Na čo si dať pozor v pracovnej zmluve

26.07.2018 | Barbora Magočová, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Zamestnávatelia do pracovných zmlúv často zakotvujú nevýhodné dojednania, ktoré nemusíte akceptovať. Na aké pomyselné nášľapné míny sa treba v pracovnej zmluve sústrediť?


Čo v zmluve musí byť vždy

Okrem označenia zmluvných strán, ktoré je nevyhnutné pre platné uzatvorenie každej zmluvy, musí pracovná zmluva zo zákona obsahovať tieto náležitosti:

  • Druh práce, na ktorý vás zamestnávateľ prijíma a jeho stručnú charakteristiku,
  • Miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
  • Deň nástupu do práce,
  • Špecifikáciu mzdových podmienok (v prípade, že nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve).

V prípade, že bude spomínaná úprava v zmluve chýbať, nebude zmluva platná.  

Okrem vyššie uvedených náležitostí by mal zamestnávateľ v pracovnej zmluve upraviť aj ďalšie pracovné podmienky. Zákonník práce demonštratívne uvádza, že by malo ísť hlavne o výplatný termín mzdy, stanovenie pracovného času, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. V prípade práce v cudzine dlhšej než 1 mesiac sa v pracovnej zmluve uvádza aj doba výkonu práce v cudzine, mena, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo jej časť, špecifikácia ďalších plnení spojených s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách a prípadné podmienky vášho návratu z cudziny.

Pokiaľ však zmluva uvedené náležitosti obsahovať nebude, nebude to mať za následok jej neplatnosť; zamestnávateľ má ale povinnosť vydať vám najneskôr do 1 mesiaca od vzniku vášho pracovného pomeru písomné oznámenie, v ktorom budú uvedené podmienky konkretizované.

Na čo si dať pozor pri pracovnej zmluve: Čo v nej musí byť?

Zdroj: shutterstock

Ak chce zamestnávateľ skúšobnú dobu, musí ju dojednať

Skúšobná doba nevyplýva automaticky zo zákona; ak ju chce zamestnávateľ využiť, musí byť dohodnutá v pracovnej zmluve. Najviac ju s vami môže dohodnúť na 3 mesiace. Výnimku tvoria niektoré skupiny vedúcich zamestnancov, s ktorými je možné skúšobnú dobu dojednať až na 6 mesiacov. Skúšobná doba sa nemôže predlžovať a nemôže sa dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú.

Pri pracovných pomeroch na dobu určitú pozor na dojednania o ich trvaní

Všeobecne platí, že ak v pracovnej zmluve nie je dohodnuté, ako dlho bude pracovný pomer trvať, je pracovný pomer dohodnutý na dobu neurčitú. Zároveň je však na dobu neurčitú dohodnutý aj vtedy, ak pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo pri jej zmene zamestnávateľ nedodrží zákonné obmedzenia pre dojednanie doby určitej.

Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najviac na 2 roky s tým, že jeho predĺženie alebo opätovné dohodnutie je v rámci dvoch rokov možné maximálne dvakrát. Za opätovne dohodnutý pracovný pomer sa pre tieto účely považuje pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom.

Pozor na „bianko“ súhlas s pracovnými cestami

Za normálnych okolností vás môže zamestnávateľ vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce vášho pravidelného pracoviska či bydliska len s vaším súhlasom. Uvedené však neplatí napríklad vtedy, ak zamestnávateľ možnosť vyslania na pracovné cesty dohodne už vo vašej pracovnej zmluve.

Akceptáciou dojednania o súhlase s vysielaním na pracovné cesty v pracovnej zmluve sa teda pripravujete o právo odmietnuť vycestovať aj vo chvíľach, keď sa vám to z najrôznejších dôvodov nemusí hodiť. Pre úplnosť treba dodať, že váš súhlas s vyslaním na pracovnú cestu nie je potrebný ani vtedy, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce.

Súhlas s konkurenčnou doložkou vás obmedzí pri hľadaní novej práce

Pri niektorých druhoch zamestnaní (často napr. v poradenskej sfére) môžete v pracovnej zmluve naraziť na nástrahu v podobe tzv. konkurenčnej doložky. Ide o dojednanie, na základe ktorého nebudete môcť po určitú dobu po skončení vášho pracovného pomeru vykonávať zárobkovú činnosť majúcu konkurenčný charakter k činnosti vášho zamestnávateľa.

Táto doba môže podľa Zákonníka práce trvať najdlhšie 1 rok. Konkurenčná doložka je však platne dojednaná len vtedy, keď vám zamestnávateľ obmedzenie kompenzuje primeranou peňažnou náhradou najmenej v sume 50 % vášho priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac trvania zákazu konkurencie.

Nezabudnite skontrolovať, či vás zamestnávateľ nepripravil o príplatky

Aj ustanovenia pracovnej zmluvy o mzdovom zvýhodnení sú citlivou oblasťou, na ktorú si treba pri jej čítaní dobre posvietiť. Niektorým kategóriám zamestnancov totiž zamestnávateľ môže predložiť návrh pracovnej zmluvy, ktorý ich pripraví o časť príplatkov za prácu nadčas, víkendovú prácu, nočnú prácu či za prácu vo sviatok.

Ide predovšetkým o vedúcich zamestnancov, niektoré výnimky však môžu byť stanovené aj pre bežných zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľov, u ktorých povaha práca či podmienky prevádzky vyžadujú aj prácu cez víkend či nočnú prácu. Podrobnejšie vymedzenie prípadov, v ktorých môže zamestnávateľ zmluvne zasiahnuť do príplatkov, si môžete naštudovať v našom článku: Zamestnanci si výrazne polepšili - budete z výhod ťažiť aj vy?

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že zamestnávateľ vás nemôže nikdy nútiť, aby ste dojednanie o obmedzení príplatkov akceptovali – je teda len na vás, či s navrhovanými ustanoveniami pracovnej zmluvy o príplatkoch po zvážení všetkých okolností vyslovíte písomný súhlas.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo