Prečo sa Slovákom oplatí žiť a pracovať v Kanade

24.05.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Kanada má jeden z najvýhodnejších sociálnych systémov na svete. Aj to je jeden z dôvodov, prečo tam každoročne odchádzajú za prácou a životom stovky Slovákov. Poďme sa pozrieť na benefity, ktoré Kanada ponúka.


Kanada nie je geograficky najbližšie, no i tak láka Európanov už desaťročia. Vyspelá krajina, dobrý sociálny systém, vysoké platy a celková nadštandardná životná úroveň robí Kanadu jednou z krajín, kde by sa chcel každý narodiť.

Kanada je však národ prisťahovalcov, no jej politika je veľmi otvorená a nekonfliktná. Nízke skóre kriminality a panenská príroda láka obyvateľov zo všetkých kútov sveta. Ak cestujete do Kanady za prácou, budete potrebovať pracovné víza, ktoré dostanete, len ak budete mať podpísanú pracovnú zmluvu.

Štedrý sociálny systém už pätnásť rokov

Slovenská republika patrí medzi 44 krajín, s ktorými Kanada podpísala medzinárodnú dohodu o sociálnom zabezpečení ešte v roku 2001. Podpísanie dohody vtedy potešilo všetkých Slovákov pracujúcich v Kanade, pretože po odpracovaní určitého času má každý pracujúci nárok na štedrý dôchodok z Kanady.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení (ďalej len "zmluva") nadobudla platnosť 1. januára 2003. Rovnakým dňom nadobudla platnosť aj Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení.

Výška dôchodku? Takmer 40% príjmu

Dôchodok od štátu je v Kanade na úrovni 39,2 % náhrady príjmu. Štátny dôchodok má tri zložky, ktoré sa navzájom dopĺňajú: základný dôchodok, časť podliehajúca testovaniu majetku a časť vyplácaná na základe minulých odvodov do systému. Prvý štátny pilier teda obsahuje aj solidárnu aj zásluhovú časť. Kanada vynakladá na dôchodky 4,5 % HDP.

kanada praca socialne vyhody

Čo získate trvalým pobytom v Kanade

Ak sa do Kanady presťahujete, čaká vás množstvo benefitov. Napríklad voľný pohyb po celom území Kanady bez ohľadu na to, o akú provinciu ste pôvodne žiadali. Neobmedzenú možnosť pracovať vo svojom odbore, mimo odboru, študovať alebo podnikať v ľubovoľnej sfére.

Ak máte deti, dostanete ešte viac

Pokiaľ máte deti, získajú  automaticky bezplatné vzdelanie na štátnej alebo cirkevnej základnej a strednej škole. Máte zároveň nárok poberať rodinné prídavky vo výške 240 až 280 dolárov mesačne na každé dieťa vo veku do 18 rokov. Ak vy alebo vaše dieťa študujete na vysokej škole, máte možnosť nárokovať si na študentskú pôžičku.

Dotácia na rekvalifikáciu

V niektorých provinciách Kanady máte možnosť po roku trvalého pobytu získať 15 000 až 18 000 dolárov ako nenávratnú pôžičku na rekvalifikáciu, resp. doplnenie svojho vzdelania. Chcete sa učiť jazyky? Máte nárok na bezplatné jazykové kurzy (denné, večerné, víkendové) v rozsahu viac ako 1000 hodín, v celkovej hodnote 5 500 kanadských dolárov.

Tri roky v Kanade a ste občanom

Po troch rokoch pobytu máte možnosť získať kanadské občianstvo, pričom je možné ponechať si aj pôvodné slovenské, t.j. možnosť dvojitého občianstva.

Po prvom roku pobytu možnosť sponzorovať svojich priamych príbuzných, t.j. možnosť získať aj pre nich trvalý pobyt v Kanade. Dieťe narodené v Kanade automaticky získa kanadské občianstvo, pôrod v kanadskej nemocnici je bezplatný pre každé dieťa narodené v Kanade.

Ako získať pracovné povolenie v Kanade

Na zamestnanie sa v Kanade je nevyhnutné mať pracovné povolenie (výnimku tvorí len úzka skupina povolaní). Na získanie pracovného povolenia potrebujete mať zamestnávateľa v Kanade. Jeho o úlohou je získať vyjadrenie kanadského pracovného úradu, či na dané voľné pracovné miesto môže prijať zamestnanca zo zahraničia, teda vás.

Takéto vyjadrenie sa nazýva Labour Market Impact Assessment - LMIA. Pre zamestnávateľa to nie je celkom jednoduché, pretože predtým musí splniť veľké množstvo podmienok. LMIA je vystavené vždy pre konkrétnu osobu, alebo konkrétne osoby. Samotné schvaľovanie trvá úradu cca 3 mesiace.

Keď už zamestnávateľ získal Labour Market Impact Assessment, nastáva čas, kedy si zamestnanec môže podať žiadosť o pracovné povolenie (Work Permit). Žiadosť je možné podať online alebo papierovo na kanadskej ambasáde vo Viedni (prípadne na inej ambasáde, ak spĺňa podmienky). Úlohou ambasády je zhodnotenie zamestnanca, či spĺňa:

  • podmienky zamestnávateľa - preveruje sa prax a vzdelanie zamestnanaca
  • podmienky kanadského pracovného trhu - preveruje sa, či zamestnanec má (alebo si je schopný po príchode do Kanady zabezpečiť) potrebné licencie, či má požadované certifikáty a jeho jazyková zdatnosť
  • či nie je bezpečnostným rizikom pre Kanadu - preverujú sa výpisy z registrov trestov, z každej krajiny, kde bol po 18. roku života viac ako 6 mesiacov nepretržite
  • či nie je zdravotným rizikom - lekársku prehliadku absolvujú osoby, ktoré: idú opatrovať deti, budú pracovať na základnej alebo strednej škole, budú pracovať v zdravotníctve, žili v období posledných 12-tich mesiacov minimálne 6 mesiacov nepretržite v krajine, ktorá je podľa Kanady zdravotne riziková
  • či má dostatočnú hotovosť na cestu do Kanady
  • či po skončení platnosti povolenia opustí Kanadu (či má dôvod vrátiť sa na Slovensko, aké tu má väzby)

Ak ambasáda nemá pochybnosti o žiadateľovi, vystaví mu schválenie pracovného povolenia (skutočné pracovné povolenie žiadateľ dostane až na letisku po prílete do Kanady). V prípade pochybnosti si môže ambasáda predvolať žiadateľa na osobný pohovor. Schvaľovanie žiadosti na ambasáde trvá 1-2 mesiace.

Dane treba odvádzať v Kanade

Daňový systém v Kanade požaduje, aby každá osoba, ktorá mala na jej území príjmy, odvádzala zálohy na daň. Po skončení pracovného pomeru alebo daňového roku môže zamestnanec požiadať o navrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže o vrátenie preplatku požiadať najskôr po skončení daňového roku, alebo pokiaľ odchádza z Kanady, tak môže tak urobiť ihneď po skončení pracovného pomeru. Daňový rok je zhodný s rokom kalendárnym, teda trvá od 1. 1. do 31. 12. O vrátení tohto preplatku je možné požiadať až 10 rokov so spiatočnou platnosťou.

Ako podať žiadosť o dôchodok z Kanady

Nárok na dôchodok podľa zmluvy si žiadatelia podávajú zásadne podľa toho, v ktorom zmluvnom štáte žijú (osoby žijúce v SR v Sociálnej poisťovni a osoby žijúce v Kanade na miestnom Kanadskom stredisku pre ľudské zdroje - Human Resource Centre of Canada).

Nárok na dôchodok z Kanady si osoba žijúca v SR môže uplatniť buď

  • súčasne s uplatnením nároku na dôchodok zo SR, čiže podaním žiadosti o dôchodok z dôchodkového zabezpečenia SR, v ktorej uvedie doby poistenia získané v Kanade alebo
  • samostatne, čiže podaním žiadosti o dávku výlučne z Kanady.

V oboch prípadoch ústredie Sociálnej poisťovne zašle žiadateľovi príslušné formuláre (spolu s návodom na ich vyplnenie), ktoré musí po vyplnení spolu s požadovanými dokladmi, za účelom overenia niektorých údajov, predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Výplata kanadského dôchodku

Každý zo zmluvných štátov vypláca dôchodky vo svojej vnútroštátnej mene. Sociálna poisťovňa vypláca do Kanady dôchodok buď na adresu trvalého pobytu alebo na účet v banke, a to vždy pozadu v trojmesačných lehotách po predložení potvrdenia o žití dôchodcu.

Dôchodok z dôchodkového poistenia Kanady do SR vypláca príslušný úrad Kanady len na adresu trvalého pobytu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 22 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh