Aké povinnosti má dobrovoľne nezamestnaná osoba?

21.06.2021 | Redakcia, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Okrem zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca štátu, existuje aj takzvaná dobrovoľne nezamestnaná osoba. Aké má povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, prípadne aj voči iným úradom?


Kto je dobrovoľne nezamestnaná osoba?

Pod pojmom dobrovoľne nezamestnaná osoba si môžeme predstaviť ženy v domácnosti, bohatých dedičov, osoby s príjmom z podielu v spoločnosti, ľudí pracujúcich na čierno, v zriedkavých prípadoch aj ľudí, ktorí sa živia nelegálnou činnosťou.

Dobrovoľne nezamestnaný sa môžete stať aj vtedy, keď vás úrad práce vyradí pre nespoluprácu z ich evidencie uchádzačov o zamestnanie. Samozrejme, môžete sa nechať vyradiť aj dobrovoľne, ak vás unavuje povinne sa hlásiť a máte nulové vyhliadky na dobrú prácu. Na zoznam uchádzačov sa však môžete vrátiť až o 6 mesiacov. Do tej doby ste samoplatiteľ.

 

TIP: Aké sú následky neplatenia sociálnych a zdravotných odvodov

Aké povinnosti má dobrovoľne nezamestnaná osoba

Zdroj: ÚPSVaR

Dobrovoľne nezamestnaná osoba a zdravotná poisťovňa (odvody)

Zdravotné odvody si musí platiť každý s výnimkou poistenca štátu a ľudí, ktorí odišli pracovať do zahraničnej firmy, respektíve majú zdravotné poistenie iného štátu. Takže aj dobrovoľne nezamestnaná osoba si musí platiť zdravotné odvody.

Pre takýchto poistencov platí rovnaký minimálny základ ako pre samostatne zárobkovo činné osoby. Minimálny preddavok musí byť vo výške 14% z polovice priemernej mesačnej mzdy. Pri zdravotne postihnutých osobách je to len polovica minimálneho preddavku.

Aké sú povinnosti voči zdravotnej poisťovni:

 • Oznamovať poisťovni najneskôr do 8 dní zmenu osobných údajov, ak poistenec nie je štátnym občanom SR (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
 • Vypočítať si poistné a platiť preddavky včas.
 • Oznamovať skutočnosti rozhodujúce o zániku verejného zdravotného poistenia.
 • Plniť si povinnosti v súvislosti z ročným vyúčtovaním.
 • Oznamovať vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za osobu poistné.
 • Uchovať si dokumenty, ktoré sú alebo môžu byť potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, a to po dobu aspoň 10 rokov.
 • Oznamovať aj skutočnosti rozhodujúce o zmene výšky poistného (napr. v prípade vzniku zdravotného postihnutia).
 • Spolupracovať s poisťovňou pri výkone kontroly a poskytnúť jej účtovné a iné doklady, ktoré sa týkajú poistného.

Sadzba, vymeriavací základ a splatnosť

Aj dobrovoľne nezamestnané osoby môžu mať istý druh príjmu, ktorý, samozrejme, podlieha aj dani. Do tejto kategórie patrí príjem z kapitálového majetku, z dividend alebo z prevodu, prípadne predaja nehnuteľných a hnuteľných vecí.

Mesačné preddavky je tiež potrebné platiť riadne a včas. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam a následkom, ktoré prináša neplatenie zdravotných odvodov. Poistné sa platí vždy do 8 dňa príslušného mesiaca.

Sadzby zdravotného poistenia pre dobrovoľne nezamestnanú osobu v roku 2021

 • Minimálny vymeriavací základ 2021 = 546 €
 • Maximálny vymeriavací základ 2021 = nie je stanovený
Poistenec Sadzba Vymeriavací základ Preddavok
Dobrovoľne nezamestnaná osoba bez zdravotného postihnutia

Najmenej 14 % z minimálneho základu

Maximálny preddavok nie je určený

477 € 76,44 €
Dobrovoľne nezamestnaná osoba so zdravotným postihnutím

Najmenej 7 % z minimálneho základu

Maximálny preddavok nie je určený

477 € 38,22 €

Dobrovoľne nezamestnaná osoba a Sociálna poisťovňa (odvody)

Na rozdiel od zdravotného poistenia, dobrovoľne nezamestnaná osoba nemusí platiť sociálne poistenie. To však neznamená, že si ho nemôže platiť dobrovoľne. Týka sa to dobrovoľného nemocenského a dôchodkového poistenia, dokonca aj dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Platiť si tieto poistenia dobrovoľne môže osoba od 16 rokov veku, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, prípadne povolením na prechodný alebo trvalý pobyt. V podstate sa tak môže poistiť aj nezamestnaná osoba. Výnimku tvoria len dôchodcovia, ktorí si nemôžu vyberať zo všetkých ponúkaných balíkov a kombinácií sociálneho poistenia.

Dobrovoľne nezamestnané osoby si môžu vybrať:

 • Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie + dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 • Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie
 • Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Ako sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie?

Ak ste sa rozhodli, že si ako dobrovoľne nezamestnaná osoba budete platiť sociálne poistenie, musíte sa prihlásiť prostredníctvom registračného formulára. Na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste vášho bydliska musíte s formulárom priniesť aj vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Ten okrem iného obsahuje vyhlásenia, že nie ste povinne poistená osoba v iných štátoch a že beriete na vedomie podmienky dobrovoľného poistenia.

Po úspešnom prihlásení dostanete špecifický variabilný symbol, ktorý budete uvádzať pri úhrade poistného. Musíte poznať aj svoj špecifický symbol a zadávať správne číslo účtu pobočky. Mesačný preddavok sa platí vždy do 8. dňa príslušného mesiaca.

Jednotlivé sumy a nakoniec aj celková výška mesačného poistného sa počíta percentami z vymeriavacieho základu. Pevne stanovený je minimálny a maximálny vymeriavací základ. Ich výška sa však každý rok od 1. januára môže meniť.

Sadzby sociálneho poistenia pre dobrovoľne poistenú osobu

 • Minimálny vymeriavací základ 2021 = 546 €
 • Maximálny vymeriavací základ 2021 = 7 644 €
  Nemocenské poistenie (4,4%) Starobné dôchodkové poistenie (18%) Invalidné dôchodkové poistenie (6%) Poistenie v nezamestnanosti (2%) Rezervný fond (4,75%) Spolu
Minimálne 24,02 € 98,28 € 32,76 € 10,92 € 25,93 € 191,91 €
Maximálne 336,33 € 1 375,92 € 458,64 € 152,88 € 363,09 € 2686,86 €

Zdroje: Sociálna poisťovňa, všzp.sk


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 54 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo