Ani 3 dni neospravedlnenej absencie nemusia skončiť výpoveďou na hodinu

22.03.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Podľa ustálenej judikatúry je dlhšia neospravedlnená neprítomnosť v práci pádnym dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Neplatí to však vždy. Čítajte, kedy vám musí zamestnávateľ absenciu prepáčiť.


Absencia musí byť závažným porušením pracovnej disciplíny

Zamestnávateľ vám nemôže dať hodinovú výpoveď pre akékoľvek porušenie povinností. Zákonník práce dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru vymedzuje veľmi striktne.

K okamžitému vyhadzovu môže dôjsť len v dvoch prípadoch:

  • Ak došlo k vášmu právoplatnému odsúdeniu pre úmyselný trestný čin (odsúdenie pre nedbalostné trestné činy teda nebude postačovať)
  • Ak ste závažne porušili pracovnú disciplínu.

Pojem závažného porušenia pracovnej disciplíny právne predpisy bližšie nedefinujú. Závažnosť porušenia sa teda musí posudzovať podľa okolností konkrétneho prípadu. Vďaka bohatej súdnej praxi je však všeobecne známe, aké konania môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné prehrešky proti pracovnej disciplíne. Okamžitým skončením pracovného pomeru môže bez obáv sankcionovať prácu pod vplyvom omamných či návykových látok, rozkrádanie jeho majetku a vo väčšine prípadov tiež dlhšie trvajúcu neospravedlnenú absenciu v práci.

Nie každá neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca je však dôvodom pre hodinovú výpoveď. Môže byť totiž vyvolaná okolnosťami, pre ktoré takúto absenciu nemožno považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Týmito okolnosťami pritom nemusia byť len zdravotné či iné neprekonateľné prekážky, ktoré zabránili včasnému ospravedlneniu zamestnanca.

TIP: Za porušenie pracovnej disciplíny vás zamestnávateľ nemôže vyhodiť

Absencia v práci sa nemusí skončiť výpoveďou na hodinu

Pozor na sporné čerpanie dovolenky

O nutnosti starostlivo zvažovať všetky okolnosti absencie sa presvedčil zamestnávateľ, ktorý potrestal okamžitou výpoveďou zamestnanca po pracovnom úraze. Zamestnanec bol v dôsledku utrpeného úrazu približne dva roky evidovaný ako práceneschopný a zamestnávateľ ho musel nechať zastupovať inou osobou. V deň, keď mal zamestnanec po oficiálnom skončení práceneschopnosti nastúpiť do práce, zatelefonoval na personálne oddelenie a oznámil, že zo zdravotných dôvodov ešte nemôže prísť. Zároveň uviedol, že sa jeho liečenie predlžuje o ďalšie tri dni; potom sa však už do práce definitívne dostaví. Vzhľadom na to, že nadriadený zamestnanca nebol v práci, dohodol sa zamestnanec s personálnym oddelením tak, že na predĺženie liečenia bude čerpať dovolenku.

Po troch „dovolenkových“ dňoch zamestnanec prišiel do práce. Na jeho veľké prekvapenie si ho však pár dni po nástupe do práce nechal zavolať nadriadený a odovzdal mu písomnosť, z ktorej vyplývalo okamžité skončenie jeho pracovného pomeru. Dôvodom skončenia boli tri dni absencie na pracovisku, ktoré mali byť podľa dohody s personálnym oddelením posúdené ako čerpanie dovolenky. Nadriadený však argumentoval, že k čerpaniu dovolenky nemohlo dôjsť, pretože ním nebolo vopred písomne odsúhlasené.

Zamestnanec sa proti okamžitému skončeniu pracovného pomeru bránil žalobou. Súd prvej inštancie sa ho zastal a uviedol, že jeho neospravedlnená absencia nemôže byť vnímaná ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Súd akcentoval, že zamestnanec bol vzhľadom na rozhovor s personálnym oddelením v dobrej viere, že jeho neprítomnosť bude posudzovaná ako dovolenka. Žalobe bolo teda v prvej inštancii vyhovené (bližšie viď rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 27. 3. 2015, sp.zn. 14Cpr/3/2014).

Absencia by mala zamestnávateľovi spôsobiť komplikácie

Zamestnávateľ sa s rozhodnutím okresného súdu nezmieril a podal odvolanie, ktoré riešil Krajský súd Trenčín (rozsudok Krajského súdu Trenčín zo dňa 20. 7. 2016, sp.zn. 17CoPr/7/2015). Aj tento sa však postavil na stranu zamestnanca.

Odvolací súd v prvom rade upozornil, že závažnosť porušenia pracovnej disciplíny je potrebné posudzovať aj v kontexte prvého zákonného dôvodu okamžitého skončenia, t.j. porušenie musí byť aspoň porovnateľne závažné, ako spáchanie úmyselného trestného činu. V danom prípade sa podľa súdu malo prihliadnuť na skutočnosť, že zamestnanec bol bezprostredne pred absenciou 2 roky práceneschopný. Nešlo teda o zamestnanca, ktorý by náhle vypadol z pracovného procesu a svojou absenciou by spôsobil zamestnávateľovi problémy so zabezpečením riadneho chodu pracoviska či škodu.

Krajský súd Trenčín argumentáciu dokonca posunul ešte viac v prospech zamestnanca a uviedol, že keďže kvôli absencii zamestnanca nemohla vzniknúť zamestnávateľovi v danom prípade nijaká škoda či komplikácie, nemohlo by sa jednať o závažné porušenie pracovnej disciplíny ani keby si zamestnanec nemyslel, že čerpá dovolenku. Okamžité skončenie pracovného pomeru bolo teda označené za neprípustné a zamestnávateľ musel na dôvažok zamestnancovi nahradiť aj trovy súdneho konania.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo