Ako si preniesť dovolenku z roku 2018 do roku 2019

30.07.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak ste zamestnanec a nestihnete si vyčerpať dovolenku, môžete si ju „preniesť“ do ďalšieho roka. Musíte však splniť viaceré podmienky.


Zákonník práce rozlišuje niekoľko prípadov, keď sa dovolenka dá presunúť. Čo s nevyčerpanou časťou dovolenky? Aké možnosti máte? Môžete si dovolenku z roku 2018 preniesť do roku 2019?

Čo hovorí zákon o dovolenke pre zamestnanca

Pracovné právo hovorí, že základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne a v prípade zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov. Zamestnávateľ môže samozrejme priznať zamestnancom aj vyšší nárok na dovolenku, zvyčajne vo forme týždňa dovolenky navyše a môže aj odlišne stanoviť podmienky na jej priznanie, napr. podmieniť vznik nároku na týždeň dovolenky navyše odpracovaním určitého času u zamestnávateľa. Skontrolujte si, na čo všetko máte nárok.

Ako zistíte, či sa to týka aj vás? Na zistenie nároku na týždeň dovolenky navyše nad rozsah stanovený zákonom je potrebné sa oboznámiť s interným predpisom zamestnávateľa, z ktorého tento nárok vyplýva. Ak interný predpis neurčuje niečo iné, zamestnancovi vznikne nárok na pomernú časť dovolenky.

ako si preniest dovolenku

Ako si preniesť dovolenku do ďalšieho roka

Ak ste neminuli celú dovolenku v daný rok – musíte si položiť otázku – či to bolo z objektívnych dôvodov. Ak totiž váš zamestnávateľ neurčil jej čerpanie, teda neposlal vás na ňu, alebo nevyhovel vašej žiadosti o dovolenku, môžete si ju preniesť do budúceho roka. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

To, koľko dní si môžete vziať do ďalšieho roka, Zákonník práce nehovorí. Zákon však stojí na strane zamestnancov. Firmy si to môžu upraviť vo vlastnej réžii, ale nemôžu vás o dni voľna ukrátiť. Zamestnávateľ nemá právo zamestnancovi neuznať počet dní nad limit stanovený vnútorným predpisom. Naopak, ak by mu túto dovolenku neposkytol, zamestnanec môže požadovať náhradu škody.

Zamestnávateľ vám musí dovolenku poskytnúť tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho roka. To znamená, že ak máte nevyčerpanú dovolenku z roku 2017, musíte ju vyčerpať v roku 2018 – do roku 2019 si ju už preniesť nemôžete.

Tip redakcie: Ak váš zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka, môžete to urobiť vy, ale samozrejme až po tomto dátume.

Možno preniesť dovolenku od jedného zamestnávateľa k druhému?

Ak si zamestnanec nevyčerpá alikvotnú časť dovolenky u svojho zamestnávateľa, tento je mu povinný nevyčerpanú dovolenku preplatiť spolu so mzdou za posledný mesiac trvania pracovného pomeru. Dovolenku, ktorú nevyčerpáte u jedného zamestnávateľa nemôžete preniesť k inému zamestnávateľovi. U vášho ďalšieho zamestnávateľa vám totiž opäť vznikne nárok na dovolenku. Ide však o alikvotnú časť dovolenky podľa dĺžky trvania pracovného pomeru v príslušnom kalendárnom roku.

Čo s nevyčerpanou dovolenkou, ak idete na materskú

Ak je zamestnankyňa (zamestnanec) na materskej alebo rodičovskej dovolenke a dovolenku nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka, môže si ju preniesť. Nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení materskej alebo rodičovskej.

Boli ste dlhodobo PN? Môžete prenášať

Ak je zamestnanec dočasne práceneschopný a dovolenku nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka, môže si ju preniesť. Nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení péenky.

Dovolenka 4 týždne? Nemusia vám ju schváliť

Zamestnávateľ vám môže dovoliť dovolenkovať najmenej 2 týždne vcelku, ak ste sa nedohodli inak. Vybrať si však naraz všetkých 20 dní dovolenky zamestnávateľ nemusí umožniť, nie je povinný tak urobiť.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 17 krát 5 0.5h