Zvyšovanie príplatkov za prácu v roku 2018 – niektoré narastú až na 100 %

11.04.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Od 1. mája 2018 sa menia ustanovenia Zákonníka práce o príplatkoch. Čítajte, čo treba po novom splniť pre vznik nároku na mzdové zvýhodnenie; dozviete sa aj to, ako prebehne zvyšovanie príplatkov v ďalších rokoch.


Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas: len kozmetické zmeny  

Prácou nadčas sa podľa Zákonníka práce rozumie práca, ktorú vykonávate nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Za nadčasovú prácu sa pritom nepovažuje len práca, ktorú vykonávate na príkaz zamestnávateľa, ale aj práca, ktorú vykonávate nad rámec vášho riadneho pracovného času s jeho súhlasom.

Za prácu nadčas naopak nemožno pokladať prácu, ktorou nad určený týždenný pracovný čas nadpracúvate  buď pracovné voľno poskytnuté zamestnávateľom na vašu žiadosť alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy.Výšky príplatkov za prácu nadčas sa novela Zákonníka práca dotýka len okrajovo.

Aj od 1. mája bude platiť, že za nadčasovú prácu musíte dostať dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % vášho priemerného zárobku. Ak vykonávate rizikové práce, musí vám zamestnávateľ na príplatku uhradiť najmenej 35 % vášho priemerného zárobku.

Po novom však bude možné v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve výnimočne dojednať, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas. Pokiaľ sa dohodne tento postup, bude vám náležať aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

Príplatky za sviatky výrazne porastú

Po starom platilo, že za prácu vo sviatok ste dostali dosiahnutú mzdu plus mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % vášho priemerného zárobku. Od 1. mája bude musieť zamestnávateľ siahnuť do vrecka hlbšie – musí vám totiž vyplatiť príplatok najmenej vo výške 100 % vášho priemerného zárobku.

Príplatok za sviatok vám patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň vášho nepretržitého odpočinku v týždni. Len pre úplnosť dodajme, že nárok na príplatok za sviatok vzniká za prácu v dňoch, ktoré sú ako sviatky označené zákonom č. 241/1993 Z.z., o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

TIP: Hrozí vám výpoveď? Zamestnávateľ vám musí nájsť inú prácu

Zvyšovanie príplatkov za prácu v roku 2018

Príplatky za nočnú prácu sa zvýšia v dvoch etapách

Na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu máte nárok, ak pracujete v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Dosiaľ ste mohli okrem dosiahnutej mzdy za každú hodinu nočnej práce dostať mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Od prvého mája tohto roku vám musí zamestnávateľ vyplatiť príplatok najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Pokiaľ vykonávate rizikovú prácu, môžete po novom na príplatku žiadať až 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Od. 1. 5. 2019 nastane ďalšia etapa zvyšovania a príplatok dosiahne až výšku 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; pre rizikovú prácu nebude môcť byť nižší než 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Ak sa u vášho zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca a zároveň nevykonávate rizikovú prácu, môžu byť príplatky aj nižšie. Najmenej však musíte dostať 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Podmienkou zníženia príplatkov je však dohoda v kolektívnej zmluve; ak u vášho zamestnávateľa nepôsobia odbory a k 31. decembru predchádzajúceho roka u neho pracovalo menej ako 20 zamestnancov, potrebuje k zníženému príplatku váš súhlas vyjadrený v pracovnej zmluve. Od 1. 5. 2019 bude dolná hranica príplatku zníženého po dohode (obsiahnutej či už v kolektívnej alebo pracovnej zmluve) aspoň 35 % minimálnej mzdy.

Príplatky aj za prácu v sobotu a nedeľu

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu Zákonník práce dosiaľ neupravoval; novela bude príplatky za prácu v uvedených dňoch opäť dvíhať v dvoch časových etapách.

Od začiatku mája tohto roka vám zamestnávateľ musí okrem dosiahnutej mzdy uhradiť za každú hodinu práce v sobotu príplatok v sume najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Podobne ako pri príplatku za nočnú prácu platí, že ak sa vzhľadom na povahu práce či podmienky prevádzky vyžaduje pravidelný výkon sobotňajšej práce, môže byť príplatok po dohode v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve (pokiaľ ide o menších zamestnávateľov bez odborov) nižší – najmenej však musí dosahovať sumu 20 % minimálnej mzdy.

Od 1. mája 2019 sa zákonná výška príplatku za prácu v sobotu zvýši na 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; dolná hranica príplatku zníženého po dohode bude 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Za prácu v nedeľu dostanete od 1. mája tohto roku príplatok vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; v máji 2019 dokonca až 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Znížené mzdové zvýhodnenie za nedeľňajšiu prácu, ktoré je možné len na základe dohody v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve (za vyššie uvedených podmienok), musí dosiahnuť aspoň 40 % minimálnej mzdy a v druhej etape zvyšovania najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Ak pracujete v nočných zmenách, sobota (či nedeľa) sa pre vás pre účely vzniku nároku na príplatok začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Práca v režime home office a vedúci zamestnanci môžu byť bez príplatkov

Ak ste vedúcim zamestnancom, dajte pozor na znenie pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ vás totiž môže na základe jej obsahu o príplatky pripraviť. Na mzdové zvýhodnenie nemajú priamo zo zákona nárok ani zamestnanci, ktorí vykonávajú domácku prácu a teleprácu (inými slovami zamestnanci, ktorí majú tzv. home office).

Zdroj foto: shutterstockPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo