Vláda navýšila opatrovateľský príspevok. Rásť bude aj v roku 2019

03.08.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Peňažný príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého človeka je určený ich stálym opatrovateľom, na zabezpečenie každodennej pomoci pri bežných ľudských potrebách, starostlivosti o domácnosť a v snahe, aby opatrovaná osoba mohla zotrvať v domácom prostredí.


Nárok na príspevok

V prvom rade sa posudzuje osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Na opatrovateľskú pomoc je odkázaná, ak potrebuje minimálne 8-hodinovú starostlivosť, respektíve pomoc od inej osoby s hygienou, obliekaním, chodením po schodoch alebo rovine, stravovaním, zmenou polohy, dodržiavaním liečby a podobne.

Osoba, ktorá má nárok na peňažný opatrovateľský príspevok je príbuzná ťažko zdravotne postihnutej osoby alebo má rovnaký trvalý pobyt s takouto osobou, respektíve spolu bývajú. Opatrovateľ alebo opatrovateľka môže byť aj zamestnaná, ale príjem s tejto zárobkovej činnosti nesmie prekročiť dvojnásobok životného minima. Zároveň nesmie byť výkon zamestnania v rozpore s podmienkami opatrovania ťažko postihnutej osoby.

 

Opatrovník môže zároveň aj študovať, ale v čase svojej neprítomnosti z dôvodu štúdia musí za seba zabezpečiť dočasné opatrovanie ŤZP osoby. Tiež je nutné dodať, že žiadateľ o príspevok na opatrovanie musí byť plnoletý, spôsobilý na všetky právne úkony, psychicky a fyzicky schopný vykonávať opatrovanie a ŤZP osoba mu udelila súhlas.

K schválenému opatrovateľskému príspevku môžete získať aj dôchodkové poistenie na základe poberania tohto príspevku, ak ho nemáte v rámci zamestnania alebo už nepoberáte predčasný, invalidný alebo dovŕšený dôchodok.

TIP: Od 1. januára možno ľahšie získať podporu v nezamestnanosti

Opatrovateľský príspevok 2018: nárok, žiadosť, výška

Zdroj: shutterstock

Žiadosť a podmienky

Opatrovateľský príspevok nie je možné poskytnúť, ak ťažko zdravotne postihnutá osoba už poberá príspevok na osobnú asistenciu, má poskytovanú profesionálnu opatrovateľskú službu alebo je umiestnená v domove sociálnych služieb. Žiadateľ o opatrovateľský príspevok spĺňa podmienky, ak je na opatrovanie oprávnený a poskytuje opatrovanie osobe ŤZP staršej ako 6 rokov.

Na podanie žiadosti existujú dva spôsoby. Prvý je písomné podanie priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Druhou možnosťou je elektronické podanie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. V každej žiadosti musí byť uvedený aj relevantný dôvod.

Rozdiel v žiadosti je aj v tom, či žiadateľ o opatrovateľský príspevok poberá dôchodok alebo dávky výsluhového zabezpečenia, zároveň sa k takejto žiadosti musí priložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania za účelom poskytnutia príspevku na opatrovanie.

ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE:

Výška peňažného príspevku

Opatrovník v produktívnom veku:

Momentálne je základná výška príspevku 369,36 € pri opatrovaní jednej osoby, 492,34 € pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP osôb.

Ak opatrovaná osoba ešte navštevuje školu alebo jej je poskytovaná starostlivosť sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je výška príspevku 326,16 € pri opatrovaní jednej osoby a 461,81 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak opatrujete viacero ŤZP osôb, pričom sa jednej z nich poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v celkovom rozsahu viac ako 20 hodín za týždeň, je výška opatrovateľského príspevku 480,05 €.

Existuje aj možnosť navýšenia príspevku o 100 €, ak je v opatere jedno alebo viacero ťažko zdravotne postihnutých detí, zároveň však nesmie mať žiadateľ v čase opatrovania žiadny príjem zo zamestnania, výsluhových dávok alebo dôchodku.

Príspevok sa vypláca v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet opatrovníka.

Výška príspevku sa môže aj znížiť, ak je príjem ŤZP osoby vyšší ako 2 násobok životného minima (410,14 €), zvýšila sa suma dôchodku pre bezvládnosť alebo sa opatruje ŤZP nezaopatrené dieťa, ktorého príjem prevyšuje 3-násobok životného minima (615,21 €).

Opatrovník v dôchodku:

Keď nastane situácia, kedy opatrovateľ poberá starobný, predčasný, invalidný alebo výsluhový dôchodok, neberie sa do úvahy príjem ŤZP osoby a výška príspevku je 184,71 € pri opatrovaní jednej osoby alebo 246,20 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak sa opatrovanej ŤZP osobe alebo osobám zároveň poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, je výška príspevku vo výške 163,06 € pri jednej opatrovanej osobe, 230,88 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak má opatrovník viacero ŤZP osôb, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, je výška opatrovateľského príspevku 240 €.

Aj v tomto prípade sa môže suma príspevku znížiť, ak je opatrovanej ŤZP osobe zvýšia dôchodok pre bezvládnosť. Suma príspevku sa zníži o sumu navýšenia dôchodku.

Zvyšovanie bude pokračovať

Vláda už v roku 2017 avizovala, že opatrovateľský príspevok čaká revolučné navýšenie. Dôvodom je hlavne podpora osôb, ktoré vykonávajú každodennú starostlivosť o ŤZP deti alebo príbuzných. Menšou zmenou na ochranu prímu opatrovateľov bolo aj posunutie hranice krátenia príspevku z 1,4 na 1,7-násobok životného minima. Trend zvyšovania príspevku by mal pokračovať aj v júli 2019 a to o 35 eur, v roku 2020 o ďalších 35 eur.

Zdroj: MPSVR SR


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 191 krát 5 0.5