Na čo všetko má nárok ťažko zdravotne postihnutá osoba (ZŤP)

21.08.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ľudia so zdravotným postihnutím a invalidní dôchodcovia majú nárok na niekoľkotisícové príspevky od štátu. Okrem toho môžu lacnejšie telefonovať, cestovať či využiť parkovací preukaz.


Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a príspevky. Potrebujú však k tomu preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze.

Ako získať preukaz ŤZP

Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Príspevky ŤZP: na čo všetko máte nárok

1. Na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky

Takýto príspevok môžete získať najviac vo výške 8 630,42 eur. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eur
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eur
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eur

2. Príspevok na opravu pomôcky

Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby so ZŤP.

3. Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Takýto príspevok možno získať najviac vo výške 11 617,88 eur (výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zariadenia a príjmu osoby so ZŤP)

4. Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Príspevok na kúpu auta možno získať najviac vo výške 6 638,79 eur, pri aute s automatickou prevodovkou najviac je to maximum 8 298 eur. Výška príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu osoby so ZŤP, cena vozidla nemôže presiahnuť sumu 13 277,57 eur.

zdravotne tazko postihnute osoby vyhody

Mohlo by vás zaujímať:

5. Príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Tento príspevok možno získať najviac v sume 6 638,79 eur.

Príspevok však možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy. Súčet týchto príspevkov nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 eur za obdobie 7 rokov. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy vozidla a príjmu osoby so ZŤP.

6. Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Možno ho poskytnúť aj viackrát, no súčet týchto príspevkov nesmie počas 7 rokov presiahnuť: 6 638,79 eur na úpravu bytu alebo rodinného domu a 1 659,70 eur na úpravu garáže. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu osoby so ZŤP

7. Príspevok na prepravu

Tento príspevok možno získať najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu mesačne (101,07 eur). Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie – príspevok sa vypláca mesačne podľa skupín a kategórií.

8. Príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 3,82 eur. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

9. Príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Základná výška peňažného príspevku je mesačne: 369,36 eur  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a 492,34 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. 

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia. 

10. Parkovací preukaz

Vystavuje sa osobám ZŤP na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným autom. Majiteľ preukazu môže stáť na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP. Pri vyhotovení preukazu je potrebné predložiť OP a fotografiu (3x3cm).

11. Limity na lieky

Limit je 25 eur za štvrťrok. Vypláca ho zdravotná poisťovňa priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca.

12. Oslobodenie od dane

Obec môže znížiť alebo oslobodiť občana s ŤZP, alebo občana s ŤZP so sprievodcom o dane zo stavieb, bytov, garáže, nebytových priestorov, od daní za psa alebo komunálny odpad a potrebné informácie Vám poskytne miestny či mestský úrad.

13. Oslobodenie od rôznych poplatkov

 • od poplatku 6,50 eur za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP
 • od poplatku 9,50 eur za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
 • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
 • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
 • od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis , ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu
 • od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec
 • od poplatku 16,50 eur za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR
 • od poplatku 66 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

14. Žiadne koncesionárske poplatky

 • osoby s ŤZP sú oslobodené do platenia koncesionárskych poplatkov
 • na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

15. Lacnejšie či bezplatné cestovanie

Cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko

 • cestujúci s preukazom ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú v 2. triede za znížené cestovné
 • cestujúci s preukazom ŤZP-S má bezplatnú prepravu pre sprievodcu, invalidný vozík, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom

Použitie vlaku kategórie EC (EuroCity)

 • držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S platia v 2. triede príplatok 1 euro, sprievodca príplatok neplatí
 • v 1. triede sa platí príplatok 1 euro držitelia preukazov aj sprievodcovia, okrem toho platia aj príslušné cestovné

Použitie povinne miestenkového vlaku kategórie SC (SuperCity)

 • je potrebné zakúpenie príplatku na rezerváciu miesta pre držiteľov preukazov a ich sprievodcov vo výške 5 eur v 2. vozňovej triede
 • v 1. triede zaplatia príslušné cestovné + príplatok 3€ navyše za osobu

Použitie vlaku kategórie IC (InterCity)

 • je to povinne miestenkový vlak, držitelia preukazov platia vo všetkých štyroch triedach cenu 2. vozňovej triedy
 • ak sú držitelia ŤZP a ŤZP-S zároveň aj držiteľmi preukazu na bezplatnú dopravu, platí sa cestovné 3. Triedy
 • sprievodca zaplatí cestovné za triedy 2 a 2 plus v cenovej kategórii 4, pre vozňové triedy 1 a 1 plus zaplatí v cenovej kategórii 3

Cestovanie autobusom

 • väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov aj ich sprievodcov alebo vodiaceho psa

Diaľnice zadarmo

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 179 krát 5 0.5