Ako sa stať profesionálnym vojakom na Slovensku

20.07.2018 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak ste niekedy rozmýšľali nad kariérou v slovenskej armáde, teraz je ideálna príležitosť. V posledných rokoch totiž klesá záujem o vstup do Ozbrojených síl Slovenskej republiky, takže k dispozícii sú aj nejaké voľné miesta. Stačí počkať na vyhlásenie výberového konania.


Záujem o armádu klesá

V posledných rokoch enormne klesá záujem o vstup do Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V roku 2017, konkrétne v júli bol plánovaný počet aktívnych profesionálnych vojakoch 16 077, ale ich reálny súčet bol nakoniec len 12 180. Aj keď sa občas prihlási väčší počet záujemcov, väčšina z nich často nespĺňa ani základné kritéria.

Vedenie Ozbrojených síl SR tak pracuje na zvýšení atraktivity vojenského povolania, dokonca zvýšili odmeny za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy. Napriek dobrým podmienkam počet záujemcov klesá, prípadne nesplní fyzické alebo psychologické predpoklady. Problém sa prehlbuje aj so zvýšeným počtom odchádzajúcich vojakov zo štátnej služby.

TIP: Voda, jedlo alebo cigareta za volantom. Porušujete tým zákon?

Ako sa stať vojakom: žiadosť, výberové konanie, skúška

Zdroj: shutterstock

Aké sú podmienky prijatia

Človek, ktorý sa rozhodne vstúpiť do profesionálnej armády musí spĺňať špecifické parametre. Vzdelanie nie je až také rozhodujúce, väčšinou stačí stredná odborná škola bez maturity. Dôležitejšia je fyzická a psychická odolnosť, motivácia, vnútorné presvedčenie a samozrejmosťou je aj oddanosť krajine.

Podmienky stanovuje zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 • Minimálny vek je 18 a maximálny 30 rokov, pre štúdium na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika je maximálny vek 25 rokov
 • Minimálne vzdelanie je stredná škola bez maturity
 • Trvalý pobyt v SR
 • Ovládať štátny jazyk
 • Žiadateľ nesmie byť evidovaný ako občan, ktorý odmietol výkon mimoriadnej služby
 • Spoľahlivosť a bezúhonnosť
 • Zdravotná a psychická spôsobilosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Spôsobilosť na všetky právne úkony v plnom rozsahu
 • Súhlas s výkonom štátnej služby
 • Žiadateľ nesmie byť členom politickej strany, politického hnutia, podnikať alebo robiť inú samostatne zárobkovú činnosť
 • Úspešne absolvovať výberové konanie

Výberové konanie

Prvým krokom na ceste ku profesionálnej armáde je podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby. Je však dôležité spomenúť, že žiadosť si môžete podať len keď je vyhlásené výberové konanie. Takéto oznamy nájdete na stránke Ozbrojených síl SR. Žiadosť sa podáva na príslušnej regrutačnej skupine Personálneho úradu OS SR v krajskom meste, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

Ešte pred skončením termínu výberového konania je potrebné predložiť predpísané doklady, podľa ktorých sa zisťuje splnenie aspoň základných predpokladov pre vstup do armády. Zdravotný stav uchádzača posúdi lekár regrutačnej skupiny podľa zdravotnej karty a požadovaných vyšetrení. Po podpísaní žiadosti je potrebné navštíviť tohto lekára, pretože vám spresní zoznam požadovaných vyšetrení a dokumentov.

Doklady a formuláre, ktoré musíte predložiť pri výberovom konaní:

 • Žiadosť
 • Čestné vyhlásenie
 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz
 • Rodný list alebo jeho osvedčenú kópiu
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, o odbornej spôsobilosti, certifikáty, odporúčania predošlých zamestnávateľov alebo zápočtové listy (podmienkou je len doklad o vzdelaní, ostatné doklady sú výhodou)
 • Potvrdenie o evidencií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Hodnotenie alebo posudok z predošlého zamestnania
 • Vyplnený osobný dotazník a doplňujúce údaje
 • Popis činnosti
 • Životopis
 • Vyplnený osobný dotazník
 • Potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju žiadateľ absolvoval
 • Čestné vyhlásenie, že je spoľahlivý podľa § 16 ods. 1 písm. g), ovláda štátny jazyk, má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d), nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí a nie je voči nemu vedené trestné stíhanie (odpis žiada RSk na GP SR)

Po splnení, predložení a odsúhlasení všetkých uvedených náležitostí bude žiadateľ pozvaný, k účasti na výberovom konaní. Bude preverený z psychickej spôsobilosti, ktorá sa posúdi lekárskym, respektíve psychologickým vyšetrením. Tiež bude musieť absolvovať pohovor, na ktorom sa bude posudzovať prípadná budúca funkcia. Samozrejmosťou je aj na test telesnej zdatnosti. Nezabudnite, že k tomuto výberovému konaniu je potrebné doniesť všetky predpísané doklady. Žiadateľom budú výsledky výberu oznamované písomným rozhodnutím.

Ozbrojené sily ale upozorňujú na to, že úspešné absolvovanie všetkých potrebných úkonov a splnenie podmienok automaticky neznamená prijatie každého žiadateľa.

Výcvik a vzdelanie

Po úspešnom prijatí čaká budúceho profesionálneho vojaka 7-týždňový výcvik na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Na konci zvládnutého výcviku nastupuje ako vojak 2. stupňa, pričom ho pridelia do príslušného útvaru Ozbrojených síl SR. Vzdelávanie profesionálneho vojaka však nekončí, ďalej sa môže zlepšovať v rôznych ponúkaných kurzoch.

Ak by mal niekto záujem o vyššiu šaržu na ramene, môže absolvovať 5-ročné štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Na ďalšiu kariéru sa tam pripravujú budúci velitelia, respektíve dôstojníci. Vojaci, ktorí už majú civilnú vysokú školu si môžu v tejto akadémii urobiť dôstojnícky kurz.

Zdroj: regrutácia.sk, mosr.sk, mod.gov.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 41 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo