Čo nesmie na faktúre chýbať

27.03.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aké informácie nesmú na faktúre chýbať a tiež ako zaobchádzať s faktúrami sa dozviete z nášho článku.


Aby sa papier s údajmi mohol považovať za faktúru a byť tak plnohodnotným daňovým dokladom, musí obsahovať údaje stanovené zákonom o DPH.

Faktúra môže byť listinná ale môže mať aj elektornickú formu.

Aké náležitosti má faktúra

 • údaje o dodávateľovi
  • meno a priezvisko alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • údaje o odberateľovi/príjemcovi
  • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane;
  • pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane",
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
 • slovnú informáciu:
  • "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
  • "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
  • "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,    
  • "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.

Náležitosti faktúry

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, musí obsahovať  len tieto údaje:

 • údaje o dodávateľovi
 • údaje o odberateľovi/príjemcovi
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

V určitých situáciách sa používa zjednodušená faktúra – doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou (tzv. bloček).

Rozdiel medzi ním a faktúrou je v tom, že neobsahuje údaje o príjemcovi tovaru či služby.

Doklad z elektronickej registračnej pokladnice sa môže použiť, ak cena tovaru či služby nie je vyššia ako:

 • 1 000 eur pri platbe v hotovosti
 • 1 600 eur pri ostatných druhoch platby

To znamená, že akonáhle by ste kupovali drahšiu vec, mal by vám predávajúci automaticky vystaviť faktúru, na ktorej budú aj vaše údaje.

Ako uchovávať faktúry

Zdaniteľná osoba, musí pri faktúrach podľa zákona o DPH zabezpečiť:

 • vierohodnoť pôvodu (že faktúru vydal dodávateľ, elektornické faktúry by mali mať aj zaručený elektronický podpis)
 • neporušenosť obsahu (že obsah pôvodnej faktúry nebol zmenený)
 • čitateľnosť faktúry (vyblednutie faktúry sa považuje za nesplnenie podmienky, pri elektornický faktúrach je povinnosť mať k dispozícii vhodný prehliadač)

Pre daňové účely platí povinnosť uchovávať faktúry 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Zdroj foto: ShutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.