Chcete si popri práci prilepšiť? Môže to byť v rozpore so zákonom

07.06.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak si chcete vedľa vášho zamestnania privyrobiť, musíte splniť zákonom stanovené podmienky. Zamestnávateľ vás môže za istých okolností v inej zárobkovej činnosti obmedziť, a to aj po skončení pracovného pomeru.


Zamestnávateľovi smiete konkurovať len výnimočne

Zákonník práce výkon ďalšej zárobkovej činnosti vedľa zamestnania v zásade pripúšťa. Uvedené sa však netýka zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Konkurovať svojmu zamestnávateľovi môžete len vtedy, ak vám k tomu udelí predchádzajúci písomný súhlas. Pokiaľ uvažujete, že by ste si privyrobili výkonom rovnakej zárobkovej činnosti, akú vykonáva váš zamestnávateľ, predložte mu písomnú žiadosť o udelenie súhlasu. Zamestnávateľ vám následne výkon činnosti zakáže alebo povolí; ak sa do 15 dní od doručenia žiadosti nevyjadrí, platí, že súhlas udelil.

Napriek povoleniu konkurenčnej zárobkovej činnosti zo strany zamestnávateľa však treba počítať aj s komplikáciami. Zamestnávateľ má totiž podľa Zákonníka práce možnosť udelený súhlas z vážnych dôvodov odvolať. Odvolanie musí byť písomné a musí obsahovať popis vážnych dôvodov, z ktorých zamestnávateľ konkurenciu zakazuje. Ak zamestnávateľ možnosť odvolania súhlasu využije, musíte bez zbytočného odkladu po doručení súhlasu vedľajšiu zárobkovú činnosť ukončiť.

Pre úplnosť dodajme, že zákaz konkurencie sa netýka každej zárobkovej činnosti. Zo zákazu je vylúčená vedecká, pedagogická, publicistická, lektorská, prednášateľská, literárna a umelecká činnosť.

TIP: Zamestnanci sa dočkali. Od 1. mája ich čakajú vyššie platy!

Chcete si popri práci privyrobiť? Musíte splniť pár podmienok

Zdroj: shutterstock

Obmedzenie v inej činnosti môže trvať 1 rok po skončení pracovného pomeru

Po skončení pracovného pomeru vám môže zamestnávateľ zakázať konkurenčnú zárobkovú činnosť len vtedy, ak to s vami písomne dohodol v pracovnej zmluve. Zákaz konkurencie však prichádza do úvahy len v prípade, že ste mali v priebehu trvania pracovného pomeru možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo zamestnávateľovi privodiť podstatnú ujmu.

Obmedzenie vo výkone konkurenčnej zárobkovej činnosti môže trvať maximálne 1 rok. Ak ste už zamestnávateľovi konkurenčnú doložku podpísali a napriek tomu chcete rozbehnúť konkurenčný biznis, nemusí byť ešte všetko stratené. Pokiaľ pred súdom preukážete, že obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, než to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, máte šancu na obmedzenie alebo úplné zrušenie zákazu konkurencie.

Za zákaz konkurencie po skončení zamestnania musí zamestnávateľ platiť

Za obmedzenie v zárobkovej činnosti vás musí zamestnávateľ aj primerane „odškodniť“. Je povinný vám poskytnúť peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % vášho priemerného mesačného zárobku za každý mesiac dodržiavania zákazu. Ak sa nedohodnete inak, je peňažná náhrada splatná vo výplatnom termíne, ktorý je u zamestnávateľa určený na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie.

Pre prípad porušenia zákazu konkurencie s vami môže zamestnávateľ ďalej dohodnúť peňažnú náhradu na spôsob zmluvnej pokuty. Táto však nesmie presahovať celkovú výšku sumy, ktorú vám musí zamestnávateľ vyplatiť ako náhradu za dodržiavanie konkurenčnej doložky. Peňažná náhrada sa navyše primerane zníži, ak svoj záväzok zdržať sa výkonu konkurenčnej zárobkovej činnosti aspoň sčasti dodržíte.

Pokiaľ by bol pre vás výkon zakázanej zárobkovej činnosti veľmi lukratívny, máte dokonca možnosť sa zo záväzku vyviazať tak, že zaplatíte plnú sumu dohodnutej náhrady za porušenie zákazu konkurencie.

Kedy možno konkurenčnú doložku zrušiť bez vyplatenia peňažných náhrad

Zákonník práce ponúka za určitých podmienok možnosť zrušenia konkurenčnej doložky aj zamestnancovi, aj zamestnávateľovi. Zamestnávateľ môže od doložky odstúpiť, ale len počas trvania vášho pracovného pomeru. V takom prípade záväzok zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vám bolo doručené písomné odstúpenie, najneskôr však posledným dňom trvania vášho pracovného pomeru.

Vy môžete konkurenčnú doložku vypovedať len vtedy, ak vám zamestnávateľ nevyplatil peňažnú náhradu za dodržiavanie zákazu konkurencie do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. V takom prípade zákaz konkurencie zaniká dňom, v ktorom ste písomnú výpoveď doručili zamestnávateľovi.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5