Deti v daňovom priznaní alebo ako na daňový bonus

28.01.2019 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Pokiaľ ste v minulom roku nedosiahli žiadne príjmy, na daňový bonus môžete rovno zabudnúť. Ak ste však zarobili aspoň 2880 eur, môžete získať bonus vo výške až 258 eur za každé dieťa.


Daňový bonus si môžete nárokovať, len ak ste v roku 2018 dosiahli zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy: 2 880 eur.

Musí ísť o tzv. aktívne príjmy, t.j. príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), alebo príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Bonus sa uplatňuje na:

 • dieťa vlastné alebo osvojené,
 • dieťa manželky,
 • dieťa v náhradnej starostlivosti.

Daňový bonus však nie je možné uplatniť na dieťa družky.

 

Daňový bonus sa uplatňuje na dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študuje na strednej alebo vysokej škole. Musí sa však jednať o štúdium v prezenčnej tzv. dennej forme. Nemôže sa jednať o kombinované štúdium či iné štúdium popri zamestnaní alebo v externej forme.

Daňový bonus v daňovom priznaní

Zdroj: shutterstock

Kedy zanikne rodičovi nárok na daňový bonus po ukončení štúdia:

 • nárok po ukončení strednej školy (bez ohľadu na termín maturity), končí k 31.8.,
  • daňový bonus patrí rodičovi počas prázdnin aj vtedy, ak sa dieťa cez prázdniny zamestná alebo zaeviduje na úrade práce,
 • nárok na bonus po ukončení vysokoškolského štúdia končí dňom štátnej záverečnej skúšky.
 

Doklady potrebné na uplatnenie daňového bonusu

Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus, je potrebné priložiť k daňovému priznaniu:

 • kópiu rodného listu,
 • alebo potvrdenie o štúdiu resp. o návšteve školy,
 • prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ročný daňový bonus 258,72 eur

Po splnení zákonom stanovených podmienok si môžete daňový bonus uplatniť vo výške 258,72 eur na každé vyživované dieťa.

V prípade, že nespĺňate nárok na daňový bonus za celý rok, uplatníte si ho za príslušné mesiace. Mesačný daňový bonus predstavuje sumu 21,56 eur.

Príklad na daňový bonus: len časť roka

Pán Adam si uplatňuje daňový bonus na dcéru, ktorá v roku 2018 maturovala. Keďže od 1. septembra nastúpila do zamestnania, môže si uplatniť pán Adam daňový bonus len za prvých 8 mesiacov.

Syn pani Berty tiež maturoval v roku 2018. Avšak pokračuje ďalej v štúdiu na bakalárskom štúdiu (v dennej forme) a teda si pani Berta môže uplatniť celú ročnú sumu daňového bonusu.

Vyplnenie daňového bonusu v daňovom priznaní

V prípade, že máte príjmy zo závislej činnosti a podávate si daňové priznanie sami, vyplňujete formulár daňové priznanie k dani z príjmov - typ A.

Na druhej strane priznania na riadku 32 v tabuľke vyplníte meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa. Tiež zaškrtnete mesiace, v ktorých si môžete daňový bonus uplatniť. Ak si uplatňujete daňový bonus za celý rok, zaškrtnete políčko označené "1-12".

Tabuľka je nachystaná pre štyri deti. Ďalšie deti potom uvádzate v IX. oddiele. Nezabudnite zaškrtnúť políčko 33, kde upozorníte na to, že si uplatňujete bonus na viac ako 4 deti.

V daňovom priznaní k dani z príjmov - typ B sa tabuľka pre údaje o vyživovaných deťoch nachádza taktiež na druhej strane na riadku 34. Pri väčšom počte detí zaškrtávate políčko 35 a údaje uvádzate v XIII. oddiele.

Aké podmienky musíte splniť na uplatnenie  daňového bonusu:

 • Dosiahnuť minimálny príjem za rok 2 880 eur.
 • Musí sa jednať o tzv. aktívne príjmy.
 • Vyživovať dieťa – maloleté, alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 8 krát 5 0.5