Odchádzate z nájmu? Máte povinnosti, ktoré treba urobiť

25.07.2018 | Marek Mittaš, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Bez ohľadu na to, či z nájmu odchádzate z vlastného rozhodnutia alebo po vypovedaní nájomnej zmluvy, nedá sa odísť len s buchnutím dverí.


Pamätajte na výpovednú lehotu

Nájom bytu patrí k chráneným vzťahom. To znamená, že ako povinnosti nájomcu, tak aj prenajímateľa nie sú viazané len nájomnou zmluvou, ale aj občianskym zákonníkom. Nájomná zmluva tak musí byť v súlade so zákonom a svojvôľa nie je možná. Hoci je možné nájsť v mnohých zmluvách klauzuly o okamžitom vypovedaní nájmu, v prípade sporu je zákon postavený vyššie a takáto zmluva neobstojí. Ukončenie nájmu musí byť v súlade so zákonom ako zo strany nájomníka, tak aj nájomcu. A to znamená, že všeobecne uznávaná výpovedná lehota je tri mesiace.

Napriek tomu, že nájomník má právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, tak isto nemôže odísť z prenájmu zo dňa na deň. Je možné síce uplatniť aj vzájomnú dohodu, no obvykle majiteľ bude žiadať kompenzáciu. Či už v podobe ponechania si zálohy, alebo jej časti. Takýto postup sa môže oplatiť v prípade, že niekde máte výhodnejší nájom a ponechaná záloha sa vám rýchlo vráti.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď a trvá tri mesiace. Ak sa teda rozhodnete ukončiť nájom, je vhodné pamätať práve na výpovedné lehoty. Pretože nájomca zmluvu nemusí ukončiť dohodou.

TIP: Nájom bytu nemôže byť ukončený okamžite - ani keď nájomca neplatí

Aké sú povinnosti nájomníka pri ukončení nájomnej zmluvy

Zdroj: shutterstock

Byt musíte vypratať

V momente ukončenia nájmu je nájomník povinný odniesť všetky svoje veci. To znemená, že si musíte presťahovať osobné veci na vlastné náklady a to tak, aby najneskôr v deň ukončenia nájmu bol byt vyprázdnený. Bez ohľadu na to, či ste zmluvu o nájme ukončili vy, alebo prenajímateľ nehnuteľnosti.

Treba mať na pamäti, že v prípade nevypratania vecí síce prenajímateľ nemôže svojpomocne vypratať váš majetok, no môže sa obrátiť na súd, ktorý následne aj tak rozhodne o vyprataní nájomníka. V takom prípade však už máte na krku žalobu. Následne sa vlastník môže obrátiť na exekútora, ktorý aj za pomoci polície vyprace z bytu majetok.

Samotné veci sú odovzdané majiteľovi, ak ich odmieta prevziať, tak sa spíšu a dajú do úschovy obce. Tento postup však bude stáť peniaze a trovy. Ak si majetok nevyzdvihnete do pol roka, obec ho odpredá a z výťažku zaplatí trovy exekútorov.

Škody a nezaplatené nájomné musíte uhradiť

Ukončenie nájmu neznamená, že ste sa tým zbavili automaticky všetkých záväzkov k prenajímateľovi. Súčasťou nájomnej zmluvy je totiž aj súpis vecí, ktoré boli v byte. Pri odovzdávaní bytu si majiteľ skontroluje, či nie je byt poškodený, alebo či niečo nechýba. Následne je potrebné vyrovnať všetky dlhy na nájomnom. Ak je byt poškodený, alebo ste dlžníkom, prenajímateľ môže automaticky stiahnuť vaše podlžnosti zo zábezpeky. Prípadne ste povinný nahradiť škody na vlastné náklady.

Ak neodstránite škody, ani ich finančne nenahradíte, prípadne je záloha, ktorú máte u majiteľa nedostačujúca, môže si majiteľ uplatňovať nahradenie škody na súde. Treba počítať s tým, že súdny poplatok za žalobu je 6% z dlžnej sumy, čo samozrejme v prípade výhry prenajímateľa bude potrebné uhradiť tiež. Rovnako aj súdne trovy.

Ak ste nič v byte nepoškodili, ani nemáte dlhy na nájomnom, máte právo požadovať vrátenie kaucie. Tu je však dôležité vedieť, že termín na vrátenie depozitu je jeden mesiac. Prenajímateľ sa povinnosti vrátenia zábezpeky vyhnúť nevie, ale musíte počítať s tým, že môže využiť celú dobu lehoty a vrátiť financie až posledný deň.

Byt musíte vrátiť v pôvodnom stave

Jednou z dôležitých povinností je vrátenie bytu v stave, v akom ste si ho prenajímali. Nájomca je povinný tak isto odstrániť nedostatky a poškodenia, ktoré spôsobil v byte on alebo tí, ktorí v byte bývali. Ak ich neodstránite, prenajímateľ má právo odstrániť ich sám a žiadať od vás náhradu.

Byt nie je potrebné vrátiť do pôvodného stavu iba v prípade, že je písomne a obojstranne potvrdená rekonštrukcia alebo inovácia bytu.  Takú môže po dovolení nájomca vykonať na vlastné náklady, ale nemá právo od prenajímateľa žiadať kompenzáciu a to ani v prípade ukončenia nájmu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo