Platy hasičov, policajtov a vojakov v štátnej službe

10.04.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Hasiči, policajti a vojaci vykonávajú pomerne stresové a nebezpečné povolanie. Tomu by mala zodpovedať aj výška ich platového ohodnotenia. Koľko vlastne zarábajú a aké majú príplatky?


 

Hasičský a záchranný zbor

Takmer každý muž v detstve sníval o tom, že sa jedného dňa stane hasičom. Uchádzači o takéto zamestnanie však musia spĺňať isté podmienky a predpoklady. Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru sa môže stať každý štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 18 rokov, respektíve o takéto prijatie písomne požiada.

Podmienky:

 • bezúhonnosť
 • nebol prepustený zo štátnej služby, respektíve od prepustenia ubehli 3 roky
 • je spôsobilý na právne úkony
 • splnil kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
 • je psychicky, fyzicky a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie
 • má pobyt na území SR
 • ovláda štátny jazyk
 • ovláda aj cudzí jazyk, ak si to povaha výkonu služby vyžaduje

Po splnení podmienok a iných predpokladov nasleduje prijatie do štátnej služby. Po úspešnom zložení prísahy príslušníka HaZZ nasleduje prípravná štátna služba. To znamená, že sa prijatý uchádzač pripravuje na vykonávanie stálej štátnej služby. Táto príprava zahŕňa fyzickú, psychickú a inú odbornú prípravnú činnosť. Prípravná štátna služba sa končí skúškou o odbornej spôsobilosti.

Tabuľka 1: Platové ohodnotenie príslušníkov HaZZ podľa počtu rokov praxe a platovej triedy

Počet rokov praxe

1. Trieda

2. Trieda

3. Trieda

4. Trieda

5. Trieda

6. Trieda

7. Trieda

8. Trieda

9. Trieda

do 2 543,5 569,5 599,5 640,5 684,5 724 772,5 821 868,5
od 2 do 4 575,5 603,5 634,5 678,5 725,5 767 818 869,5 920,5
od 4 do 6 607,5 637 670,5 716,5 766 810 864 918 972,5
od 6 do 9 640,5 670,5 706 753,5 807 853 909,5 970 1024
od 9 do 12 672 704,5 740,5 791,5 847 896 955,5 1016 1076
od 12 do 15 704,5 737 776 830 887,5 939 1002,5 1064,5 1127,5
od 15 do 18 735,5 771 811 867,5 928,5 981,5 1048 1114 1179,5
od 18 do 21 768 804,5 847 905 969 1024 1094 1163 1231,5
od 21 do 24 799,5 838 882,5 943 1009,5 1067,5 1139,5 1212 1283
od 24 do 28 831,5 872 917,5 981 1050 1111,5 1185,5 1261 1335,5
od 28 do 32 863,5 905 953 1019 1090,5 1154 1231,5 1309 1387
nad 32 895,5 939,5 989 1057 1131 1197 1277,5 1364,5 1439

Zdroj: Nariadenie vlády SR č 364/2016 Z. z.

K tomuto základnému platu patria aj zvláštne príplatky za prácu vo výškach, s dýchacím prístrojom a podobne. Zároveň sa udeľuje aj príplatok podľa hodnosti:

 • rotmajster - 2 €
 • nadrotmajster - 8,5 €
 • podpráporčík - 18,5 €
 • práporčík - 25 €
 • nadpráporčík - 32 €
 • podporučík - 18,5 €
 • poručík - 25 €
 • nadporučík 32 €
 • kapitán - 38,5 €
 • major - 45 €
 • podplukovník - 51,5 €
 • plukovník - 58,5 €
 • generál - 68,5 €

TIP: Koľko zarába prezident SR a akú má právomoc

Koľko zarábajú policajti, hasiči a vojaci

Zdroj: shutterstock

Policajný zbor

Aj práca strážcu zákona láka veľa ľudí. Podmienky sú však tiež pomerne prísne, respektíve sa policajtom môže stať každý štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 21 rokov a o prijatie písomne požiada.

Podmienky:

 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • má dokončený stupeň vzdelania, ktorý si výkon funkcie vyžaduje
 • duševne, zdravotne a telesne spôsobilý
 • ovláda štátny jazyk
 • má trvalý pobyt na území SR
 • nie je členom politickej strany alebo hnutia v čase prijatia
 • je spôsobilý na právne úkony
 • v čase prijatia nevykonáva zakázané činnosti

Po úspešnom prijatí do služobného pomeru a zložení služobnej prísahy sa príslušník vymenuje do hodnosti, podľa predchádzajúceho školského vzdelania. Pri predpoklade úplného stredného vzdelania sa vymenuje do hodnosti strážmajstra, pri predpoklade vysokoškolského vzdelania prvého stupňa je to hodnosť podporučík a pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa sa vymenuje do hodnosti poručík. Môže byť vymenovaný aj do vyššej hodnosti, v závislosti od predchádzajúcej činnosti, v ktorej dosiahol vyššie odborné vzdelanie, ktoré zodpovedá jeho pridelenej funkcii.

Tabuľka 2: Platové ohodnotenie príslušníkov PZ a percentuálny prídavok za výsluhu rokov

Platový stupeň Plat Počet rokov Podiel prídavku
1 536,5 *do 2 0 %
2 569,5 *od 2 do 4 6,1 %
3 606 *od 4 do 6 12,2 %
4 646 *od 6 do 9 18,3 %
5 695,5 *od 9 do 12 24,4 %
6 762 *od 12 do 15 30,5 %
7 802 *od 15 do 18 36,6 %
8 841,5 *od 18 do 21 42,7 %
9 881,5 *od 21 do 24 48,8 %
    *od 24 do 28 54,9 %
    *od 28 do 32 61,0 %
    *nad 32 67,1 %

*percentuálny prídavok za výsluhu rokov platí pre všetky platové stupne rovnako (pozn. redakcie)

Zdroj: Zákon 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP

Aj v tomto type štátnej služby sú rôzne príplatky, ktoré závisia od zaradenia a charakteristiky výkonu funkcie. Udeľuje sa aj príplatok podľa hodnosti:

 • strážmajster - 2 €
 • nadstrážmajster - 8,5 €
 • podpráporčík-podporučík - 18,5 €
 • práporčík-poručík - 25 €
 • nadpráporčík-nadporučík - 32 €
 • kapitán - 38,5 €
 • major - 45 €
 • podplukovník - 51,5 €
 • plukovník - 58,5 €
 • generál - 65,5 €

Ozbrojené sily

Medzi posledné spomínané povolania patrí príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky, respektíve profesionálny vojak. Podmienky prijatia sú opäť veľmi podobné ako u policajta alebo hasiča. Samozrejme musí mať štátne občianstvo Slovenskej republiky, alebo občianstvo Slovenskej republiky a občianstvo štátu, ktorý je členským štátom EÚ alebo členom NATO, zároveň dosiahol vek 18 rokov.

Podmienky:

 • písomne požiadal o prijatie
 • je spôsobilý na právne úkony
 • má trvalý pobyt na území SR
 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • ovláda štátny jazyk
 • dosiahol vzdelanie, ktoré si výkon jeho funkcie vyžaduje
 • nie je evidovaný ako občan, ktorý odmietol výkon mimoriadnej služby
 • je psychicky, fyzicky a zdravotne spôsobilý
 • úspešne absolvoval výberové konanie
 • súhlasí s výkonom štátnej služby
 • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie
 • nevykonáva zakázané činnosti, ktoré sú v podmienkach výkonu štátnej služby
 • spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom

Po úspešnom prijatí do štátnej služby je profesionálny vojak takzvaným čakateľom, ktorý absolvuje základný vojenský výcvik v prípravnej štátnej službe. Po absolvovaní výcviku môže vojak požiadať o vymenovanie do stálej štátnej služby, zároveň to musí byť aj v záujme služobného úradu.

Tabuľka 3: Platové ohodnotenie profesionálnych vojakov podľa platového stupňa a počtu rokov služby (Vojak - Štábny nadrotmajster)

Platový stupeň Počet rokov služby Vojak 2. stupňa Slobodník Desiatnik Čatár Rotný Rotmajster Nadrotmajster Štábny nadrotmajster
1 do 1 624 669 714,5 765 833,5 901,5 969,5 1037
2 do 2 645 692,5 738,5 792 862,5 932,5 1002,5 1073,5
3 do 3 667 715 763,5 818 890,5 963 1036 1109
4 do 4 687,5 737,5 787,5 844 919,5 994 1070 1144
5 do 5 709 761 812,5 870,5 947 1024,5 1102 1180
6 do 6 730,5 783 836,5 896 976,5 1055,5 1136 1216
7 do 7 754 805,5 861 923 1005 1086,5 1169,5 1251
8 do 8 761 828,5 884,5 948,5 1033,5 1118,5 1203 1286,5
9 do 9 761 851 910,5 975,5 1063 1148,5 1236 1323,5
10 do 11 761 878 937 1005,5 1095 1184 1274 1323,5
11 do 13 761 896 966 1034,5 1127 1219,5 1312,5 1323,5
12 do 15 761 914 985 1065 1159,5 1254 1349,5 1323,5
13 do 18 761 914 1005 1095 1192 1290 1388,5 1323,5
14 do 21 761 914 1025,5 1117 1225,5 1325,5 1426,5 1323,5
15 do 24 761 914 1046 1139,5 1250 1360 1464 1323,5
16 do 27 761 914 1067,5 1163 1275,5 1388 1502 1323,5
17 do 30 761 914 1088,5 1186 1301 1416,5 1532,5 1323,5
18 do 33 761 914 1110,5 1210 1327 1445 1563 1323,5
19 nad 33 761 914 1133,5 1235 1353,5 1474,5 1594,5 1716

Tabuľka 4: Platové ohodnotenie profesionálnych vojakov podľa platového stupňa a počtu rokov služby (Poručík - Generál)

Platový stupeň Počet rokov služby Poručík Nadporučík Kapitán Major Podplukovník Plukovník Brigádny generál Generálmajor Generálporučík Generál
1 do 1 946 1043 1139,5 1235 1331 1427,5 1569 1716,5 1858 2010,5
2 do 2 979 1079 1178,5 1278 1378 1478 1624 1776 1922,5 2080
3 do 3 1012 1115 1218,5 1321 1424 1526,5 1678,5 1835,5 1987,5 2150,5
4 do 4 1044 1150,5 1257 1362,5 1469,5 1576,5 1732,5 1895,5 2051,5 2219,5
5 do 5 1076,5 1186,5 1296 1405,5 1515 1625 1787 1955 2115 2290,5
6 do 6 1098 1222,5 1336 1448,5 1561,5 1674,5 1841 2013,5 2180 2360
7 do 7 1120 1258,5 1375 1490,5 1607,5 1723,5 1895,5 2074 2244,5 2429,5
8 do 8 1142,5 1294 1414 1533,5 1653,5 1773 1950 2132,5 2308,5 2499
9 do 9 1166 1330 1453 1577 1699,5 1823 2003,5 2191,5 2373 2568,5
10 do 11 1166 1356,5 1498 1625 1751,5 1879 2066 2260,5 2447 2649
11 do 13 1166 1384 1543,5 1674,5 1804 1935,5 2128,5 2328,5 2520 2728,5
12 do 15 1166 1411,5 1588 1722,5 1857,5 1992 2190 2395,5 2593,5 2808
13 do 18 1166 1440,5 1620 1771 1909,5 2047,5 2252,5 2464,5 2668 2888,5
14 do 21 1166 1469,5 1652,5 1820 1961,5 2104 2314 2532 2741,5 2967,5
15 do 24 1166 1499 1686 1856 2014 2161 2376,5 2600 2815 3047,5
16 do 27 1166 1529,5 1720 1893,5 2055 2217,5 2438,5 2668 2889 3126,5
17 do 30 1166 1560 1754,5 1931,5 2096,5 2274 2500,5 2735,5 2961,5 3206,5
18 do 33 1166 1591,5 1790 1970,5 2138,5 2319 2550,5 2790 3021 3271
19 nad 33 1166 1624 1826 2009,5 2181,5 2366 2602 2846 3082 3337

Zdroj: Zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov

K základnému platu dostávajú profesionálny vojaci a rôzne príplatky ako napríklad za sťažené vykonávanie štátnej služby, za ohrozenie života alebo zdravia, za výkon špecializovanej činnosti, za zastupovanie alebo výkon voľnej veliteľskej funkcie, za odmenu alebo zahraničný príspevok. Príplatky dostávajú aj výkonný letci, výsadkári, príslušníci Vojenskej polície, zdravotný pracovníci a vrcholoví športovci.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 64 krát 5 0.5h