v technickom preukaze je daňovníkom právnická osoba – zriaďovateľ tejto organizačnej zložky.

dan z motoroveho vozidla

Úpravy (zníženie a zvýšenie) sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Podľa času, ktorý ubehol od prvej evidencie vozidla (roku výroby) uvedenom v Osvedčení o evidencii časť II, sa ročná sadzba dane upraví nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %, tzn. 1-36 mesiacov - zníženie o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 20 %, tzn. 37-72 mesiacov - zníženie o 20 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 15 %, tzn. 73-108 mesiacov - zníženie o 15 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane neupravuje, tzn. 109-144 mesiacov - použije sa neupravená ročná sadzba dane,
 • počas ďalších 12 mesiacov sa zvýši o 10 %, tzn. 145-156 mesiacov - zvýšenie o 10 %,
 • zvýši sa o 20 % pre vozidlá, ktoré majú 157 (vrátane) a viac mesiacov od mesiaca prvej evidencie.

V súlade s § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel sa upravená ročná sadzba dane z motorových vozidiel zníži o 50 % pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

V prípade, že sa vozidlo použilo najmenej 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Keď dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene percentuálnej sadzby zníženia ročnej sadzby dane, napr. z 25 % na 20 %, použije sa 25 % zníženie ročnej sadzby dane na prislúchajúci počet mesiacov k 25 % zníženiu a 20 % zníženie ročnej sadzby dane sa použije na prislúchajúci počet mesiacov k 20 % zníženiu ročnej sadzby dane.

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Netreba zabudnúť na to, že do 31. januára 2018 musíte podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť, pretože daň z motorových vozidiel sa nedá odložiť na neskoršie obdobie. Daňové priznanie pritom predložíte príslušnému daňovému úradu podľa sídla alebo trvalého bydliska.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo