Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od Úradu práce

06.06.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Na štart podnikania je možné v roku 2018 získať od štátu viac ako 5000 eur.


Podpora na začiatok podnikania pokračuje

Podpora podnikania má na Slovensku už nezastupiteľné miesto. Aj pri historicky nízkej nezamestnanosti štát podporuje finančným stimulom vytvorenie pracovného miesta pomocou začiatku podnikania. Výška nie je malá, najvyšší príspevok dosahuje 5 002,36 eur, čo je dostačujúce na pomoc podnikateľovi s nákladmi na založenie živnosti a rozbehnutie prevádzky. Splniť musíte niekoľko podmienok a zaviazať sa k niekoľkým ďalším. Preto je vhodné si podanie žiadosti dobre premyslieť.

Budete musieť splniť dve hlavné podmienky:

  • Byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace
  • Ak ste však v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie podnikania, platí pre vás podmienka byť evidovaný na úrade práce minimálne 12 mesiacov

Zaviažete sa k:

  • Začnete vykonávať  samostatne zárobkovo činnou osobou v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Prípadne budete vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
  • Živnosť budete  prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky
  • Žiadosť podáte písomne

Ako získať príspevok na podnikanie od ÚPSVaR v roku 2018

Zdroj: ÚPSVaR

Žiadosť nie je jednoduchá záležitosť

Ako prvé si podáte žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Tá putuje na predpísanom tlačive na úrad práce, v ktorého územnom obvode budete prevádzkovať živnosť. K nemu je nutné priložiť aj biznis plán, ktorý má presne určené, čo musí obsahovať. Aj drobná chyba vás  totiž môže z hry o príspevok diskvalifikovať.

Ďalej je vhodné prejaviť aktivitu a zúčastniť sa napríklad online kurzov pre začínajúcich podnikateľov, ktoré úrady práce poskytujú. Tie vám však v podnikaní naozaj pomôžu pomôcť, keďže ide o kurzy ako Právne formy podnikania v SR,  Financovanie štartu podnikania, Základy on-line marketingu.

Tak isto je vhodné si podať aj prihlášku na prípravu začatia samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. Totiž pred pridelením príspevku si vaše znalosti o podnikaní úrad práce preverí absolvovaním  testu. Musíte prejsť všetkými podmienkami a na konci úrad rozhodne, či vám príspevok dá. Pretože ten nie je právne nárokovateľný, ani keď splníte všetky podmienky.

Podpora je iba pre živnostníkov

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je určený len pre tých, ktorí sa rozhodnú podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba. V prípade, že by napríklad volili inú formu podnikania, či už ako slobodný umelec, slobodné povolanie, alebo sa vybrali cestou založenia právnickej osoby, nárok na príspevok nemajú.

Výnimkou je vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, teda takzvaný samostatne hospodáriaci roľník. No napríklad lekár, tlmočník, architekt a celý rad slobodných povolaní je z dotačnej schémy vylúčený.

TIP: Malí a strední podnikatelia a ich možnosti financovať biznis

Výška príspevku v roku 2018

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. Výška príspevku je daná zákonom a neodvíja sa od potrieb začínajúceho podnikateľa.  To je potrebné si uvedomiť.

Najdôležitejším aspektom je kraj, v ktorom bývate a v ktorom budete samostatne zárobkovú činnosť vykonávať. Zvýhodnené sú samozrejme kraje s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou možnosťou nájsť si kvalifikovanú prácu. Preto sa výška príspevkov mení.

Podporu nedostane začínajúci podnikateľ naraz. Prvá časť vo výške 60 % príde žiadateľovi na účet 30 kalendárnych dní od uzatvorenia dohody a pridelení príspevku. Následne však bude na ďalší balík čakať dvanásť mesiacov.

Pre uznanie druhej časti si navyše úrad práce preverí využitie prvej časti balíka a následne rozhodne o pridelení zvyšne 40 % časti vášho príspevku. Tým sa stále nekončí povinnosť voči úradu práce, nakoľko ešte po  treťom roku podnikania budete musieť zdokladovať použitie príspevku.  Ak príde k porušeniam, hrozí, že budete musieť príspevok, alebo jeho časť, vrátiť.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2018

Miera podpory 100 % v € 60 % v € 40 % v €
Bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP 3 126,47 1 875,88 1 250,59
Kraje s priemernou mierou nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP 3 751,77 2 251,06 1 500,71
Kraje s priemernou mierou nezamestnanosti > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP 5 002,36 3 001,41 2 000,95

Zdroj: ÚPSVaRPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.