Životné minimum pri exekúcii. Čo vám musí ostať?

11.07.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Exekútor vám ani pri najväčšom dlhu nemôže siahnuť na základný príjem. Podľa zákona vám prináleží životné minimum a dávky za vyživované osoby.


Zmeny v exekúciách už platia dva roky

V roku 2015 schválila vláda novelu zákona, ktorou priklepla namiesto 60% životného minima ľuďom v exekúcii 100% životného minima, na ktoré im nikto nemôže siahnuť. Základ životného minima teda nebude možné z mesačnej mzdy alebo príjmu zraziť.

Plus ďalšie peniaze za vyživované osoby. Zákon začal platiť od januára roku 2016 a okrem vyššej čiastky, ktorá dlžníkovi ostane sa tým predĺžila aj doba splácania a navýšili úroky.V princípe sa tak mnohým dlžníkom znemožnil výkon exekúcie z platu, najmä ak mali minimálne príjmy a viacero vyživovaných.

Pre mnoho ľudí však navýšenie základu nepostihnuteľného príjmupri exekúcii znamenalo zvýšenie životnej úrovne aspoň základnú finančnú stabilizáciu.

TIP: Výška životného minima 2018

Životné minimum pri exekúcii: Čo vám musí ostať?

Zdroj: shutterstock

Životné minimum sa každoročne mení

Výška životného minima sa na Slovensku každoročne prehodnocuje. Pravidlá určuje zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime a životné minimum sa definuje ako uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

Suma životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. K zmene sumy životného minima dochádza, ak je koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom prechádzajúceho kalendárneho roka.

V prípade, ak k príde k úprave sumy životného minima, tak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodina Slovenskej republiky vydá opatrenie, ktorým ustanoví upravené sumy životného minima. Od neho sa následne určujú ďalšie dávky a tak isto sa upravujú aj exekučné príkazy.

Od 1.7.2018 si dlžníci prilepšia

Do 1.7. 2018 bola suma životného minima, na ktorú exekútor nemohol siahnuť 199,48 €. Od 1.7. 208 sa zvyšuje na sumu 205,07 € mesačne pre každú jednu plnoletú fyzickú osobu. Tým sa im zníži splatnosť dlhu, ale ostane im viac financií.

Ako sa delí nepostihnuteľná časť pri exekúcii:

Typ osoby Nepostihnuteľná časť
Dlžník 100% životného minima
na vyživované osoby – poberateľ dôchodku 50 % životného minima
na vyživované osoby – nepoberateľ dôchodku 25 % životného minima

Koľko vám teda ostane po začatí exekúcie?

Na vašu osobu je to od 1.7. 2018 suma 205,07 eur. Ak ide o zrážky zo mzdy, tak nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu je 51,277 za každú jednu. Ak ide o zrážky z dôchodkovej dávky, suma za jednu vyživovanú osobu je 102,54 eur. Nepostihnuteľná časť na vyživované soby sa násobí ich počtom bez obmedzenia.  

Kto sú a kto nie sú vyživované osoby?

Vyživovanou osobou pre účely zrážok zo mzdy sú osoby, ku ktorým má povinný vyživovaciu povinnosť podľa Zákona o rodine. Za vyživované osoby sú považované manžel, manželka a deti dlžníka. Manžel, manželka sú považovaní za vyživované osoby aj v prípade, že majú vlastný príjem, a to bez ohľadu na druh a výšku vlastného príjmu.

Vyživovacia povinnosť pritom nie je podmienená rovnakým miestom pobytu. Druh, družka nie sú vyživovanými osobami. Pri výživnom je to iné a osoba, v prospech ktorej sa vykonáva zrážka sa, nepripočíta k počtu vyživovaných osôb.

Exekúcia zo mzdy má presné pravidlá

V zmysle Exekučného poriadku exekútor upovedomí dlžníka aj oprávneného o začatí exekúcie. Zároveň, ak má dlžník zamestnávateľa, doručí príkaz na začatie exekúcie aj zamestnávateľovi. Následne po splnení zákonných podmienok vydáva exekútor exekučný príkaz. Tým sa začnú realizovať zrážky v prospech veriteľa.

Legislatívne predpisy, ktoré určujú postup zamestnávateľa pri zrážkach zo mzdy v prospech exekúcie, sú Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  a opatrenie MPSVR č.186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 25 krát 5 0.5