Ako požiadať o starobný dôchodok? (všetko, čo potrebujete vedieť)

04.09.2018 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Pri žiadosti o starobný dôchodok je potrebné splniť dve podmienky. Kedy a ako oň požiadať aby ste si žiadnym spôsobom neuškodili?


Slovensko starne, a tak budú k takmer miliónu dôchodcov ustavične pribúdať noví. Niekto sa odchodu do dôchodku nevie dočkať, iný by rád pracoval aj naďalej. Poďme sa pozrieť na to, kedy a ako môžete požiadať o starobný dôchodok.

 

Kedy možno požiadať o starobný dôchodok

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku môže byť akceptovaná len v prípade, že žiadateľ bol aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený a dovŕšil dôchodkový vek. Žiadosť o priznanie dôchodku treba podať písomne v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je najbližšie k trvalému bydlisku a najskôr v deň v dovŕšenia dôchodkového veku.

Možno pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku?

V prípade, že chce zamestnanec zostať pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku a odchod do dôchodku odloží, bude dlhšie poistený, čo sa pozitívne odzrkadlí na výške jeho budúceho dôchodku. Navyše sa takýto dôchodok zvýši o 0,5 % za každých 30 dní po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku.

Kto sa po dosiahnutí dôchodkového veku rozhodne z práce odísť, môže dostať aj odchodné. To, na rozdiel od odstupného, má slúžiť ako odmena za profesijnú kariéru pri odchode do dôchodku. Každý, kto splní zákonné podmienky, ho môže dostať len raz. Odchodné je povinný vyplatiť zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval, keď požiadal o dôchodok resp. posledný zamestnávateľ.

Kedy, kde a ako požiadať o starobný dôchodok?

Kedy možno žiadať o predčasný dôchodok

O predčasný starobný dôchodok možno spravidla požiadať vtedy, keď ste boli aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený a do dovŕšenia dôchodkového veku vám chýbajú najviac dva roky.

Okrem toho suma vášho predčasného dôchodku musí byť ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Ak ste sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri, stačí, ak suma vášho predčasného dôchodku bude vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima.

Ak ste mali alebo máte nízke zárobky, radšej si pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku overte, či spomínanú hranicu váš možný predčasný dôchodok prekročí, a teda či túto podmienku na priznanie dôchodku pravdepodobne splníte. Môžete sa tak vyhnúť zbytočnému podávaniu žiadostí.

Kedy dosiahnem dôchodkový vek

Dôchodkový vek je 62 rokov – pre mužov narodených počnúc rokom 1946 a pre ženy narodené počnúc rokom 1962. Pre mužov narodených v rokoch 1944 a 1945 je dôchodkový vek nižší. Ak ste žena a narodili ste sa v rokoch 1947 až 1961, aj váš dôchodkový vek je nižší. Obom týmto skupinám poistencov sa dôchodkový vek určuje podľa toho, kedy sa narodili. U žien aj podľa toho, koľko detí vychovali. Odlišne sa dôchodkový vek stanovuje aj u poistencov, ktorých zamestnanie patrilo do prvej pracovnej kategórie (napr. baníci).

Ako podať žiadosť o starobný dôchodok

Sociálna poisťovňa odporúča pred návštevou pobočky telefonicky si overiť, či sa netreba na spísanie žiadosti vopred objednať. Kto sa v mieste svojho bydliska nezdržiava alebo zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť, môže ju podať aj v mieste prechodného pobytu. V prípade, že zdravotný stav človeku nedovoľuje požiadať o dôchodok osobne, môže ju v zastúpení podať osoba, ktorú si určí a ktorá je spôsobilá robiť právne úkony.

K žiadosti treba predložiť občiansky preukaz alebo platný cestovný pas a okrem toho ešte aj množstvo ďalších dokladov. Zamestnanec, ktorý v poisťovni bude spisovať žiadosť, musí z dokladov urobiť výpis a vrátiť ich žiadateľovi.

Pobočka potom spísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi ústrediu a to rozhodne o nároku na dôchodok a o jeho sume písomným rozhodnutím, ktoré dostanete poštou.

Ktoré doklady treba k vybaveniu dôchodku

  • doklad o ukončenom vzdelaní (napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy o tom, odkedy a dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo ukončené predpísaným spôsobom,
  • vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konanízákladnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža,
  • rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak ide o ženu. Ak dieťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku veku, treba predložiť aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky zomretých. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, treba doložiť, odkedy a dokedy takáto starostlivosť trvala.

Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý spisuje žiadosť o dôchodok, urobí výpis z týchto dokladov do žiadosti a doklady vám vráti.

  • K žiadosti o dôchodok treba predložiť aj ďalšie doklady, ktoré sa zasielajú ako príloha ústrediu Sociálnej poisťovne. Ide najmä o tieto doklady:
  • potvrdenie o všetkých obdobiach evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie do 31. decembra 2000,
  • potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, ak sa takéto obdobia vyskytli,
  • hodnoverný doklad o dobe zamestnania – poistenia, ktoré doteraz Sociálnej poisťovni nebolo preukázané; z tohto dokladu má byť zrejmé, odkedy a dokedy trvalo zamestnanie, a v niektorých rokoch musí byť zrejmá aj suma vašej mzdy, potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990

Kedy sa dozviem výsledok – resp. rozhodnutie o dôchodku

Kto bez problémov predloží všetky doklady, poisťovňa rozhodne o žiadosti najneskôr do 60 dní od jej podania. Ak je však prípad mimoriadne zložitý, má možnosť rozhodnúť najneskôr do 120 dní. Predĺženie lehoty musí písomne oznámiť. Dlhší čas pri priznaní dôchodku je potrebný najmä vtedy, ak žiadateľ o dôchodok pracoval aj v zahraničí.

Na základe rozhodnutia a získania výmeru o dôchodku ho „nový“ dôchodca bude dostávať každý mesiac a tento sa bude, podľa zatiaľ platných zákonov pravidelne, každý rok valorizovať.

Zdroj fotografie: Shutterstock.comPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 29 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.