Predaj bytu: kedy podať daňové priznanie a kedy platiť daň

11.04.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Aj keď sa s predajom nehnuteľnosti väčšina ľudí stretne len párkrát za život, vždy ide o nezanedbateľné čiastky.


Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z nehnuteľností sa týka ako právnických osôb, tak aj fyzických osôb.

Vo všetkých prípadoch vzniká daňová povinnosť 1. januára v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra v tom roku, v ktorom Vám zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti. Je jedno, či ste sa stali vlastníkom na základe kúpy, darovania či zámeny.

Kedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je vlastník nehnuteľnosti povinný podať za daňové obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňové priznanie treba podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru toho istého roka.

Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2017, daňové priznanie treba podať do 31. 1. 2018. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2018, daňové priznanie podáte až 31.1.2019. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

dan z nehnutelnosti platba

Koľko budem platiť

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke). Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. 

V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane tri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto zaradil do tretieho pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (napr. na rok 2018 je to 0,611 eur / m2).

Platenie dane

Na rozdiel od dane z príjmu, daňovník nie je povinný platiť daň z nehnuteľností zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností je splatná až po jej vyrubení.

Na základe daňového priznania Vám obec / mesto doručí rozhodnutie s vyrubenou daňou. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Príklad z praxe

Napríklad v Bratislave sa platia dane na základe došlého rozhodnutia o vyrubení dane. Mesto posiela najprv tieto rozhodnutia právnickým osobám, následne fyzickým osobám, to všetko najneskôr do konca  mája. V prípade, ak je daň vyššia ako 66 eur pre fyzické osoby alebo 666 eur pre právnické osoby, je možné zaplatiť daň aj  v troch splátkach. Bratislavská samospráva v zmysle záväzného nariadenia poskytuje 50-percentnú úľavu na dani pre občanov starších ako 70 rokov či daňovníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.