Ako získať príspevok na bývanie

17.08.2018 | Finance.sk, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Príspevok na bývanie je jeden z nárokov pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi na úhradu nákladov spojených s bývaním.


Príspevok na bývanie je jedným zo spôsobov, ako vám štát dokáže pomôcť pokiaľ sa nachádzate v hmotnej núdzi a potrebujete získať financie na svoje bývanie. Aké podmienky je potreba splniť, aby vám vznikol nárok na príspevok na bývanie?

Kedy mám nárok na príspevok na bývanie

Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima. Ide o osobu, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov sama vlastným pričinením si nemôže alebo nevie zabezpečiť príjem. 

Nárok na príspevok na bývanie má občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.

Ďalšou podmienkou je úhrada nákladov spojených s bývaním a predloženie dokladu o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Žiadateľ musí mať trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí nachádzať tiež na Slovensku.

Ak sú pri spoločnom nájme bytu viacerí občania a na účely hmotnej núdze sa posudzujú samostatne, patrí im len jeden príspevok na bývanie.

prispevok na byvanie ako ziskat

Mohlo by vás zaujímať:

Kedy spĺňate kritéria automaticky a nebudú vás skúmať

Žiadosť o príspevok sa nebude skúmať a podmienky okamžite splní ten, kto je v hmotnej núdzi a:

  • poberá starobný dôchodok,
  • ten kto poberá starobný dôchodok, inú dôchodkovú dávku alebo sociálny dôchodok a dovŕšil 62 rokov,
  • ten, komu je poskytovaná starostlivosť v sociálnych zariadeniach celoročne s poskytnutím bývania.

Aká je výška príspevku na bývanie

Výška príspevku na bývanie je:

  • 55,80 eur mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
  • 89,20 eur mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú

Ako požiadať o príspevok na bývanie?

Žiadosť musíte podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vašeho trvalého bydliska. Zamestnanec úradu vám poskytne príslušné písomné tlačivo, ktoré následne vyplníte. Na úrade sa budete musieť preukázať, že ste vlastníkom alebo nájomcom bytu/rodinného domu a že ste uhradili všetky náklady spojené s bývaním za posledných šesť mesiacov.

O príspevok na bývanie musíte požiadať písomne a v žiadosti musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo, ak je pridelené,
  • adresa trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a ďalších s ňou spoločne posudzovaných osôb na území Slovenska,
  • adresa, kde sa nachádza byt, rodinný dom alebo obytná miestnosť, ktoré oprávnená osoba a s ňou spoločne posudzované osoby užívajú na bývanie a na ktoré si oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok.

Kedy môžete prísť o príspevok na bývanie

Podmienky nároku sa prehodnocujú raz za 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Nárok zaniká, ak úrad zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca dlh, ktorý predstavuje nedoplatky spojené s bývaním. Táto podmienka neplatí u poberateľa starobného dôchodku, ale aj poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 5 krát 5 0.5h