Podpora podnikania pre živnostníkov v roku 2018

04.04.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Aj v tomto roku sa začínajúci podnikatelia môžu uchádzať o finančné dotácie na rozbeh živnosti. Nie však všetci, ktorí si budú zarábať sami na seba, na ne majú nárok.


 

Štedrá porcia na štart podnikania

Slovenská legislatíva myslí na začínajúcich podnikateľov a ich komplikované postavenie vo vzťahu k podpore budovania biznisu. Snaha podnikať sa často rodí v hlavách ľudí bez práce, alebo tých, ktorý chcú zmeniť svoj život. Častým problémom sú však nedostatočné financie na štart podnikania.

To sa snaží riešiť zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého má začínajúci podnikateľ nárok na štartovaciu finančnú injekciu. V roku 2018 môže dostať od štátu až štedrých 5 002,36 eura. Tento príspevok môže podľa ľubovôle použiť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Musíte byť nezamestnaný

Ak chcete získať podporu na štart podnikania, musíte odísť z práce. A to minimálne na tri mesiace. Podpora zo štátu totiž prináleží len žiadateľom, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Toto je prvá podmienka, ktorá vás oprávňuje podať si oficiálne žiadosť o poskytnutie príspevku. Túto žiadosť  podáte  písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať živnosť. To je základný materiál, ktorý však rozhodne nebude stačiť na to, aby ste sa prepracovali až k zaslaniu financií na váš účet.

Príspevok je iba pre živnostníka

Ak si chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, alebo inú formu podnikania okrem klasickej živnosti a samostatne hospodáriaceho roľníka, nebudete uznaný na priznanie príspevku. Tak isto nedostanete ani príspevok na slobodné povolanie, teda ak by ste chceli podnikať napríklad ako umelec, spisovateľ, advokát a podobne.

Hoci z hľadiska poisťovní, daní a odvodov máte rovnaké povinnosti ako SZČO, príspevok nedostanete. Príspevok nie je určený ani pre žiadnu právnickú osobu, jedine pre fyzické osoby.
Tak isto na príspevok nemá nárok ani občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z.

V zákone rovnako nie je definované, že dotácia musí byť poskytnutá každému žiadateľovi, ktorý splní podmienky. V § 49 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa totiž píše, že príspevok úrad práce môže poskytnúť a nie, že ho poskytuje  žiadateľovi, ktorý splnil všetky podmienky. To znamená, že príspevok nie je nárokovateľný.

TIP: Ako pozastaviť živnosť v roku 2018

Podpora podnikania pre živnostníkov v roku 2018

Posudzovať sa bude biznis plán

Hoci splníte zákonné podmienky na priznanie dotácie, tak ju v konečnom dôsledku dostať nemusíte. Rozhodnutie bude posudzovať komisia vytvorená výborom pre otázky zamestnanosti, ktorá podobne ako napríklad banka posúdi relevantnosť vášho podnikateľského plánu. Ten musíte predložiť. Súčasťou je aj kalkulácia nákladov na prevádzkovanie príslušnej živnosti.

Takisto počítajte s tým, že úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania. Tam sa treba prihlásite tlačivom. Tento kurz je vhodné absolvovať, pretože pred konečným posúdením, či peniaze dostanete, vás bude čakať vedomostný test. Kto ním neprejde, prirodzene nemá nárok na dotáciu.

Počítať je potrebné s regionálnymi rozdielmi

Ak ste úspešne absolvovali celý proces pridelenia dotácie, tak následne bude poskytnutá dotácia vzhľadom na to, kde budete živnosť prevádzkovať. Výška príspevku sa totiž odvíja od celkovej ceny práce a typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, aj od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete podnikať. Koľko maximálne môžete získať uvádza tabuľka.

Tabuľka: Výška príspevku na podnikanie na rok 2018

Kraje / Výška príspevku max. 100% max. 60% max. 40%
BA kraj: 2,5 násobok celkovej ceny práce 3 126,47 1 875,88 1 250,59
Ostatné kraje s priemerom nezamestnanosti  ako je celoslovenský priemer: 3-násobok celkovej ceny práce 3 751,77 2 251,06 1 500,71
Ostatné kraje s priemerom nezamestnanosti > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok celkovej ceny práce 5 002,36 3 001,41 2 000,95

Zdroj: UPSVAR

Príspevok isto nedostanete celý. Prvou injekciou bude najviac 60 % výšky príspevku pripísaných do 30 od uznania dotácie. Následne dostanete zvyšnú časť, maximálne 40 % výšky príspevku až po roku, teda po predložení prvej správy o prevádzkovaní podnikateľskej činnosti a čerpaní príspevku za predchádzajúce obdobie. Pretože okrem daňového priznania budete musieť po roku predložiť „účet“ aj úradu práce. Správu o prevádzkovaní budete predkladať tri roky, počas ktorých ste sa zaviazali živnosť s poskytnutou dotáciou prevádzkovať.

Pozor na formálne chyby

Pred tým, ako príspevok na podnikanie príde na váš účet, je potrebné spraviť finálny krok. Podpísanie dohody, pred ktorou musíte predložiť úradu už doklad o začatí podnikania. Na ňom musí byť uvedený dátum začiatku podnikania neskorší, ako dátum podpísania dohody. Pozor na túto malú drobnosť. Tak isto ešte nie ani v tomto bode jasné, či príspevok dostanete celý.

Nakoľko nárok na zvyšných 40% príspevku získate až na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov zo sumy pridelenej na začiatku. Napríklad v  prípade nepoužitia celého príspevku, alebo nesprávneho použitia je príjemca povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku.

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoh