Od 1. septembra už zviera nie je vec. Aké povinnosti pribudli majiteľom?

10.09.2018 | Miroslav Homola, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Slovensko sa po niekoľkých rokoch diskusií pridalo medzi moderné krajiny, ktoré neberú živé zvieratá ako vec. Majiteľom však pribudlo aj niekoľko povinností.


Povinné čipovanie

Do účinnosti vstúpila novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá bola schválená vládou ešte v máji tohto roka. Zviera by sa teda už nemalo považovať za vec a zmena taktiež zavádza opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie, rieši aj ochranu a starostlivosť. Veľa ľudí má svojho domáceho miláčika už začipovaného. Táto možnosť u nás existuje už pár rokov.

Od 1. septembra je to už povinnosť, ktorá sa týka hlavne psov, prípadne aj mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezpečuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Cena za čipovanie bude maximálne 10 eur. Za osoby v hmotnej núdzi a poberateľov minimálneho dôchodku, ktorí majú psov narodených do 31. októbrom 2019, zaplatí čipovanie štát. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.

Pokuty

Ak majiteľ nedodrží povinné označenie, respektíve nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške 50 eur. Veterinárna správa však môže udeliť aj pokutu od 300 do 800 eur, ak úmyselne poraníte, budete týrať alebo zabijete zviera nezákonným spôsobom. Rovnakú pokutu môžete dostať aj vtedy, ak to urobí osoba, ktorá koná na vašu zodpovednosť.

Novela zabezpečuje aj pokutovanie osoby, ktorá štve zviera proti zvieraťu alebo ho na tento účel cvičí, úmyselne opustí zviera za účelom zbaviť sa ho, bude falšovať doklady a identitu zvieraťa, podá zvieraťu omamnú alebo chemickú látku, či napríklad ako majiteľ nezabezpečí veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za takéto konanie bude hroziť pokuta od 400 do 1 000 eur.

Tip: Kedy, koľko a ako sa platí daň za psa?

Povinné čipovanie psov 2018: termíny, cena, pokuta, zákon

Zdroj: shutterstock

Novinky pre veterinárov

Novela zákona zasahuje aj do práce a právomocí veterinárov. Po novom majú zákaz ošetrovať psov, ktorí nie sú povinne začipovaní. Psa môžu ošetriť len v prípade ohrozenia života, prípadne zdravia psa alebo človeka. Pokiaľ tento zákaz porušia, hrozí im pokuta od 400 do 3 500 eur. Väčšie právomoci však získali veterinárni inšpektori, ktorí môžu pri výkone práce vstupovať do obydlia, ak budú mať dôvodné podozrenie, že je ohrozený život, zdravie a ochrana zvieraťa, prípadne osoby. Rovnako môžu vstupovať do objektu, ktorý je používaný na podnikanie alebo hospodársku činnosť súvisiacu s držaním zvierat.

Cirkus a množitelia

Vláda chce novelou bojovať aj proti množiteľom psov. Ak teda budete chcieť psa predať alebo darovať, musí byť začipovaný ešte pred týmto úkonom bez ohľadu na jeho vek. Registrácia bude vedená v centrálnom registri spoločenských zvierat, takže nelegálnych množiteľov bude možné jednoduchšie identifikovať.

Zmena sa týka aj cirkusov, prípadne zariadení, kde sa držia alebo chovajú zvieratá. Majiteľ bude po novom povinný požiadať o schválenie prevádzkarne, alebo o povolenie činnosti orgán veterinárnej správy, v tomto prípade je to Štátna veterinárna a potravinová správa. V jej kompetencii bude vydávanie rozhodnutia o schválení, pozastavení alebo zrušení takejto činnosti.

Zdroj: Zákon o veterinárnej starostlivosti, mpsr.skPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 14 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo