Zamestnanci si výrazne polepšili – budete z výhod ťažiť aj vy?

12.07.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Od mája tohto roku nastali v úprave práv zamestnancov a povinností zamestnávateľov podstatné zmeny. Poďte sa s nami pozrieť na to, o aké zmeny ide a na to, ako ich môže zamestnávateľ obísť.


Príplatky porastú aj budúci rok

Ak patríte k zamestnancom, ktorí pracujú cez víkend, cez sviatky alebo v noci, pravdepodobne ste už pocítili zvýšenie mzdového zvýhodnenia aj vo vlastnej peňaženke. Po novom vám totiž zamestnávatelia musia za prácu vo vymenovaných časových úsekoch výrazne priplatiť.

Za prácu vo sviatok dostanete okrem mzdy príplatok najmenej vo výške vášho priemerného zárobku; za nočnú prácu vám musí zamestnávateľ na príplatku uhradiť najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a v prípade rizikovej práce najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Úplnou novinkou sú mzdové zvýhodnenia za víkendovú prácu. Za prácu v sobotu dostanete popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce príplatok najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; príplatok za nedeľňajšiu prácu je dokonca až v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Od 1. mája 2019 niektoré príplatky ešte porastú. Za nočnú prácu dostanete ku mzde zvýhodnenie až vo výške 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu; zamestnancom s rizikovou nočnou prácou zamestnávateľ vyplatí príplatok vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Za sobotňajšiu prácu budete od tohto dátumu odmenení príplatkom vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a za nedeľňajšiu prácu príplatkom vo výške 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Dodajme, že so zvyšovaním príplatku za nadčasovú prácu Zákonník práce zatiaľ nepočíta.

TIP: Zamestnanci sa dočkali. Od 1. mája majú vyššie mzdy

Zamestnávateľ nemusí dať príplatky každému zamestnancovi

Zdroj foto: shutterstock

Zamestnávateľ nemusí dať príplatky každému

Zákonom garantované príplatky však nemusí automaticky dostať každý zamestnanec. Zákonník práce zohľadňuje najmä osobitné postavenie vedúcich zamestnancov, ktorí môžu byť o celé mzdové zvýhodnenie ukrátení. Podmienkou takéhoto postupu však vždy musí byť písomná dohoda so zamestnancom, ktorá musí byť v prípade príplatku za nočnú prácu, prácu vo sviatok a prácu cez víkend obsiahnutá v pracovnej zmluve.

Niektorých vedúcich zamestnancov môže zamestnávateľ pripraviť aj o časť príplatku za prácu nadčas. Konkrétne sa tak môže stať v prípade vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti uvedeného zamestnanca.

Posledným zamestnancom, ktorého sa obmedzenie príplatku za nadčasovú prácu môže týkať, je zamestnanec, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení. S uvedenými zamestnancami možno dohodnúť, že práca nadčas už bude zohľadnená vo výške ich mzdy, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku.

Okrem mzdového zvýhodnenia títo zamestnanci akceptáciou straty príplatku strácajú aj možnosť čerpať za uvedenú dobu práce nadčas náhradné voľno. Pre úplnosť treba dodať, že zamestnávateľ vás nemôže nútiť k podpisu príslušného zmluvného dokumentu, ktorý vás o príplatky pripraví; dokumenty predkladané zamestnávateľom k podpisu preto treba vždy starostlivo kontrolovať.

O časť príplatku za víkendovú prácu a nočnú prácu vás môže zamestnávateľ pripraviť aj v prípade, ak je vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky takáto práca obvyklá. Ani v týchto prípadoch však nemôže znížiť príplatky jednostranne. Pokiaľ u vášho zamestnávateľa nepôsobia odbory a k poslednému dňu predchádzajúceho roka zamestnával menej, ako 20 zamestnancov, musíte zníženie odsúhlasiť v pracovnej zmluve.

Ak v práci odbory máte, počítajte s tým, že tieto môžu odsúhlasiť zníženie príplatku v kolektívnej zmluve za vás. Príplatok za sobotňajšiu prácu sa môže uvedeným spôsobom znížiť až na 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (od 1. mája 2019 na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu).

Príplatok za nedeľňajšiu prácu môže byť znížený až na 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (od 1. mája 2019 na 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu). Príplatok za nočnú prácu môže klesnúť až na 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (od 1. mája 2019 na 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu). Plošné znižovanie príplatkov za nočnú prácu sa však nemôže týkať zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu.

Zamestnávateľ musí uvádzať ponúkanú mzdu už v inzeráte

Povinnosť zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponuky zamestnania sumu základnej zložky mzdy v Zákonníku práce nenájdete. Od 1. mája 2018 je zakotvená v ustanovení § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z., o službách zamestnanosti. Na záväznosti tejto povinnosti pre zamestnávateľov sa tým však samozrejme nič nemení.

Zákonník práce nad rámec úpravy zákona o službách zamestnanosti ďalej stanoví, že zamestnávateľ s vami pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania (tzv. inzeráte).

Zamestnávatelia teda musia skoncovať s rozšírenou praxou, v rámci ktorej v inzerátoch uvádzali formuláciu „mzda dohodou“. Za nezverejnenie základnej zložky mzdy hrozí pokuta, ktorá bude zamestnávateľom ukladaná s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu (hodnotiť sa bude napr. závažnosť následkov spôsobených porušením uvedenej povinnosti).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo