Živnostník si nemusí viesť účovníctvo, stačí mu evidencia

13.04.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Neviete si radi s účtovníctvom? Ešte vždy môžete využiť možnosť daňovej evidencie


V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom má evidencia veľa výhod. Daniari nemôžu živnostníka pokutovať za porušovanie zákona o účtovníctve. Nie je totiž účtovnou jednotkou, daňová evidencia nepodlieha kontrolám podľa zákona o účtovníctve.

Ak sa ale chce živnostník vyhnúť jednoduchému účtovníctvu, musí si ustriehnuť svoje príjmy. Pri daňovej evidencii nemôžu prekročiť 170-tisíc eur. Druhou podmienkou je, že podnikateľskú činnosť musí vykonávať sám - to znamená, že nemôže mať zamestnancov.

 

Koniec papierovačkám? Nie tak celkom

Papierovaniu sa živnostník nevyhne ani pri daňovej evidencii. Podlieha daňovým zákonom, musí preto viesť evidenciu o svojich zdaniteľných plneniach (prijatých aj uskutočnených).

Ak sa rozhodne podnikateľ pre takúto možnosť, podľa zákona o dani z príjmov vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o:

 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede (výpisy z bankového účtu, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladne...);
 • hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý slúži na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť a je ho možné odpisovať;
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch (prijaté a vystavené faktúry...).

danova evidencia

Evidencia je jednoduchá a zvládnete ju

Evidencia o príjmoch a výdavkoch je najjednoduchšia. Živnostníkovi stačí, ak si do tabuľky bude pod seba zapisovať všetky svoje výdavky a príjmy. Na rozdiel od účtovníctva ich nemusí rozdeľovať podľa druhu na jednotlivé účty.

Na túto evidenciu podnikateľ nepotrebuje účtovníčku ani špeciálne účtovné knihy. Forma evidencie nie je v zákone predpísaná. Stačí ak sa zdokonalí v Exceli, aby si vedel pripraviť tabuľky. Do nich potom bude dopĺňať informácie o svojom podnikaní.

Ktoré výdavky môžete pri evidencii dať do nákladov a ktoré nie

Za daňový výdavok sa považuje výdavok (náklad) preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii.

Ak výšku výdavku limituje osobitný predpis, napr. zákon o cestovných náhradách, možno ho zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Pokiaľ uplatnenie výdavku upravuje špecificky zákon o dani z príjmov, preukázateľne vynaložený výdavok možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok určených v zákona o dani z príjmov.

Musí teda existovať súvislosť výdavku s dosiahnutými príjmami, výdavok musí byť preukázateľne vynaložený a zaúčtovaný, uplatnený len do výšky limitu, ak zákon neustanovuje inak.

V zákone o dani z príjmov nie sú daňové výdavky vymenované taxatívnym spôsobom. V princípe sa rešpektuje ich zaúčtovanie v súlade s účtovnými predpismi. Zákon špecifikuje najmä tie druhy výdavkov, ktorých daňové posudzovanie sa líši od ich účtovania.

Výhody daňovej evidencie

 • nie je potrebné účtovať kompletné výpisy z účtov položku po položke, bez ohľadu to, či s podnikaním živnostníka súvisia alebo nie
 • nie je potrebné viesť knihy pokladnice a banky
 • nie je potrebné vyhotovovať inventúrne súpisy hotovosti, cenín, majetku a zásob
 • nevyhotovuje sa účtovná závierka, nepodávajú účtovné výkazy, iba daňové priznanie
 • celkovo šetrí čas a náklady na prípadného účtovníka resp. spracovateľa
 • je možné na jej evidenciu použiť papier, excelovskú tabuľku prípadne aj štandardný účtovný softvér

Nevýhody daňovej evidencie (malo by sa zmeniť)

 • nemôžu ju použiť firmy, ktoré zamestnávajú zamestnancov
 • nemôžu ju použiť firmy s ročnými príjmami za predchádzajúci rok 170 000 eur a viac
 • nemôžu ju použiť SZČO, ktoré majú len príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenajímania hnuteľného príslušenstva danej nehnuteľnosti. Takíto prenajímatelia nehnuteľností (teda prenajímatelia na základe pridelené DIČ, nie živnostníci) vedú inú, veľmi podobnú zjednodušené evidenciu príjmov a výdavkov (ide o evidenciu v zmysle § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov)
 • je potrebné ovládať kompletnú problematiku dane z príjmov -  daňovo uznateľné výdavky, majetok, odpisy, rezervy atď. - a iných daní
 • je potrebné viesť evidencie, rovnaké ako v účtovníctve - tj. evidenciu pohľadávok, záväzkov, zásob a majetku
 • príjmové a výdavkové doklady musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.